16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

TAG

Asedwel

Ij n lexber x irifiyen d iɣeyyaten yusa-dd deg yij n ujurnal d afransis aseggas n 1898.

Ta, wer telli bu merra d tidet, wer telli bu ɛawed merra d ixerriqen. Wa, d lexber, yusa-dd deg yij n ujurnal d afransis...

Gabriel García Márquez: tarwa-nnes fesren-as wungal i wer ixes netta ad yefser!

Ɛecra n iseggusa zi mani yemmut García Márquez i yeksin tasemɣurt n Nobel, maca zegga ttyarita issufeɣ-d ijjen wungal wer t-ikemmel ca minzi ixecc-d...

Tḥajit n : “Tamɣart-nni i ittetten irgazen”

Aṭṭas zi mani, melmi mma yegga ca n ijjen ad iraḥ ad yegmer s ukayak ɣer usammer, wer d-itteddikkʷil qaɛ. Ijjen zi tarwa-nni n...

Sting yessiwel x tudert-nnes deg ijjen wemsawal aked Le Monde

40 iseggusa zeg wami ismeḥ di gruppu-nnes amezwaru ittwassnen s « THE POLICE », zzenzen ktar zi 100 melyun n walbumat.. ad awem-d-nessiweḍ ijjen wemsawal ag...

Mamec yegga Franku isbedd timexsa jar tespunya d irifiyen?

Ispunya, deg wakud n Franku, ssersen fus-nnsen x ca n tebratin uran-tent Tispunya i Irifiyen i ila ttexsent. Tibratin-nni n tmexsa i d-immalen ijjen...

Tamettant issɣden n Tmaziɣt, bulu d haoussa… Man imal i yilsawen afrikanen?

Yura-t: Gado Alzouma Ta d ijjen twaɣit d tameqqrant drus wi das-itterran taynit: Qa din tamettant n yelsawen-nneɣ afrikanen. Ilsawen iɛelmen drus n imessiwlen, ittraḥen...

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid awarn-ac tamɣart d tnayen n...

Agellin Muḥemmed Buzeyyan : tamuzikt di Arif teḥdaj a das-nessuḍ idammen d imaynuten deg iẓewran! (2/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016). Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Min ɛnan imassen n...

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H. EL MADANI 14 - Nuwanbir...

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (1/2)

Teswirt n temdint n iɣessasen di Talawin n umezruy Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣ Majid Aqelɛi & Andic Cahid Ɣessasa, niɣ Ɣessasa...

Timaynutin