21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Temẓi

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d agwatimali, iddaren jar 1921 d 2003, d tiquḍaḍin aṭṭas maca deg-sent tibratin ullɣent, ɣer-sent laggʷaj...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Wi yerrin lebḥer d amellaḥ?

(tanfust d tanurwijit) Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Di zzman i yeɛdun, ttuɣa aman n lebḥer d imiẓiḍen, am nitni am waman...

Tḥajit n Tutiya

Hicam Beɛɛu : zi tusna n imaziɣen zeg udlis Nnan di zic n Wussan Tḥajit mala tweḍḍar, ad tt-naf. Mala tewḍa ɣar laggwaj, ad...

Brif, braf, bruf.

anfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Ayrad iẓra ixef-nnes d aɣerḍa di tisit

(Ɛumar LMEDDAM) Buḥbel-inu yuḥel ma akidi iẓẓiḍer, uẓiɣ ɣar-s uca innufsel zzay-i yerwel. Wer dayi- isseqsi wer dayi-inni maɣar. Ijja arramet-inu tesmeḍ tejres am wedfel....

🔊 Taslit n wenẓar

Audio 7:20 Di min ttɛawaden di zik n wussan. Ttuɣa tḥenjirt tecna aṭṭas, qqaren‑as taslit, taslit ixes ad yini s tmaziɣt tanemract niɣ...

Xwan amḍḍihses

(Juan el distraido). Tanfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah -Yemma, ad fɣeɣ ad ggeɣ ḍḍura. -Waxxa maca ḥḍa ixef-inek xmi ɣa teẓwid abrid.-Waxxa...

Zuzu d yekfer ameẓluḍ (Tanfust n imeẓẓyanen)

Tanfust n imeẓẓyanen zi 8 al 15 n iseggʷusa Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU        Ttuɣa dinn ijj n uyarẓiẓ qqaren-as Zuzu, yejja-s-dd baba-s aṭṭas n igelwan. Ttuɣa...

Akecca wer yettjiwinen (Tanfust d talimant)

Yerra‑tt‑idd ɣer Tmaziɣt : Benaissa Lamroubal temmeksi‑dd zi: Die kleine Raupe Nimmersatt ‑ Eric Carle 1969 S llilet di tziri ttuɣa dinni...

Timaynutin