24.1 C
Nador
Letnayen 2 Kṭuber 2023

CATEGORY

Tussna

Min tessnem x tkurt n tmessi i d-ihwan x ucal n Ayt Wkil (Nnaḍur)?

Yeẓra  usinag n tfizikt astrunumi deg wandalus (Instituto de Astrofisica de Andalucia « IAA-CSIC ») ass n ssebt 19 zi tɣuct i yeɛdan, ijjen « tkurt n...

Min tessnem x tkurt n tmessi i d-ihwan x ucal n Ayt Wkil (Nnaḍur)?

Yeẓra  usinag n tfizikt astrunumi deg wandalus (Instituto de Astrofisica de Andalucia « IAA-CSIC ») ass n ssebt 19 zi tɣuct i yeɛdan, ijjen « tkurt n...

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (1/2)

Teswirt n temdint n iɣessasen di Talawin n umezruy Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣ Majid Aqelɛi & Andic Cahid Ɣessasa, niɣ Ɣessasa...

Adwal ɣer tudert n Muḥemmed Buzeyyan s ijjen wemsawal ittwagg akid-s deg 2016 (1/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016) Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Ɛemmers di tmuzikt , tiniɣin ma ttuɣa-tent n...

Xemsa n wussan jar idurar n Ibaskuten

D xemsa n wussan i isseɛdan setta n Irifiyen (zzag-sen imariten, inaẓuren d isuḥufiyen) aked tmesmunin ixeddmen x usedder n yiles n Euskara. Ttuɣa-t...

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz di Fas. Taɣiwant mani ttuɣa issɣura “Qaḍi Qeddur” tutlayt Tafransist. Xenni, ttuɣa xseɣ ad sɣeɣ...

Xmi ittakkʷaḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec...

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen useḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Timaynutin