21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Kultura

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar...

“Tamurt tettɣima d tmurt” yewt-itt unhezzi niɣ d lazaɣ…

Tira: Karima Weɛli Xminni nettemselqa neccin Imaziɣen jar-aneɣ war nettseqsi ayawya x ismawen-nneɣ niɣ x min di nxeddem, maca min xef nettseqsa d amzwaru manis...

Jar ILFU d Arrif: Taqessist Tarifit i yeḥḍaren din s tniɣt n Beɣdad Lmesbaḥi

ILFU d ijjen ufistival n tsekla d usefru, cerrken dag-s kter zi 1000 n uzlawi, yeḥḍar dag-s uzlawi Arifi Beɣdad Lmesbaḥi s ict tqessist...

Uma : Tanfust d tameẓẓyant aṭṭas (microrrelato) n Rafael Novoa.

Asuɣel: Milouda El Hankari Ur das-ɣeffreɣ i wuma akniw-inu wami i dag-i yesmeḥ deg uεeddis n yemma sebεa n tminutin, wami i day-i yejja dinni,...

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz di Fas. Taɣiwant mani ttuɣa issɣura “Qaḍi Qeddur” tutlayt Tafransist. Xenni, ttuɣa xseɣ ad sɣeɣ...

Aɣewweɣ n Arrif: tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg useggʷas n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersiggʷed ». Ijjen...

Timaynutin