25.1 C
Nador
Letnayen 2 Kṭuber 2023

CATEGORY

Arif

Min tessnem x tkurt n tmessi i d-ihwan x ucal n Ayt Wkil (Nnaḍur)?

Yeẓra  usinag n tfizikt astrunumi deg wandalus (Instituto de Astrofisica de Andalucia « IAA-CSIC ») ass n ssebt 19 zi tɣuct i yeɛdan, ijjen « tkurt n...

Jar ILFU d Arrif: Taqessist Tarifit i yeḥḍaren din s tniɣt n Beɣdad Lmesbaḥi

ILFU d ijjen ufistival n tsekla d usefru, cerrken dag-s kter zi 1000 n uzlawi, yeḥḍar dag-s uzlawi Arifi Beɣdad Lmesbaḥi s ict tqessist...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....

“Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen”

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...

“Adlis Amaziɣ” tettɛezza Muḥemmed Aderɣal di tmettant n yemma-s.

Iwweḍ-aneɣ-dd ass-a n lexmis, 17 ktuber zi 2022, lexbar n tmettant n tyemmat n umeddukel-nneɣ Muḥemmed Aderɣal. Aderɣal i yellan d ameɣnas n Tmaziɣt, mamec...

Tamurt, tenhezz di Arrif x sellum n 4.6 Richter.

Izemmem usinag anamur ajyufizyawi ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 4.6 x sellum n Richter, ass-a n jjemɛa di jjwayeh n Biyya. Mamec tenna tracca tanamurt...

‘‘ USSAN JAR IƔENDAN ’’ niɣ tagrawla n yezlan; tiɣri di tqessisin n Ɛebdelwaḥed ḤENNU

yura-t uselmad Sufyan Derraz Zi  tseggezt « Al Anwar », di Selwan, Nnaḍur, issufeɣ-dd umari Ɛebdelwaḥed ḤENNU ijj n wamud d amaynu azwel-nnes: «USSAN JAR IƔENDAN »,...

Umi yenɣa ṭṭaɛun azgen zeg imezdaɣ n Arrif

Deg useggas n 1918, ttuɣa din ṭṭaɛun di Spaniya, ilqef la d Arrif.

Timaynutin