22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

Ɛebdelwaḥid

114 n yedrisen
Abdelouahid Hennu

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Umi wtin yefransisen Arif s ṭeyyarat: Zeg yij umegrad yura deg yij n ujurnal d afransis

Di lweqt mani ittemsara ɣezzu di Ɣezza, di lweqt mani lbumbat ttweṭṭant zi ṭiyyarat n israil x tudrin d spiṭarat d sekwilat… wer beṭṭint...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy i terbu x ijiman-nnes, lmerget n imurabiṭen d imuweḥḥiden, tamdint n tegrawliwin i xef yeched...

Agellin Muḥemmed Buzeyyan : tamuzikt di Arif teḥdaj a das-nessuḍ idammen d imaynuten deg iẓewran! (2/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016). Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Min ɛnan imassen n...

Adwal ɣer tudert n Muḥemmed Buzeyyan s ijjen wemsawal ittwagg akid-s deg 2016 (1/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016) Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Ɛemmers di tmuzikt , tiniɣin ma ttuɣa-tent n...

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...

Lxezrat deg uturjem n wedlis n Auguste Mouliéras “Amurrakuc i wer yettwissnen”

"Amurrakuc i wer yettwissnen, azgen amezwaru: ufuɣ x Arif". "Le Maroc inconnu; Exploration du Rif" Mayemmi i nniɣ "ufuɣ x Arif"? Minzi d wa d awal...

🔊 Geɛgeɛ a Zubida

Audio 6:47 "Awa yyurall yyarall, awa yyuralla buya" ammu i zi ibedda uɣennij... A das-iɛawed wi t-ittɣennajen tlata n twalatin, uca a das-dd-yesseḍfer "geɛgeɛ a...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Lxezrat di ca n tɛenkraf n uselmed d usegmi..

Ɛlayen nezmer a nini belli iwdan iwḍen ad ssirden ifassen zeg yiger (iyyar) n uselmed d usegmi d merra min ɣer-s yeqqnen. minzi lwizara...

Tineggura

- Advertisement -spot_img