21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Tapsikulujit

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec...

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

Mamec i ittemsurrufen inaẓuren d imariten aked tweḥdanit ?

Aḍris n: Beverley D'Silva, Tala: BBC, Asuɣel: Andic. Aṭṭas n imariten d inaẓuren ttuɣa tetteɛjib-asen taweḥdanit, mamec i dasen-itteɛjib i yina ad ḥerzen ixef-nnsen...

Mayemmi i daneɣ-tteɛjibent tqemmumin ?!

Tiqemmumin niɣ asudem zi tmeslayin i yegga bnadem zi zik n wussan. Ggin-tent Isumariyen, Ihindawiyen, Igrikiyen d iqdimen n Misra d Ifarisiyen. Zegga i...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x “lminimalizem”? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

Tapsikulujit ‑ taxrazt 6

Sqadem‑dd iseqsan‑nwem ɣer: Tapsikulujit.Lerifain@gmail.com https://youtu.be/8R9aXwHAae8

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 5

Sqadem‑dd iseqsan‑nwem ɣer: Tapsikulujit.Lerifain@gmail.com https://youtu.be/WEd8oEYA2YA

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 4

Sqadem‑dd iseqsan‑nwem ɣer: Tapsikulujit .lerifain@gmail.com https://youtu.be/hNUm16eJixE

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 2

Aseddi n Tepsikulujit, sqadem-dd iseqsan nwem ɣer: tapsikulujit.lerifain@gmail.com https://www.youtube.com/watch?v=F_WwiLkErRM

Lerifain – Tapsikulujit Taxrazt 1

Aseddi n Tapsikulujit, sqadem-dd iseqsan nwem ɣer: tapsikulujit.lerifain@gmail.com https://youtu.be/Kn7udswoTF0

Timaynutin