20.1 C
Nador
Jjemɛa 14 Yunyu 2024

CATEGORY

Tapsikulujit

Min daneɣ-ixessen a nelmed zi lehlacat ileqqfen tanefsect-nneɣ?

Deg ijjen n ssbeḥ ɣriɣ ijjen artikel x “uhardef ineffeɛen” n ijjen uselmad n tfilusufit deg umarikan qqaren-as Justin Garson.

Ɛemmars zzman wer ittili ḥsen zeg yiḍa

"Zzman ttuɣa kulci yecna" "lweqt-a n yiḍa tḍiyyeɛ", "Tinɛacin ila sekkʷant". Aswingem-a, d uẓuyyet n wussan n zik, ttejjan-aneɣ nettru x min yeɛdan. Maca...

🔊Xmi nettamen ixef-nneɣ!

Nessen a negg leḥwayej mliḥ, niɣ ittawi-aneɣ-dd rebbi waha? Nessen a nessugur tinɛacin? Nɛeqqel iwdan di tefraz mamek llan? I Sseḥt-nneɣ mamec tella, ḥsen zeg iwdan...

Ahya bu cclaɣem, ḥḍa ixef-nnec!

Ijjen zi ɛecra n yergazen waha i isɛeddan x ukunsir. Ameggaru-ya ineqq deg yergazen kṭer zi mamec ineqq di temɣarin. S uyenni i yeggin...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop" di Dakar. Xenni bdiɣ znuziɣ dag-s iprudwiten, tticeɣ-asen i yewdan issaɣen mamec ɣa ggen ad...

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec...

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

Mamec i ittemsurrufen inaẓuren d imariten aked tweḥdanit ?

Aḍris n: Beverley D'Silva, Tala: BBC, Asuɣel: Andic. Aṭṭas n imariten d inaẓuren ttuɣa tetteɛjib-asen taweḥdanit, mamec i dasen-itteɛjib i yina ad ḥerzen ixef-nnsen...

Mayemmi i daneɣ-tteɛjibent tqemmumin ?!

Tiqemmumin niɣ asudem zi tmeslayin i yegga bnadem zi zik n wussan. Ggin-tent Isumariyen, Ihindawiyen, Igrikiyen d iqdimen n Misra d Ifarisiyen. Zegga i...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x “lminimalizem”? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

Timaynutin