25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

A.Aouattah

19 n yedrisen
Asmaa Aouattah

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Tnayen n “tikramin” jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s, ittezɣal, g uderriɛ-ines. Min cekk-yuɣen tettadef-dd...

Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar,...

Brif, braf, bruf.

anfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Zi Zinnuh Binnuh ar Trick or treat

Asmaa Aouattah Gi Hallowen i nessen iḍ-a, i nettwala gi utilifizyun niɣ x tudmawin n umsawaḍ, iḥenjiren imeẓẓyanen ttsaran x tudrin, sqarquben, ttnuffuren. Xmi dd-tteffɣen...

Tabrat n Seattle amɣar n teqbilt n  Swaminc, i Franklin Peirce arrays n USA

Asuɣel : Asmaa Aouattah Gi 1854, arrayes n USA Franklin Peirce Issek a umɣar n Teqbilt n Swaminc. Itter-as ad as-izzenz tmurt may zeddɣen iwdan-ines,...

Xwan amḍḍihses

(Juan el distraido). Tanfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah -Yemma, ad fɣeɣ ad ggeɣ ḍḍura. -Waxxa maca ḥḍa ixef-inek xmi ɣa teẓwid abrid.-Waxxa...

Aḥermuc i ur iggʷidn Ɛebdekrim: Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin.

Asujed: Asmaa Aouattah Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin, s tiyti n uqerṭas gi jjuf. Tanfust-a ittwafsren x uɣemis n BBC, ass...

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Tura-tt : Asmaa Aouattah. Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt. Yallah ẓerreɣ lexyal n tewwura. Waxxa ammen,...

Tineggura

- Advertisement -spot_img