33.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Ɛellal Cileḥ.. agrawli n uɣennij amaziɣ

------- Amara: Ɛali Busettati. Asuɣel: Sufyan Lhani. Asagem: Aɣmis n Tawiza, uṭṭun 103, Nuwambir 2005. ------- Ɛellal Cileḥ d ict tiggezt teɣzi gi tekli n tẓuri tamaziɣt tamatrart, ddren Yimaziɣen ag-yimesli ines d wawalen-ines usriden; imesli-nni ig iksin aṭṭas n tewlafin n unaruz d tagayt. Netta, amux qqaren waynanen n tẓuri tamaziɣt, d aqemqam d agrawli n uɣennij amaziɣ ameɣnas asway, d inigel ameqqran gi...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Min nessen x ugellid Amaziɣ Yugerten?

Ixes ad yini isem Amaziɣ "yugerten" wenni i ten-yeɛdan, wen ten-yujren. Ttuɣa-t d agellid d Anumid deg useggʷas n 160 QTƐ di Sirta, umi...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (3)

Sufyan Lhani 3. Tamyadast taytimulujit i yirem n "aɣennij": Irem n "aɣennij", i nessexdam -assa- s unamek n ufaris n tigi n llɣa d uẓawan i...

Min teɛna tḥajit n temɣart tamezwarut i d-iwwin dduktura?

Di 25 yunyu zeg useggʷas n 1678 tewwi-d taṭalyant Elena Cornaro dduktura-nnes di tfilusuft, s uya, tteḥsaben x-as d tamɣart tamezwarut i yewwḍen tfesna-ya...

Min ixes ad yini “igzistunsyalizem”?

Igzistunsyalizem (niɣ s usmezzeɣ-nnes "iẓriliyan") d ijjen tebridt n uxarres i yessawalen x tudert d min nettixḍar neccin i yexf-nneɣ. Min ixes ad yini...

Min ɛnan markat n uweddeb d man wen zzag-sen i ittegg lmexzen?

Deg udlis-nnes "tabniqt tis 10" i yura Ḥmed Lmerzuqi, i di yettɛawad min x-as ikkin di Tazmammart zeg wami i din yewweḍ ar mani...

Tmaziɣt.. Temmerni ɣer Google

Ass-nni n lexmis 27 yunyu, iberreḥ-d Google s tmerniwt n tutlayt tamaziɣt ɣer tutlayin n usturjem n tmacint yellan, rni ɣer uya 110 n...

Amaḍal

C.Andic
Chahid Andich
M.ElHankari
Milouda El Hankari
A.Aouattah
Asmaa Aouattah
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu
K.Ouaali
Karima Ouaali
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

D tidet Ssekʷar d aɛeffan?

Sekkʷar d mizid ‑ ar da nemsefham. Maca cḥal i yxess anec n sekkʷar deg ass? cḥal yeddarra taddut...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg...

Ma s tidet iggur ad yemsar ca n tsunami di Arrif?

Aṭṭas n ineqqisen (rapports) nnan-d ila ippudar ad yuqeɛ ca n tsunami x jjihet n lebḥar acemlal. S uya...

S Ubidyu

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Ɣer

Tinfas

Tḥajit n “Tiseɣnest n Yidir” i yura Claude ai.

Yidir, ijjen uɛezri d Amaziɣ, idder di Paris i tanyen n iseggʷusa. Ijj n wass, imeddukal-nnes ifransisen seqsan-t x tmagit-nnes. Yidir ifreḥ aṭṭas umi...

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen...

Tḥajit n “Wenn i itteggen ḥa min das-iqqar uzellif-nnes!”

Ijjen wass Buyejḍaḍ yus-as-d mezri n usafer. Inni i...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes...

Sell

Amezruy

Min nessen x ugellid Amaziɣ Yugerten?

Ixes ad yini isem Amaziɣ "yugerten" wenni i ten-yeɛdan, wen ten-yujren. Ttuɣa-t d agellid d Anumid deg useggʷas n 160 QTƐ di Sirta, umi...

Min teɛna tḥajit n temɣart tamezwarut i d-iwwin dduktura?

Di 25 yunyu zeg useggʷas n 1678 tewwi-d taṭalyant Elena Cornaro dduktura-nnes di tfilusuft, s uya, tteḥsaben x-as d tamɣart tamezwarut i yewwḍen tfesna-ya...

“Afrique 50”, afilm amezwaru i dd-yemmlen udem n tkulunyalit.

D ij n ufilem ibedd x-as René Vautier, zegga i t-sqaden aseggas n 1949 bac a dd-isaqar ij n ufilem i yeccaten allun i...

Kultura

Tmuɣli

ETA d Spaniya.. Arrif ixezzer-d zi laggʷaj

Am nec am yewdan, ḍeffreɣ mliḥ mayen yemsaren di tmura i daneɣ-d-yudsen, zzag-sent min ittemsaren di Spaniya. Di simanat i yeɛdan ila din istayen di...

Min ixes ad yini “igzistunsyalizem”?

Igzistunsyalizem (niɣ s usmezzeɣ-nnes "iẓriliyan") d ijjen tebridt n...

“Tafinuminulujit” am mamec i tt-issefhem ChatGPT i iḥenjiren imeẓẓyanen

Egg ixef-nnec tesxed ad tessiwled x minzi tettacid amen...

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din...

Tasekla