20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Takademyt Tamaziɣt tḥeyyeḥ di Frankfurt.

  Deg wass n ssebt 25.05.2024 Tegga takademyt Tamazight – Ammas n Kultura d Tiɣri/Tutlayt (Amazigh Akademie e.V. – Zentrum für masirische Kultur und Bildung/Sprache.) ij n ficta temrussen deg-s aked imaziɣen n Uliman, zeg-s temsawad aked imaziɣen i teddren deg uliman, zeg-s ssiwel ipilaren n tmesmunt-a x min ɛnan nitni, d min xsen ad awḍen. Mamek tessewjed tmesmunt-a ij...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Tutlayt d izumal: Mamec i d-banen ɣer bnadem?

Iwdan, ttemsawaḍen Beddlen izumal di mamec ttɛicen midden, wcin tibridin d timaynutin maḥend a nedder deg ijjen umaḍal, wer nessin min dag-s ɣa yemsaren...

Tagrawt n Bni Nsar tessendaf iyezzimen n Irifiyen s waf n Muḥemmed Ameẓẓyan

Deg ussan-a i yeɛdan, txarres tagrawt n Bni Nsar txezzer mamec i ɣa tegg ḥma ad tebna ijjen wemkan mani i ɣa sfekkaren s...

30 n imettinen Irifiyen i dd-yewwḍen ɣer playat n Mlilet

Tessufeɣ-d ijjen tmurgant ijjen uneqqis di Mlilet, tenna-d belli 30 n imenneɛraq mmuten di arrbeɛ amezwaru n useggʷas-a amen ttexsen ad awḍen ɣer Mlilet...

Azlawi Arifi Muḥemmed Ḥenkur i yettwassnen s Lhewwari, yewweḍ leɛfu n Rebbi

Yemmut ass-a wezlawi Amaziɣ Arifi, Muḥemmed Ḥenkur i yettwassnen s yisem n Lhewwari, mmi-s n wezɣenɣan. Iggur ad yettwamḍel di temḍelt n Leɛsara ɣer...

Tagrawla n Lqenurfel: Umi i d-weyyen iɛeskriyen tadimukraṭit ɣer upurtuɣal

Ɣer tseɛɛet n 1h30 n tuffut zeg wass n 25 abril 1974, di tmezgida timeskert n temnayt di Santarém deg upurtuɣal, ismun uqebṭan Salagueiro...

Tafuɣalt temmel-d min ttuɣa ttetten iwdan iqdimen qbel i tfellaḥt

Ittban-d belli tudert n lejdud-nneɣ ɛad tesnuffer aṭṭas n wufuren, i dd-itteḍharen aked wakud. Ta d ijjen tɣuri x usistim n macca zzat ma...

Amaḍal

C.Andic
Chahid Andich
M.ElHankari
Milouda El Hankari
A.Aouattah
Asmaa Aouattah
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu
K.Ouaali
Karima Ouaali
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

40 n iseggusa, mkul ass tasejjart, d leqrun n lazaɣ!

40 n iseggusa itteẓẓu resjur, mkur ass s ijen tsejjart. 1979, Jadav Payeng tuɣa ɣer‑s 16 n iseggusa, ittsara di...

Mamec izemmer sserdin ad issenjem 750 alef n yewdan zi lmewt?

Tenna ijjen tɣuri d jjdid ila mala beddlen aksum azeggʷaɣ s iselman ameknaw sserdin d buqrunis, ataf izemmer ad...

Abeddel n uklima: Amaḍal ittemsazzal ɣer uhidrujin

Briṭaniya deg useggas i yeɛdan tiweḍ ɣer ijjen nnumru d ameqqran di min yeqqnen ɣer ufares (production) n ttrisinti...

S Ubidyu

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Ɣer

Tinfas

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen x yij n uɛelɛul, yexzer deg-s, yenna-s: - baba-c ttuɣ-t yecna, ɣer-s ij n tmijja wer...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n...

Sell

Amezruy

Lyinin: 3 n isura ḥuma a nefhem min igga i tegrawla tasuvyatit

Aqqa-aneɣ di llilet n 16 n wabril 1917. Luluf n midden ttrajan s lambat deg ifassen x sira n ussers (la gare) n Finland...

Mayen teɛna tḥajit n “Iɣzer n wuccen”?

Amenɣi n "Iɣzer n wuccen" niɣ amek i das-qqaren ispunya (Desastre del Barranco del Lobo) d ijjen umenɣi i yewwin Iqelɛiyen kuntra i ispunya...

Tagrawt n Bni Nsar tessendaf iyezzimen n Irifiyen s waf n Muḥemmed Ameẓẓyan

Deg ussan-a i yeɛdan, txarres tagrawt n Bni Nsar txezzer mamec i ɣa tegg ḥma ad tebna ijjen wemkan mani i ɣa sfekkaren s...

Kultura

Tmuɣli

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din iwdan udsen-t ktar, ɛacren-t ktar, ssnen-t ktar. D netnin i ɣa yinin awal-nsen x yijj...

Azul, nec qqaren-ayi Massin

Necc d Massin. Ggiɣ ixef-inu d Massin. Massin ur illi...

Ma s tidett tessenḍi ddrama Tarifit?

Zeg wami tettwagg tbadut tamaziɣt, terẓem abrid maḥend ad...

Asusem i wer iqeṭṭin n tyaẓiḍin n waman !

Jjet-aneɣ a nxarres di ca n wemsagar aked isaḥafiyen,...

Tasekla