21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

TAG

Afilem d Arifi

Afilem Arifi « le chant du péché » yewwya tasemɣurt tameqqrant di Yaoundé.

Yewwya ufilem aquḍaḍ Arifi « le chant du péché » (aɣennij n ubekkiḍ) n umessufeɣ Arifi Xalid Meɛḍur (Khalid Maadour), tasemɣurt n ufilem aquḍaḍ asebḥan aberrani,...

Tibratin n Marzuq – Aseddi n Tarik el Idrissi

« Tamcumt‑a n tudert wer deg‑s yelli wemquddi, ca n ḥedd tewca‑s, iwa ḥedd‑nneɣni tettekkes‑as. »zi Tebratin n Marzuq Azwel: Tibratin n Marzouk Aseggʷas n wufuɣ: 2022 Asufeɣ: Tariq...

« Taɣarrabut n Nuḥ » d tilifilem d amaynu iggur ad yeffeɣ di remḍan i d-igguren

Taziri prod, aqqa-tt ayenni tiweḍ tessujad tettsewwer ijjen tilifilem qqaren-as “Taɣarrabut n Nuḥ”, s wecrak aked waṭṭas n artistat di Arrif. Afilem-a iggur ad...

Buzeggu: Afilm n “Xamis 84” ad yili deg ufistibal n sini n Tefriqt

Deg yij n tzemmemt-nnes deg uraq n wemsawaḍ anamun facebook, yeffeɣ-dd umari d usinarist d umessufeɣ Muḥemmed Buzeggu s yij uneɣmis yeqqar deg-s: "Tifawin n...

Iperita : d afilem issendafen iyezzimen n arrhaj i yewtin x Arrif

Isem: Iperita.Aseggʷas n wufuɣ: 2017Asufeɣ d Tira: Mohamed Bouzaggou.  Afares: Taziri Production  Rirart: Ḥasan Ajwaw, Btisam Ɛebbasi, Racid Ameɛtug, Benɛisa Lmestiri, Faruq Aznabeṭ, Numidiya,...

“Adiós Carmen” d afilem yecnan i yessersen llsas i Sini Tarifit

Isem: Adiós Carmen. Aseggʷas n wufuɣ: 08 Dujembar 2013 Asufeɣ d Tira: Mohamed Amin Benamraoui Afares: Mohamed Amin Benamraoui & Mohamed Bouzaggou Rirart: Ufrin...

Ineεisa yura x useddi n Meɣriḍu: Ddrama d wemsawal

Tira n Muḥemmed Inɛisa Di min yeqqnen ɣer ddrama d wemsawal, di ca n texrazin ttuɣa ttaciɣ belli manayenni yuɛɛra aṭṭas. Maca di ca...

Inɛisa yura: Llujik di Meɣriḍu (azgen wis rebɛa)

Yeqseḥ ad yeɛqer utarras x marra min yeẓra di 30 n texrazin zi lmuselsel n Meɣriḍu, maca dinni ca n tmeslayin ttɣimant recment di...

Cwayt n wawal x Meɣriḍu (Azgen wis tlata)

Muḥemmed Inɛisa Tɣawsa n tmaziɣt Iles niɣ tutlayt war yelli ca d awal niɣ d tira waha, minzi iles-a d netta i yettejjan aydud ad yemsebḍa...

Muḥemmed UBALEK yura x Meɣridu, niɣ “Tili-nneɣ”

Meɣridu, niɣ Tili-nneɣ! Zeɛma Meɣridu  niɣ tili-nneɣ , ɣer-s ca n wemkan di lmuselsel? Ma wer izemmar Yidir d Kenza d ḥedd nneḍni ad xarsen bla...

Timaynutin