15.1 C
Nador
Ssebt 24 Febrayer 2024

CATEGORY

Temẓi

Aneybu bu yejḍaḍ d txademt n tmalla.

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Ijjen uneybu d aceḍbi qqaren-as Ségué Karanmbé ttuɣa igemmer ijḍaḍ. Melmi mma iraḥ ɣer tsarrawin-nnes, ittaf...

Tyaẓiḍt n waman i wer yeḥlin

Tḥajit n Hans Christian Andersen. Asuɣel n : Andic Cahid Ttuɣa yegran n ddcar sebḥen! Aqqa-aneɣ deg unebdu; imendi issufeɣ-d tidrin werɣent, ɛemmrent, tamensixt...

Min tessnem x tenfust n Sizif ?

D ij n tenfust n yegriken iqdimen, tettɛawad x wakucen i iweddben Sizif, wami i x-as ḥekmen ad yessiley tasḍart ɣer tqiccit n wedrar....

Ij n wargaz ɣer-s Sebɛa n yessi-s.

Ijjen ɣer-ssebɛa n yessis. Temmut yemmat-sent. Yiwi tenniḍen. Yeɣleb x-as laẓ, tenna-s mayemmi qaɛ teṭṭfed issi-k. Ruḥ tellaɛ-itent x-ak. Min zeg-sent ɣa tegged. A neqqim...

Tḥajit n : “Hansel d Grethel iweḍḍren di tagant”.

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Ttuɣa ijjen unezdam, d temɣart-nnes d tnayen n tarwa-nnsen, zeddɣen x ugeddim n ijjen tagant. Mmi-tsen...

Yelli-s n ujellid i yiwyen ajru

Iturjem-itt Ɛ. Ḥennu Ḥajit majit seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.Deg yij n zzman, ttuɣa din ij n ujellid, ittɛic di teqseft-nnes aked temɣart-nnes...

Tawessart n Yennayer!

Zi tenfas i ttɛawaden Imaziɣen marra, mkul ij mamek tt-ittɛawad, Tanfust n twessart i yeṭṭfen taɣennant aked Yennayer. Tanfust-a, nettaf wi tt-ittɛawaden s tɣaṭ,...

Tḥajit n Ella d uyis iṭṭawen ɣer tmurt i wer yudisen.

Deg ijjen tmurt i yeggʷjen, di ẓelmeḍ n umaḍal, din ijjen tegzirt d tameẓẓyant aqqa-tt deg wammas n lebḥer, mani i tettɛic ijjen tbabbaḥt...

Axxam n yekfer

Ij n twala, ttuɣa din ij n yekfer ittɛic deg yij n tagant, maca ttuɣa lebda iɛezzel ixf-nnes, wer das-itteɛjib ad yirar aked imudar...

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Timaynutin