26.1 C
Nador
Letnayen 2 Kṭuber 2023

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar i zzhir n imuṭuren n zudyakat… Qaɛ manaya ileḥḥef deg yij n useɣdi yemɣar, yessdel x wegdud… Qaɛ txezzar… Qaɛ tesqar!… Ad tinid qaɛ iɛejb-asn lḥal… La inni iḥekkmen… la lɣaci… la inni umi qqarn « l’élite »… Zeɛma...

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d aseggʷas n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr aseggʷas-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg umaḍal ɛemmers wer ẓrin am...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H. EL MADANI 14 - Nuwanbir - 2022 Iruḥ akidi unemhal ɣer tdala, issenked-ayi ɣer uselmad: -...

Umi jjnun wtin Cukri… Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (11)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM, Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki IXEF WIS 2 :11):Dewleɣ ɣer twuri-inu di lqehwa d macca-inu n warecti n ccira d ukeyyef n lkif d uɣelli. Udfeɣ ɣer taddart n bab n lqehwa. Yelli-s Faṭima tudar...

Asiya tɛerra deg usarij.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (09)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM, Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki Jjiɣ twuri-inu di lqehwa. Wami ttuɣa-ayi zgenfiɣ lemdeɣ ad ymareɣ ijḍaḍ di teḥwict. Ṭṭfeɣ ijjen wesɣun iqseḥ qqneɣ-t ɣer yijjen wurtu tteggeɣ zzay-s ḥennayrur. Ḥennayrur iskukkuḍ-ayi. Itttkkar-ayi ubellaw-inu ameẓẓyan xminni...

S Ubidyu

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tasekla

Tinfas

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Wi yerrin lebḥer d amellaḥ?

(tanfust d tanurwijit) Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ...

Tasekla

Ussan n zik

Amuddu ɣer Serwan (16): Ass i di yura Yuba tiqessisin-nnes timezwura di leḥbes

Mermi mma nufa akud ibedd war iggur a nerzu mindi ɣa nirar. Ha yin ittiraren ciṭranj ha yin ittiraren apartci yarecm-aneɣ-t azεar xef tcuqqet...

Amelqi n yexbulen iberkanen – Lḥajet tameqqrant i yemsaren deg weɣraḍ awerni i uḍuqqez aqemqam

Ixbulen iberkanen, zi twafitin timeqqranin min xef xeddmen imussnawen maḥend ad asent-afen ca n ufessay. Amenɛad ɛad, imussnawen ufin belli tnayen n ixublen mmelqan...

Heinrich Böll d amari Aliman ibedden aked tɣawsiwin n bnadem

Heinrich Böll maci zeg yinni isbedden tasekla Talimant n yiḍ-a i tt-yksin x weɛrur-nnes issiweḍ-itt i umaḍal waha, maca netta lebda ttuɣa ittekritika sseyasa...

Kultura

Tmuɣli

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar...

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes)...

X Arrif