13.1 C
Nador
Ssebt 24 Febrayer 2024

TAG

Arrif

Mamec yegga Franku isbedd timexsa jar tespunya d irifiyen?

Ispunya, deg wakud n Franku, ssersen fus-nnsen x ca n tebratin uran-tent Tispunya i Irifiyen i ila ttexsent. Tibratin-nni n tmexsa i d-immalen ijjen...

Min yenna “Le Monde” x uɣewweɣ n 19 yennayer 1984?

Paul Balta, Lḥedd 22-letnayen 23 yennayer 1984. Ijjen umseksi yeqqseḥ yemsar deg wass n lexmis 19 yennayer di Nnaḍur, i yellan x tma tamiditiranit n...

Plasa n kulturat di Mlilet.. issemɣara s useggʷas amaynu

Terẓem tamdint n Mlilet min ɣer yella uṭunumiya-nnes, ass n lexmis i yeɛdun aked uɛecci "ssuq Amaziɣ" i ɣa yeṭṭfen amkan i "ssuq n...

Ijjen tḥajit tarifit d taqdimt s uzemmem n Pedro Sarrionandia

Tɛawed-as tira: Milouda El Hankari. "Ijjen useggʷas ttuɣa laẓ aṭṭas di Arif; ij urifi iruḥ ɣar ijj n ṭṭaleb, inna-as: tarwa-inu ttmettan s laẓ;...

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz di Fas. Taɣiwant mani ttuɣa issɣura “Qaḍi Qeddur” tutlayt Tafransist. Xenni, ttuɣa xseɣ ad sɣeɣ...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

“Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen”

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...

Tamurt, tenhezz di Arrif x sellum n 4.6 Richter.

Izemmem usinag anamur ajyufizyawi ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 4.6 x sellum n Richter, ass-a n jjemɛa di jjwayeh n Biyya. Mamec tenna tracca tanamurt...

🔊Youtube Arifi, Arrif bla Tarifiyt!

Audio 9:23 Deg iseggusa i yeɛdun, aṭṭas n tirgawin n youtube i dd-ibanen, ssawalent s Tmaziɣt n Arrif, Ha tinni iy yeqqnen ɣer isiten n...

Pap François : yetter awadem zeg imezdaɣ imezwura n Kanada.

Pap François itter awadem ass n letnin alaḥsab « amsurruf aɛeffan » i tegga teglizt-nnes i imezdaɣ imezwura i waṭṭas  n iseggusa di ddaxiliyat kunṭra i...

Timaynutin