33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

CATEGORY

Tasekla

Tḥajit n “Tiseɣnest n Yidir” i yura Claude ai.

Yidir, ijjen uɛezri d Amaziɣ, idder di Paris i tanyen n iseggʷusa. Ijj n wass, imeddukal-nnes ifransisen seqsan-t x tmagit-nnes. Yidir ifreḥ aṭṭas umi...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (3)

Sufyan Lhani 3. Tamyadast taytimulujit i yirem n "aɣennij": Irem n "aɣennij", i nessexdam -assa- s unamek n ufaris n tigi n llɣa d uẓawan i...

🔊Zi min izemmem Biarnay: Yemma Mimuna Tagnawt

Tella mimunt tagnawt ucten tmeṭṭut d tismeɣt tcuc ad tezzall, wer tessin tella d tamlabeḍt.  Iɛedda-dd ij n rrays g lebḥer, tɛiyyeḍ-as tenna-as: Bedd! Bedd! A...

Tiqessisin n Lwalid Mimun d Ḥmed Zeyyani s Tlimant

Yesturjem umerzu deg yiles n Tmaziɣt Maarten Kossmann s twiza aked Khalid Mourigh tnayen n tqessisn d tirifiyin ɣer tlimant, tamezwarut n Lwalid Mimun...

Paul Auster: amari amarikani i yuran tatriyulujit tanyuyurkit

Di 30 abril i yeɛdan n useggʷas-a, texsi tcumɛet n buḥbel n Paul Auster bu "tatriyulujit tanyuyurkit" d "The Moon Palace" i yemmuten x...

Zi min izemmem Biarnay:Tḥajit n weɣyul d ikarri d uyaẓiḍ

Ḥajitek! Inna-k ijjen zik, Aɣyul irwel-dd, yufa ijj n ikerri, inna-s: Rwaḥ ad tugured! Inna-s ikerri: Maɣa? Inna-s: Ajellid issekker abarraḥ inna-s: mani ma yella weɣyul asebḥan...

Zi min izemmem Biarnay: Hell Lbab a ḥajra

Idjen ɣer-s agla, uma-s wer ɣer-s cra, iruḥ issek illi-s ɣer uma-s, inna-as: ay dd-tesqaded min ɣa nemmunsu! Tecwa-s tameṭṭut n ɛemmi-s, teccur-as taɣrirt...

Mulud Ferɛun; amari zeg idurar n Leqbayel

Ilul Mulud Ferɛun di Tizi Hibel deg useggʷas n 1913. Netta d ijjen zeg imariten imeqqranen i d-yejja ucal n Tmazɣa. D ijjen wudem...

Idlisen n iḥenjiren imeẓẓyanen i d-isturjem Abderraḥman El Aissati ɣer Tmaziɣt n Arrif

Deg useggʷas n 2022, yesturjem-d Abderrahman El Aissati, amussnaw n yiles n Tmaziɣt, ijjen udlis d zi Thulandit ɣer Tmaziɣt n Arrif. Adlis-a yegga-as i...

Qa akid-k-dd ḍḍuqẓent tefray!

Neccin wer netteg bu llayhennik, la taddart, la deg webyasyun, nettedɛa s ttisir waha, minzi nettemẓera tlata rebɛa n twalatin deg useggʷas.  Nruḥ ɣer webyasun s...

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din iwdan udsen-t ktar, ɛacren-t ktar, ssnen-t ktar. D netnin i ɣa yinin awal-nsen x yijj...

Timaynutin