25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid awarn-ac tamɣart d tnayen n tarwa-nnec. Aḍbib yegga marra tizemmar ac-dd-yerr buḥbel, maca walu. Amen-ayi mala nniɣ-ak qa ttuɣa rrimet-nnek treddej, lmewt-nnek xir zi mli tnejmed teddred.  Uca temselqid kid-i "Mamec … min yemsaren? Tesseqsid "Mani lliɣ?" "Qa temmuted", rriɣ-d x-ak s nniyet....

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Ijjen playa d jjdid tban-d deg Ibeqquyen

Ggin-d iwdan itterra taynit i tnaturt di Arrif, ca n ttssawar d jjdid n ijjen playa tban-d deg Ibeqquyen. Playa-ya i d-ibanen di jjihet...

« Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen.

Ajḍiḍ umi qqaren ibeqquren « Arrayes n lebḥar » ɣer-s isem amassan-nnes «Pandion haliaetus ». Zeg ijḍaḍ i yeggur alaḥal ad nqaḍan. Ajḍiḍ wer yelli qqaɛ di...

Tayemra s lmaynat (ddinamit).. Xmi iyemmaren neqqen lebḥer n Arrif

Tayemra s ddinamit niɣ s lmaynat, amek i das-neqqar di Arrif. D ijjen marka n tyemra ittagi x-as lqanun. Maca waxxa amenni llan aṭṭas...

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi xsen ad zzag-s beddlen...

Ijjen tɣuri tufa ila din ij n “tḥaryaḍt n lebḥer” zzat i Lḥusima

Ijjen tɣuri tegg-it ijjen tseḍma d Tameɣrabit i yeqqnen ɣer tussna n lebḥer. Tufa qa din ijjen « tḥaryaḍt n lebḥer » (Gyre) di lebḥer n...

Di twalat tamezwarut deg umezruy.. Aman n Melwiyt wer ttikkʷiḍen ɣer lebḥer.

Man wen innan ila iggur ad azɣen waman n yeɣzar n « Melwiyt » ? Iɣzar-a aqemqam dewlen waman-nnes wer zemmren ad awḍen ɣer lebḥer acemlal di...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s,...

Lalla Buya, manis i dd-tekka ?

Yettwassen ɣer waṭṭas imussnawen, xmi ittexsen ad bḍan jer yilsawen imaziɣen (les isoglosses) ; kessin-dd iles n merra ddcurat...

Cwayt n wawal x « Taḍeggʷalt » i yerra Ɛabdelmajid Ben Ḥemmadi ɣer Tmaziɣt

Azzɣat (2020) yettwafsar ij n udlis i yellan d assuɣel n ij n tmezgunt d taqdimt. Nessawal da x...

S Ubidyu

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Aliman aqqa‑t ɛad iselleḥ aked Wudayen!

Mkul cehar n Nuwenbir, itterra Uliman sinta ɣa ḍeffer, ittfekker‑dd ɣezzu yegga deg Wudayen deg isegguas n tlatin. Manaya yeɛdu x‑as kṭer zi 80...

Min ɛnan Irifiyen Ibeṭṭiwen izedɣen deg Warziw (Wehran)?

Yina min xef ɣa nessiwel maci d Irifiyen i itelɛen di beddu n lqern wiss 20 ɣer Dzayer, nessawal da x ijjen tseḍma n...

Merra min texsem ad tessnem x “Uccen radio”

Ɛebdelwaḥed ḤENNU Nettetter i ddewla a daneɣ tessidef tamaziɣt ɣer sekwila, Nettetter zi ddewla ad tegg tamaziɣt deg utlibizyun. Nettetter zi ddewla ad teegg araḍyu...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif