28.1 C
Nador
Ssebt 15 Yunyu 2024

CATEGORY

Timuɣliwin

“Tafinuminulujit” am mamec i tt-issefhem ChatGPT i iḥenjiren imeẓẓyanen

Egg ixef-nnec tesxed ad tessiwled x minzi tettacid amen tettetted ca n ulaḍu. Tzemmred ad tinid belli tettacid s tessmeḍ deg yiles-nnec, ɛawed tettacid...

Azul, nec qqaren-ayi Massin

Necc d Massin. Ggiɣ ixef-inu d Massin. Massin ur illi bu d isem i dayi-ucin baba d yemma. Iwdan d ca n imeddukal-inu ssnen ayi...

Ma s tidett tessenḍi ddrama Tarifit?

Zeg wami tettwagg tbadut tamaziɣt, terẓem abrid maḥend ad dd-banent tefras n ijjen ddrama d tmaziɣt s tlata n wudmawen-nnsent. Xelli din ca n...

Asusem i wer iqeṭṭin n tyaẓiḍin n waman !

Jjet-aneɣ a nxarres di ca n wemsagar aked isaḥafiyen, mani dd-ɣa derrcen aberru idsen, maca wer srusin ɣir drus n iseqsan ! xarrset akid-i deg...

Awal n Lhani x Lmeḥdali: “Dder gi twengimt-nneɣ d amɣar a Ssi Jamal”

Tedwel-dd tmettant-nni taεeffant, i twala-nneɣni εawed, ad aneɣ-teksi ijjen zeg yergazen imeqqranen mig necrek cwit zi teẓyuḍi d terẓugi n yimunas i t-izedɣen min...

Tḥajit tzelleɛ-d adan n ijjen zeg inni i dd-inejmen zi fantum-nni innqeblen.

Tḥajit-a tanita i iydar-itt-id ijjen tawmat qqaren-as Muḥemmed zi Tfarsit, d ijjen zi sebɛa-nni i d-inejmen zeg ufantum i ttuɣa i yeksin kṭer zi...

Ass amaḍlan n temɣart: Amezruy, amseksi d fictat

Ɛlaḥal meyya n useggʷas zi mani i yeggin zeg wass n 08 mars d ass d amaḍlan n temɣart. Ad yili ca n twalat...

Wer ssineɣ ca n ḥajet x arrimet ɣir min ɣriɣ deg idlisen

Ur ssineɣ ca n ḥajet x arrimet-inu, ɣir min ɣriɣ deg idlisen, ur ttuɣa bu ɣar-neɣ di taddart-nneɣ tasedlist, ɣir ca n iqerṭan ccuren...

Tubbuhelya wer dd-tenniy x weɣyul

Ḥennu Waḥid Nessen ila zzman yeggur ɣer zzat, ittlemmaẓ later n wussan, ḥuma a dd-lulen wussan nniḍen, s tefras nniḍen... Di lwesṭ n manaya, din...

Tayri n temẓi d asefru, tayri n tmeṭṭut d tafilusuft

D ict tawlaft n tidett, n tnayn imeɛcaq msebḍan deg iseggusa-nsen, tesmun-iten tayri. ** Ila ɣeḍseɣ di tɣuri n ijjen wemsawal icna, yuɛla n imussnawen...

Tḥajit n Sebastián Acevedo, Atcili-nni iskemḍen ixef-nnes amen idder d netta irezzu x tarwa-nnes.

Yekka Sebastián Acevedo 3 n wussan d netta yettraḥ, ittas-d jar kumisiriyat n pulisiya, tiɣlisin, lbirawat n lḥukuma d ixxamen n tɣemsa. Iqqim axeddam-a...

Timaynutin