20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

A.Aouattah

24 n yedrisen
Asmaa Aouattah

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din iwdan udsen-t ktar, ɛacren-t ktar, ssnen-t ktar. D netnin i ɣa yinin awal-nsen x yijj...

Tawlaft-nni

Asmaa Aouattah Luxenit, ur tufid ɣir tawlaft-nni. Qqaɛ zi twlafin ila negga merra tixḍared tenni. Tettred-ay-tt, tennid-ay, ejj-ay-tt ad x-s dd-ssufɣeɣ, qa tenni-inu tweḍḍer, a...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem ijj n ukurẓemmiw, ijj n wass, inna deg wul-ines: “Ussa maɣar leḥbab-inu qqaɛ gguren metkermin?...

Asfirnen i yimal.

I yiman n teɛcirt-inu, i yemmuten deg unhezzi n tmurt n 2004. Ssneɣ ila tudukkla-nneɣ temɣar. Maca ḥuma ad ay-dd-tlaɣa gi ttilifun ar setta n ṣṣbeḥ,...

Rẓem tawwurt a Jamal

Fatiḥa teffeɣ-dd zi lxedmet ar waḥit n uzil. Ɣir terra tawwurt n fabrika, tejbed-dd ijj n ugarru n marlburu terra deg-s nnefs. Min zges...

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Tnayen n “tikramin” jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s, ittezɣal, g uderriɛ-ines. Min cekk-yuɣen tettadef-dd...

Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar,...

Brif, braf, bruf.

anfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Tineggura