21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

TAG

Asedwel

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H. EL MADANI 14 - Nuwanbir...

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (1/2)

Teswirt n temdint n iɣessasen di Talawin n umezruy Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣ Majid Aqelɛi & Andic Cahid Ɣessasa, niɣ Ɣessasa...

Uma : Tanfust d tameẓẓyant aṭṭas (microrrelato) n Rafael Novoa.

Asuɣel: Milouda El Hankari Ur das-ɣeffreɣ i wuma akniw-inu wami i dag-i yesmeḥ deg uεeddis n yemma sebεa n tminutin, wami i day-i yejja dinni,...

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s, ittezɣal, g uderriɛ-ines. Min cekk-yuɣen tettadef-dd...

S tlimant:Macron teqḍa-yas Fransa

Ad ttɛawned Afrika s usexdem n isemɣan di tbeḥḥar i yettɛwanen Uruppa ad teṭṭewwar, ad ṭṭewren. Afrika i iɛawnen Uruppa deg wakud n uḥewwes, qa-tt ɛad tettɛawan, s min deg-s d tixubay di tmurt-nnes.

Tanfust – Qosmit

Yurat: Asis Aynan - Adellis: "tzallit wer itenfiriren" . Yerra-tt-idd zi thulandiyt ɣer Tmaziɣt: Baghdad el Mesbahe

Lxezrat deg uturjem n wedlis n Auguste Mouliéras “Amurrakuc i wer yettwissnen”

"Amurrakuc i wer yettwissnen, azgen amezwaru: ufuɣ x Arif". "Le Maroc inconnu; Exploration du Rif" Mayemmi i nniɣ "ufuɣ x Arif"? Minzi d wa d awal...

Lxezrat di min yura Muḥemmed Budcic x tirart di Arif

Zeg ineggura n lqern 19, zemmemen ikulnyalen aṭṭas n iɣezdisa n tudert n irifiyen d tdelsa-nsen d leɛwayed-nsen, am Auguste Mouliéras i yeggin ij...

Tira d tsekla deg uxarres Amaziɣ aqdim

di tɣuri-ya, yeggur a nbedd x tarezzut i yegga umarezzu Afransis Paul Manceaux deg umeggaru n lqern tseɛṭac. D netta ittbeqqec x unhezzi n...

Cwayt n wawal x « Taḍeggʷalt » i yerra Ɛabdelmajid Ben Ḥemmadi ɣer Tmaziɣt

Azzɣat (2020) yettwafsar ij n udlis i yellan d assuɣel n ij n tmezgunt d taqdimt. Nessawal da x « Taḍeggʷalt » i yura Térence Afer,...

Timaynutin