21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

TAG

Arrif

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz di Fas. Taɣiwant mani ttuɣa issɣura “Qaḍi Qeddur” tutlayt Tafransist. Xenni, ttuɣa xseɣ ad sɣeɣ...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

“Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen”

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...

Tamurt, tenhezz di Arrif x sellum n 4.6 Richter.

Izemmem usinag anamur ajyufizyawi ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 4.6 x sellum n Richter, ass-a n jjemɛa di jjwayeh n Biyya. Mamec tenna tracca tanamurt...

🔊Youtube Arifi, Arrif bla Tarifiyt!

Audio 9:23 Deg iseggusa i yeɛdun, aṭṭas n tirgawin n youtube i dd-ibanen, ssawalent s Tmaziɣt n Arrif, Ha tinni iy yeqqnen ɣer isiten n...

Pap François : yetter awadem zeg imezdaɣ imezwura n Kanada.

Pap François itter awadem ass n letnin alaḥsab « amsurruf aɛeffan » i tegga teglizt-nnes i imezdaɣ imezwura i waṭṭas  n iseggusa di ddaxiliyat kunṭra i...

lqecla n talamɣayt, ar melmi?

Yura-t: Ridouan Pakhrou Lqecla n talamɣact, tus-d deg ucal n tegrawt n Tsaft, tasga n Ddriwec i yettwaggen deg useggʷas n 2009, awern-i ma...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

«Al ami i d-ssefin waman » … Ta d tḥajit n wami yettwagg ugelmam n “Martcika”

Agelmam n Martcika niɣ amek ittwasemma ɣer Imezdaɣ n Nnaḍur s “lebḥer ameẓẓyan” i yella Ispunya ksin isem-a rrin-t ɣer Tespanyut “Mar chica”,  mamec...

Asijji x tɛinsart di tmura n Jbala  

Waxxa tiqebbal n Jbala ttwaɛerrbent, maca xelli amenni qqimen ṭṭfen di ca n leɛwayed d Timaziɣin mani Irifiyen i yessawalen Tmaziɣt semḥen dag-sen. Zi...

Timaynutin