23.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Tasekla

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H. EL MADANI 14 - Nuwanbir...

Uma : Tanfust d tameẓẓyant aṭṭas (microrrelato) n Rafael Novoa.

Asuɣel: Milouda El Hankari Ur das-ɣeffreɣ i wuma akniw-inu wami i dag-i yesmeḥ deg uεeddis n yemma sebεa n tminutin, wami i day-i yejja dinni,...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭuber 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n useggʷas wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur...

Aɣennij n “Iraḥ ad iseyyeḍ” ɣar Yimedyazen n zik n Arif (1/2)

Yura-t: Sufyan Lhani Drus xmi ila dd-ittadef unaẓur ameɣnaj Sellam Arifi, deg yiɣennijen-ines, s teɣri i yezlan niɣ i tqessist ig ittɣennaj, maca g...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d agwatimali, iddaren jar 1921 d 2003, d tiquḍaḍin aṭṭas maca deg-sent tibratin ullɣent, ɣer-sent laggʷaj...

Min teɛna Annie Ernaux i yewwin tasemɣurt n Nobel i tsekla aseggʷas-a ?

Tiwwi tamarit Tafransist Annie Ernaux, ass n lexmis i yeɛdan tasemɣurt n Nobel n useggʷas n 2022 i tsekla, amek nessen takadimit Taswidit tettic ...

Tifawin x umsagar n Lḥusima x usedder n Trifit (ittwaggen zi 7 ar 9 zi Kṭuber 2022)

Tira: Miluda Lḥenkari Deg uraq n Miramar di Lḥusima, mani ittwagg umsagar x testratijiyin n usedder n yiles n Trifiyt, s wecrak n 59 n...

Timaynutin