22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Tawlaft-nni

Asmaa Aouattah

Luxenit, ur tufid ɣir tawlaft-nni. Qqaɛ zi twlafin ila negga merra tixḍared tenni. Tettred-ay-tt, tennid-ay, ejj-ay-tt ad x-s dd-ssufɣeɣ, qa tenni-inu tweḍḍer, a dak-tt-rreɣ.

Nec tessned-ayi ttsedḥiɣ. Tssektuṭṭef-ay ul. Uciɣ-ak-tt am xmi dd-ttekseɣ tafettut zeg ilem-inu. Jjiɣ-ak, ur cek qemmḥeɣ. Zeggʷami dak-tt-jjiɣ, ttakiɣ ijj n uqettus zi buḥbel-inu iraḥ. Ci inna-yi, aqettus-nni ɛemmars ɛad ad dd-yedwel.

Ammen i temsar. Laɣiɣ-dd i tmarzit s uqemmum-inu. Mli ɣir nwiɣ lxir. Qqimeɣ ssecciɣ asitem s uxemmem gi tewlaft-nni. Ttxemmameɣ g-s sfirnineɣ. Amkan-inu g-s ila d ammas, nec qṭuṭṭceɣ, farḥent-ay tmeẓẓuɣin, ttakiɣ s yixef inu d mulay nniḍen ay-dd-iwziren. Ẓerreɣ zdat inu absisseq n tiṭṭawin, tungalt-nsent, axezzar-nsent iqeḍɛen. Lebda qqaren ay ma trezzud ad tenɣed ḥedd s uxezzar-nni. Necc ammen ila giɣ waha. 

Maca yyih, zeggʷami feqdeɣ tawlaft-nni, ssittmeɣ a cek nɣeɣ. Uḥḥleɣ ma ad ḍerneɣ g uzellif inu mukas i tmenɣiwt-inek. Ma a cek ɣefleɣ xmi ɣa tilid tneddid i yejḍaḍ, tettkid arribibu jer n iɣembaz n texcebt, nec ad nnḍeɣ lweṭṭaf i yiri. Ma a dak wejdeɣ gi ci n tɣemmart ad ak ggeɣ tineqreḍt. Ma ad dd xek ḥiyyḥeɣ s ci n tewdit mani ci. Mix ufiɣ tammamkt mix rezzuɣ (ur d ak-tt-qqireɣ ci), nnan ay qa tugured. Teswi-cek tmurt. Tensid ur dd-tuffud. Texlid. Astiqa iɛlem icek ḥedd x nniyyet-inu. Nec nniyyet-inu tulleɣ ur tt issin ḥedd.

Tugured tewwid akid-k tawlaft-inu. Ass x wass srusiɣ-tt-idd zdat-i. Rid teqqim tsecca-ay asitem n twafit-ines. Tedwel tssecca-ay necc amen kemleɣ. Raḥent tefraz n yewziren-inu, teqqimed ɣir cek am ɛeẓrayen ɣmint-ak-dd taccawin tesfirnined ɣer-i asfirnen n yeblis. Nec dewlent-ay tiṭawin d tirjin rɣint. Ijj n wass ruɣ, ruɣ ar wami ẓriɣ gi tisit tiṭṭawin i urjiɣ. Nduɣ tawlaft nni g ul inu. Maca ɛemmars ur tt-ttuɣ.

Ar wami tt-ẓriɣ da. Ur day-ttimend ci mala nniɣ-ak ila weḥḥedi weḥḥedi qqareɣ-as i mala  ci n wass, ẓriɣ-tt da. Zeggʷami bdiɣ ẓerreɣ iwdan fessren tiwlafin n temẓi-nsen, ussan-nsen iṣebḥanen ur dd-idewwlen am yinni-inu, d nec ssitimeɣ ad tilid ɛad teddred, ad tilid ɛad txemmled tawlaft nni, ad tt-idd-tefsred ci n wass. Dewwleɣ qqarɣ-as d lmuḥal. A nini ɛad ɣer-s twalft, maca rid ines, muk das-ɣa-ygg ad tt-idd-ifsar.

Asitem inu iffeɣ. Amuk dd-teffɣed cek d ufuɣ. Yak tessned min ixes ad yini wawal-a? Mala ur tt-tessind sseqsa ḥedd yujer-icek gi lesnin. Teggid isem mẓewwar, am cek. Waxxa ammen, tejbed-ay-dd tewlaft inu am ttcibaṭṭu. Ila wwiɣ tankkayt d ijjten x ubrid ameɛraḍ n ufaysbuk lbal-inu isaḥ, jjiɣ ḍad iẓẓuɣur-ay ar wadday, dewleɣ d astiqa iẓewḍ-ay ṭṭu. Min gi ittarjijji. D nettat. Wellah ila d nettat. Mli ufiɣ ataf ɛiyyḍeɣ, ataf uriɣ ar tzeqqa ad ssigleɣ bandu ad sliwelweɣ, ataf ssiliɣ kuhiti n lmic g ujenna. Ur ggiɣ walu zi manayenni. Ndiɣ g-s tiṭawwin, qqimeɣ din. Aqa-ay, g ummas, d wenni d wenni, ur beddleɣ ulah. D amezgaru n lqisem. S uyenni i day-yixḍar uselmad ad ksiɣ lluḥa. Tumert miked ukiɣ ass-nni ɛad ssissinɣ g-s. Aselmad tikarmin-inu, issers ay ifassen ines s iɣilen astiqa d baba, ifreḥ zeg-i. Ila iqqar-ay a yizem. Mli ufiɣ ɣer-i ci n memmi am cek. Nec nniɣ deg ul-inu mli ɣer-i ci n baba am cek. Ukiɣ s uqettus nni n buḥbel itteffɣ-dd zi tewlaft, ittadef-ay cwit cwit. Amkan nni ixxwan, idwel iccur. Ur qqimeɣ ci d aneqsi. Melmi tettslid: idwel-it-idd buḥbel, qa d nec, idwel-ay-dd buḥbel.

Mli ufiɣ ad temḥid tawlaft nni. Ad ɣer-i teqqim ɣir nec gi kumbyuter inu, d cek, yyih ssneɣ. Mri ufiɣ ur tettili d sselɛet a deg-s ceffqen iwdan ad bdan qqaren wa d flan wa d flan. Ci ad tt-ixemmel ɣer-s, ci a das-iswessex tifraz s iberɛuṣen-ines. Maca ur rḍiɣ ɛad ad ak iniɣ ci. Teqqsed-ay. Tewwi-dd x-s aɛebbij ijimen. Terrid-tt inek ur tettsdḥiɣ. Mli ɣir day tettred awadem g usarag nni n ufaysbuk, tennid qa tudert tssiggʷej-icek xi, ur tewwiḍed a day-tt-idd-terred. Ataf imken wadmeɣ-ak xelli ssneɣ d ixerriqen. Teggid am xmi ur tukired i umddukel-inek azgen zi tudert-ines. Tessned illa tudfed ula d cek g uzgen-nni. Teessnd mecḥal ila xi tɛizzed. Lux a day-tinid, bnadem yif tawlaft. Nec a dak-iniɣ. Qa ges ila tellid ula d cek. Immi tt teksid? Immi tugured?

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt