25.1 C
Nador
Ssebt 22 Yunyu 2024

CATEGORY

Tussna

Zi min izemmem Biarnay: Hell Lbab a ḥajra

Idjen ɣer-s agla, uma-s wer ɣer-s cra, iruḥ issek illi-s ɣer uma-s, inna-as: ay dd-tesqaded min ɣa nemmunsu! Tecwa-s tameṭṭut n ɛemmi-s, teccur-as taɣrirt...

Zi min izemmem Biarnay: Hell Lbab a ḥajra

Idjen ɣer-s agla, uma-s wer ɣer-s cra, iruḥ issek illi-s ɣer uma-s, inna-as: ay dd-tesqaded min ɣa nemmunsu! Tecwa-s tameṭṭut n ɛemmi-s, teccur-as taɣrirt...

Ma Taɛrabt d ijjen wudem zeg ukulunyalizem adelsan?

Qbel ma a nessiwel x ukulunyalizem adelsan d tɣuni-nnes aked teɛrabt. D amezwaru nrezzu a nessen min ixes ad yini ukunsipt "kulunyalizem adelsan". ...

Min daneɣ-ixessen a nelmed zi lehlacat ileqqfen tanefsect-nneɣ?

Deg ijjen n ssbeḥ ɣriɣ ijjen artikel x “uhardef ineffeɛen” n ijjen uselmad n tfilusufit deg umarikan qqaren-as Justin Garson.

“Txoria txori” aɣennij n tlelli ɣer ibaskuten

Txoria txori (txori ixes ad yini s tuskart « ajḍiḍ » : Txoria txori ixes ad yini « Ajḍiḍ d ajḍiḍ »), niɣ amek i das-ttlaɣan aṭṭas Hegoak (lmeɛna-nnes « afriwen ») d ijjen tqessist i...

“Tafinuminulujit” am mamec i tt-issefhem ChatGPT i iḥenjiren imeẓẓyanen

Egg ixef-nnec tesxed ad tessiwled x minzi tettacid amen tettetted ca n ulaḍu. Tzemmred ad tinid belli tettacid s tessmeḍ deg yiles-nnec, ɛawed tettacid...

Mulud Ferɛun; amari zeg idurar n Leqbayel

Ilul Mulud Ferɛun di Tizi Hibel deg useggʷas n 1913. Netta d ijjen zeg imariten imeqqranen i d-yejja ucal n Tmazɣa. D ijjen wudem...

Mayemmi tiddi n walli-nneɣ temẓi x tenni n Inyundirtaliyen?

Zi lebda ila nettɣil ila "alli-nneɣ ameqqran" d wenni i daneɣ-issemsebḍan x iklusay-nniḍen n zzwayel. Wami nezmer a nxarres, ad d-nsaqar; d aya i...

Mayen teɛna tḥajit n “Iɣzer n wuccen”?

Amenɣi n "Iɣzer n wuccen" niɣ amek i das-qqaren ispunya (Desastre del Barranco del Lobo) d ijjen umenɣi i yewwin Iqelɛiyen kuntra i ispunya...

Tutlayt d izumal: Mamec i d-banen ɣer bnadem?

Iwdan, ttemsawaḍen Beddlen izumal di mamec ttɛicen midden, wcin tibridin d timaynutin maḥend a nedder deg ijjen umaḍal, wer nessin min dag-s ɣa yemsaren...

Tagrawt n Bni Nsar tessendaf iyezzimen n Irifiyen s waf n Muḥemmed Ameẓẓyan

Deg ussan-a i yeɛdan, txarres tagrawt n Bni Nsar txezzer mamec i ɣa tegg ḥma ad tebna ijjen wemkan mani i ɣa sfekkaren s...

Timaynutin