33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

CATEGORY

Kultura

Ɛellal Cileḥ.. agrawli n uɣennij amaziɣ

------- Amara: Ɛali Busettati. Asuɣel: Sufyan Lhani. Asagem: Aɣmis n Tawiza, uṭṭun 103, Nuwambir 2005. ------- Ɛellal Cileḥ d ict tiggezt teɣzi gi tekli n tẓuri tamaziɣt tamatrart, ddren Yimaziɣen...

Amsawal n uɣmis n Lxuzama ag unaẓur ameɣnas Ɛellal Cileḥ

Temsawal kid-s : Suεad Lḥamami. Asuɣel n : Sufyan Lhani. Asagem: Aɣmis n Lxuzama, uṭṭun 9, Yennayer 1997, sn.12 Ɛellal Cileḥ d anaẓur d Arifi, ɣures ict teẓyuḍi d...

Tḥajit n “Tiseɣnest n Yidir” i yura Claude ai.

Yidir, ijjen uɛezri d Amaziɣ, idder di Paris i tanyen n iseggʷusa. Ijj n wass, imeddukal-nnes ifransisen seqsan-t x tmagit-nnes. Yidir ifreḥ aṭṭas umi...

Amari Saɛid Belɣerbi yeṭṭef amasṭer g tsekla tamaziɣt

Yemsar wemḍakar n wuḍuf n umasṭer n tsekla d tussna tamaziɣt, ass n larbeɛ 03 zi yulyuz 2024, di tɣiwant n Nnaḍur, awarn i...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (3)

Sufyan Lhani 3. Tamyadast taytimulujit i yirem n "aɣennij": Irem n "aɣennij", i nessexdam -assa- s unamek n ufaris n tigi n llɣa d uẓawan i...

🔊Zi min izemmem Biarnay: Yemma Mimuna Tagnawt

Tella mimunt tagnawt ucten tmeṭṭut d tismeɣt tcuc ad tezzall, wer tessin tella d tamlabeḍt.  Iɛedda-dd ij n rrays g lebḥer, tɛiyyeḍ-as tenna-as: Bedd! Bedd! A...

La flama del Cangó niɣ asfeḍ n tmessi takatalant.

Amaknaw qqaɛ ayduden imiditirraniyyen, Katalunya tetteg tafaska n tɛanṣart kul 23 zi yunyu ɛla ḥasab akalindar agriguri. Maca gi Katalunya, ass n tɛanṣart d ijj...

Tiqessisin n Lwalid Mimun d Ḥmed Zeyyani s Tlimant

Yesturjem umerzu deg yiles n Tmaziɣt Maarten Kossmann s twiza aked Khalid Mourigh tnayen n tqessisn d tirifiyin ɣer tlimant, tamezwarut n Lwalid Mimun...

Paul Auster: amari amarikani i yuran tatriyulujit tanyuyurkit

Di 30 abril i yeɛdan n useggʷas-a, texsi tcumɛet n buḥbel n Paul Auster bu "tatriyulujit tanyuyurkit" d "The Moon Palace" i yemmuten x...

Zi min izemmem Biarnay:Tḥajit n weɣyul d ikarri d uyaẓiḍ

Ḥajitek! Inna-k ijjen zik, Aɣyul irwel-dd, yufa ijj n ikerri, inna-s: Rwaḥ ad tugured! Inna-s ikerri: Maɣa? Inna-s: Ajellid issekker abarraḥ inna-s: mani ma yella weɣyul asebḥan...

Min ɛnant tideyyanin i di yella lḥejj?

Mala nessiwel x wawal n "lḥejj" nettraḥ nican ɣer Mekka d ddin ameslem, maca qa aṭṭas n tdeyyanin-nniḍen tteggent ca n leɛwayed temserwas aked...

Timaynutin