24.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Lɛesker n Mali isug-d x Imaziɣen Itargiyen di Kidal

KIDAL (Tifray) – Isug-d lɛesker n Mali s twiza aked tseḍma n Wagner Tarusit x temdint n Kidal i yettwaḥsaben tamdint tameqqrant n Waẓawaḍ. Ayenni iwwḍent tiseḍmiwin-a tteggent ibekkiḍen di lḥeqq n wegdud Atargi.

Ssiwlen-d aṭṭas n Itargiyen x ibekkiḍen d tuɛeffna i yettegg lɛesker n Mali, ijjen zzag-sen yenna i usit n “Tmurt”: “Aqqa ttaɛeddan x temɣarin-nneɣ, neqqen iwessura, tteggen merra tuɛeffna deg imeddanen. Ibekkiḍen i yetteggen ttḥadan mɣir Imaziɣen, minzi ttwalan-ten aqqa-ten aked lɛesker n Waẓawaḍ”. Yenna-d ɛawed usit n Tmurt Aqbayli belli :” lɛadad n yewdan i yenɣin yujer 20 000 n midden, ittsemma kṭer zeg yewdan i yenɣin di Falesṭin, maca ula d ijjen ma yessawal x manaya”.

Ca n yewdan ttwalan belli min ittemsaren deg yeẓẓelmeḍ n Mali d asizdeg d Itni. Minzi ttexsen ad sefḍen Imaziɣen zi tmurt-nnsen.

Zegga ttyarita kkren-d ca n imeɣnas n umussu Amaziɣ di Lmuɣrib ḥuma ad bedden aked wegdud Atargi, laɣan i Lmuɣrib ḥuma ad ibedd aked wegdud Atargi. Maca mayen d-ittbanen ila din aṭṭas n leḥsabat isertanen i yeccatent timura n ẓelmeḍ n wafrika.

Timaynutin

Fser-itt