17.1 C
Nador
Lexmis 22 Febrayer 2024

CATEGORY

Tussna

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Min nessen x Ɛli Agzennay, amussnaw Arifi deg wakud n Imariniyen?

Netta d argaz n umezruy, d mmi-s n Igzennayen. Taqbilt-a tejj-d aṭṭas n yezlawiyen d lefquyyat ameknaw Ḥmed Ben Cɛayeb, i ttuɣa yellan d...

Zi min izemmem Renisio: “Bab n tfunast”

Ijjen yiwi ij n tfunast ɣer ssuq ad tt-yezzenz. Iruḥ deg iḍ. Ami yiweḍ ssuq ttuɣa ɛad ur yuley wass. Ibda issawal weḥdes aked...

Aliman: Axeddam zi lmeɣrib, ttenfeɛ necc, ttenfeɛ cek?

Yura ass n 19.11.2023 deg ijurnalen ilimaniyyen. Azref n jdid n wenɛarq n ixeddamen (Fachkräfteeinwanderungsgesetz ) deg uliman yebda a zeg-s yettwaxdem. Ij n webrid...

Ufin di Leɛrayec later n Homo Sapiens aqdim qaɛ.

Ufin ca n tweggaḍ (traces) n iḍaren n yewdan di Leɛrayec ɣer-sen ca n 90 alef n useggʷas zi mani. Artikel-a yettwafsar di tesɣunt...

Manis d-ikka xellu n Irifiyen ɣer Uruppa?

Ɣer berra i Arrif, nettaf aṭṭas n Irifiyen di tneddam am Ṭanja, Tiṭṭawin, Fas niɣ Wejda. Ayt Lḥusima ila ttwassnen s weɛraq-nnsen ɣer Tiṭṭawin,...

Tudert x tma n yiles… Niɣ aseqsi n “awern i” tmaziɣt?

Nettilhat di tudert-a i zeg-neɣ itteqnunnuyen s wahnaci, am ca n tcamma n wedfel, tesmuna-dd x-aneɣ min aneɣ-imeḥḥan, alami ɛlayen nedwel wer nessenhemmi i...

Wami yemɣer walli-nneɣ: yemxumbel, temxumbel akid-s tudert!

Wami dewlen iwdan imezwura aqqa-ten zzat i ca n yemxumbal i yeqqnen ɣer twennaḍt, wer ufin mɣar ad smeɣren ddat-nnsen, smeɣren akid-s ula d...

Ɛemmars zzman wer ittili ḥsen zeg yiḍa

"Zzman ttuɣa kulci yecna" "lweqt-a n yiḍa tḍiyyeɛ", "Tinɛacin ila sekkʷant". Aswingem-a, d uẓuyyet n wussan n zik, ttejjan-aneɣ nettru x min yeɛdan. Maca...

Amseksi di tumast, amedya n unhezzi n Arrif: ijjen temladast adu tfawt n teṭyurit n wenɛam n Axel Honneth

Tira : Ḥamid Tuɛli takeccumt Asarag-a wanita ad yili x “umseksi di tumast, s umedya Anhezzi n Arrif”. A dd-awiɣ deg-s axarres x unhezzi ya...

Timaynutin