20.1 C
Nador
Jjemɛa 14 Yunyu 2024

CATEGORY

Arif

AMDH n Nnaḍur: Lpufa ittemnuza zzat i tmezgidawin-nneɣ !

Immel-d ijjen usiweḍ n tmesmunt tameɣrabit n izerfan n wefgan (AMDH), taseṭṭa-nnes n Nnaḍur ca n tmeslayin ssaggʷadent i yeqqnen ɣer durga n Lpufa...

Zzag-sen rebɛa n temɣarin.. 35 imenneɛraq wwḍen Spanya s tɣarruba n llilet

Nnant ca n tmurganin d tispunya i ixeddment x tseqqar n wemdan ila "35 n imenneɛraq, wwḍen ɣer Spaniya". Renyent nnan timurganin-a ila imenneɛraq...

Ticli usefru, ticli i buḥbel n Ziani d Chacha

Deg wass 21 april tettwagg ij n ticli jar lqendert n Ziani d lqendert n Chacha deg wamsterdam mani i tsemma tnayen n leqnader...

Min wer nessin x unhezzi n tmurt i yekkin x Arrif?

Teẓra tamurt n Arrif, iḍennaḍ n jjemɛa ijjen unhezzi n tmurt s jjehd iiwḍen jar 4,4 d 4,7 n tfesniwin. Aya iwekked-it usinag anamur...

Cwayt zi tnayen n ussan i tegga tmurgant n Isuraf di Tsaft

Yusi-d umsagar-a s adu uzwel : "Arrif.. Tilalt n tutlayt tayemmat di tugguzt n twengimt d usdus n tnettit". Amelqi-a yusi-d s tmelda n...

“Isuraf”, iggur ad tegg tnayen n wussan n trezzutin di Tsaft

S tmelda n wass amaḍlan n tutlyat tayemmat, yeggur ad tegg tamurgant n Isuraf tnayen n wussan n trezzutin di Tsaft, aya ad yili...

D tawaɣit nican.. Ijjen ufantum iɛemmer s Irifiyen inneqleb di Warc

D tawaɣit nican i yemsaren deg ussan-a i yeɛdan di teqbilt n Ayt Ciker mani inneqleb ijjen ufantum di lebḥer. Fantum-a, i icuqqen lebḥer...

Aẓerwal isinya “iledjigen ur ggimen di tejrest” deg umelqi n Martcika d Tseɣnas.

S wass amaḍlan n tutlayt tayemmart tegga timerselt n Martcika aked tmesmunt n Tseɣnas deg ussan i yeɛdun ijjen umelqi aked umari Fuɛad Aẓerwal,...

Min inna G. DELBREL i ttuɣa yellan d aneḥbus deg ufus n Ibeqquyen di 1907?

Ta d ij n tebrat yessek-itt G. DELBREL zi Mlilt i ujurnal n « Akhbar », tettwafsar ass n lḥedd 5 zi kṭuber 1907, n° 13473....

Mamec yegga Franku isbedd timexsa jar tespunya d irifiyen?

Ispunya, deg wakud n Franku, ssersen fus-nnsen x ca n tebratin uran-tent Tispunya i Irifiyen i ila ttexsent. Tibratin-nni n tmexsa i d-immalen ijjen...

Aseqqim n Nnaḍur ittharred ma ad ggen ismawen Imaziɣen di baryut d izubaq

Ilaɣa Ɛumar Lɛezzuzi, ameqqran n tyemmunt tadelsant d tmunant, wami ila ttharrden x icetn zi tneqqiḍin i d-iydaren di twalat n febrayer 2024, taɣiwant...

Timaynutin