26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Amesterdam wer txes tturist di lweekend.

S tiggʷdi zi tecti wiss tnayn n Corona, tegga temdint n Umesterdam ijjen ulaɣi, ataf wer d -itis ḥedd zi barra di ssebt d rḥedd ad din yessara.

Imsaryen i din yedjan, teqqar-asn deg ineɣmisen ad ḍfaren rqanun i tegga Holanda ɛla ḥsab Corona, ad aggʷjen x ddḥas.

Tiḥuna yedjan di zznaqi n lburdit ggin-asent memnuɛ ad zzenzent ccrab di lweekend. Maca tiḥuna waha, iḥemmasen d lbiran lla.

Wikipedia

Timaynutin

Fser-itt