14.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

“Yelli-s n Hulanda” d tilifilem amaynu n Buzeggu

Yebda usewwer n ufilem n tlibizyun “Yelli-s n Hulanda” i d ɣa yeɛdan x ttlibizyu di remḍan i d ɣa asen.

Yettɛawad atilifilem-a tḥajit n “Bucetta” i d ɣa ireggʷḥen zeg Ulanda aked temɣart-nnes Arqiya, d tarwa-nnes Jamila d Bades; d netta ixes ad issemlek yelli-s i ca n ijjen zi tarwa n ddcar-nnes.

Iḥudriyen n ddcar ila ttrajan ad t-as yelli-s n Hulanda, ḥuma ad raḥen ad tt-xeḍben, x uyenni ad yegg Bucetta s temɛawant aked weltma-s Ceṭṭu maḥend ad ixḍaren argaz i iwalmen.

Ttemḥizwaren iḥudriyen jar-asen, mani i yeḍḍuqqez ijjen wemseksi d ameqqran jar Ḥakim, Aɛnan d ssi Ṭṭaher; maca yelli-s n Hulanda tugi x marka-ya n lemlak, tessujed ijjen upalnu ḥuma a zzag-s terwel.

Yexḍar Buzeggu ḥuma ad yari asinaryu n utilifilem-a; yessufeɣ-it-id netta s yimant-nnes. Inni icerken di lxedmet-a d inaẓuren ttwaxḍaren-d s ijjen ukasting zi tneddam n Arrif d ca n wudmawen-nniḍen zzag-s Lmestiri, Ameɛṭug, Lmeɛɛec.

Tala: Hespress.

Timaynutin

Fser-itt