23.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

TAG

Amezruy

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (1/2)

Teswirt n temdint n iɣessasen di Talawin n umezruy Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣ Majid Aqelɛi & Andic Cahid Ɣessasa, niɣ Ɣessasa...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Imussnawen wwḍen ad ssnen mamec igga wudem n Ramsis II awerni 3300 useggʷas x lmewt-nnes.  

Deg wass n 28 cutenbir i dd-ɣa-asen, iggur ad dd-mmlen deg uɣawas n “iẓewran d wafriwen” (des racines et des ailes), ass n 28...

Umi yenɣa ṭṭaɛun azgen zeg imezdaɣ n Arrif

Deg useggas n 1918, ttuɣa din ṭṭaɛun di Spaniya, ilqef la d Arrif.

“Afilem-inu d asemɣar i twengimt n Imaziɣen”

Muḥemmed Zeɣɣu, yenna-d belli isala asewwer n ufilem "Dakirat Al jassad". Afilem i yeqqazen di tnettit n tiggaz, d wemzruy n setta n temɣarin...

Min ɛnan Irifiyen Ibeṭṭiwen izedɣen deg Warziw (Wehran)?

Yina min xef ɣa nessiwel maci d Irifiyen i itelɛen di beddu n lqern wiss 20 ɣer Dzayer, nessawal da x ijjen tseḍma n...

Pap François : yetter awadem zeg imezdaɣ imezwura n Kanada.

Pap François itter awadem ass n letnin alaḥsab « amsurruf aɛeffan » i tegga teglizt-nnes i imezdaɣ imezwura i waṭṭas  n iseggusa di ddaxiliyat kunṭra i...

lqecla n talamɣayt, ar melmi?

Yura-t: Ridouan Pakhrou Lqecla n talamɣact, tus-d deg ucal n tegrawt n Tsaft, tasga n Ddriwec i yettwaggen deg useggʷas n 2009, awern-i ma...

Timaynutin