28.1 C
Nador
Ssebt 15 Yunyu 2024

CATEGORY

Temẓi

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen x yij n uɛelɛul, yexzer deg-s, yenna-s: - baba-c ttuɣ-t yecna, ɣer-s ij n tmijja wer...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes . Yenna-s Jeḥḥa : « a uma, ad raḥeɣ ad sawaleɣ aɣyul . » Yudef ɣer arrwa, cway. Yeffeɣ ,...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem ijj n ukurẓemmiw, ijj n wass, inna deg wul-ines: “Ussa maɣar leḥbab-inu qqaɛ gguren metkermin?...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n uḥenjir, tteẓẓun ijjen tcejjert di tebḥirt-nnes. Ammu, melmi mma yemɣer uḥenjir-nni, tmeqqar akid-s tacejjert-nni. Zi...

Icɛeb abeztutuḥ iweḍḍren x yemma-s!

Ijjen yecɛeb ttuɣa yettraja yemma-s deg ijjen yefri. Yelluẓ. Nettat tɛeṭṭar x-as. Tenqard tfukt d nettat ɛad wer d-tusi amec ila tettegg lebda. Tiseɛɛatin...

“Sin igujilen d Tamẓa” .. Tḥajit zi tmurt n Ayt Bu wulli.

Asuɣel : Ali Elbouhammouchi Ijjen uhenjir d ijjet tḥenjirt temmut yemma-tsen. Baba-tsen iɛawed aggwal (lemlak), tuɣa-t d anegmar, ijjen n wass tamɣart-nnes tamaynut tenna-as...

Tḥajit n : “Tamɣart-nni i ittetten irgazen”

Aṭṭas zi mani, melmi mma yegga ca n ijjen ad iraḥ ad yegmer s ukayak ɣer usammer, wer d-itteddikkʷil qaɛ. Ijjen zi tarwa-nni n...

Aneybu bu yejḍaḍ d txademt n tmalla.

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Ijjen uneybu d aceḍbi qqaren-as Ségué Karanmbé ttuɣa igemmer ijḍaḍ. Melmi mma iraḥ ɣer tsarrawin-nnes, ittaf...

Uccen bu txentrisin d welɣem

Uccen d ijjen umuder dag-s aṭṭas n txentrisin, maca wer ittegg ca tixentrisin-nni maḥend ad iḥama x ixef-nnes anict i tent-ittegg ḥma ad iḥecc...

Tyaẓiḍt n waman i wer yeḥlin

Tḥajit n Hans Christian Andersen. Asuɣel n : Andic Cahid Ttuɣa yegran n ddcar sebḥen! Aqqa-aneɣ deg unebdu; imendi issufeɣ-d tidrin werɣent, ɛemmrent, tamensixt...

Min tessnem x tenfust n Sizif ?

D ij n tenfust n yegriken iqdimen, tettɛawad x wakucen i iweddben Sizif, wami i x-as ḥekmen ad yessiley tasḍart ɣer tqiccit n wedrar....

Timaynutin