20.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

CATEGORY

Amnus n tira

Tamukrist : Ma a nari: /ijjt/ niɣ /ict/?

Ixess a nessen asinag ageldan n tussna Tamaziɣt ittari /ict/. Amedya: Ict n temɣart1. Maca nettaf deg uwetman tettari ijj. Aseqsi manis i dd-yekka usekkil /C/ ɣer twetmant? Mamec nessen di tmaziɣt iluganen i zi nttessen tawetmant ittili ɣer-s ɣer umezwar n tguri d umeggar-nnes (t…t) Agmar -> Tagmart Isli -> Tislit Uccen -> Tuccent2 Nettaf ɛawed tawetmant i di tettizzar (t), wer zeg-s tesguri ca amecnaw: Taziri Tili Tala Nettaf ɛawed tawetmant i di tettyura (t), amecnaw: Ssrimet Zzaylet Ddemnet Min nexs a nini s imedyaten a, aqqa/ict/ tudef deg waddad wiss kraḍ i dd-nidar (t)...

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Asizdeg n tmaziɣt zeg wareṭṭalen

Yura-t: Khalid Bouyaala Ibda-dd wawal x usizdeg n tmaziɣt zeg wareṭṭalen umi i bdan imaziɣen ad arin s tmaziɣt. Aṭṭas n yinni i yettarin, ttexsen...

ILES D SSELƐET

ILES D SSELƐETYura-t : khalid BOUYAALA Iles niɣ tutlayt, temsar-as am yijj n sselɛet di ssuq, xmi i x-as ttemḥizwiren yewdan maḥend a tt-sɣen, tettili...

Tamaziɣt : jer tsertit (ssiyasa) n ddewla d tudderɣlin [tuddaaɣrin] imeɣnasen

Zeg 1994 d ddewla n Lmeɣrib tessawal x uselmed n tmaziɣt i ymeɣrabiyen; deg 2003 tegga a tt-tesɣar. Di ddustur n 2011, tamaziɣt d iles unsib (langue officielle). Aselmed n tmaziɣt s min dd-yusin deg izerfan (lqanun) n Lmeɣrib ad yili i merra imeɣrabiyen.

Ijj n 90 iseggasen, tamaziɣt n Arif ad temmet, irifiyen ad dewlen d aɛraben

Yura-t: Khalid Bouyaala Iles, d ijj n institution niɣ d ijj n lmu’essasa tesseggur tudert n wayduden, tettegg-asen igmiren akked wagduden-nneɣni; tettegg-iten kul agdud imsebḍa...

Tajerrumt n trifit (2)

Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tamsirt 2 (Tamsirt 1) Addad amaruz. Addad amaruz n yisem di trifit ittili s ubeddel n yeɣri (voyelle) amezwaru...

Timaynutin