18.1 C
Nador
Letnayen 4 Mars 2024

CATEGORY

Timuɣliwin

Tubbuhelya wer dd-tenniy x weɣyul

Ḥennu Waḥid Nessen ila zzman yeggur ɣer zzat, ittlemmaẓ later n wussan, ḥuma a dd-lulen wussan nniḍen, s tefras nniḍen... Di lwesṭ n manaya, din...

Tḥajit n Sebastián Acevedo, Atcili-nni iskemḍen ixef-nnes amen idder d netta irezzu x tarwa-nnes.

Yekka Sebastián Acevedo 3 n wussan d netta yettraḥ, ittas-d jar kumisiriyat n pulisiya, tiɣlisin, lbirawat n lḥukuma d ixxamen n tɣemsa. Iqqim axeddam-a...

Min ismunen Bensɛid Ayt Idder d Najat Ɛtabu?

Iqqes-ayi lḥal wami yemmut ijjen ameknaw Muḥemmed Bensɛid Ayt Idder, ssneɣ ila nefqed iijjen zeg yergazen i ttuɣa yellan deg umezruy. Ijjen zeg wudmawen...

Timuɣliwin x mamec ttwaliɣ timeslayin

Tira: Fawzi Arḥimi Nesɣawsa tagrawla d tamaynut deg uxarres n waydud, wer tteqqim di cḥal teɣriḍ n idlisen ula d cḥal cek-issnen n iwdan,...

Mamec yegga “lḥeqq” yedwel d mmi-s n Arbaṭ?

Ɛemmers ma issers-d umseksi n Lmuɣrib aked iseḥrawiyen ijjen useqsi x "man ddewla i nxes?". Tufrint tameɣrabit; wer das-yecqi useqsi-ya wanita. Ca zzag-sen, ttejjan-as...

Aseggʷas Amaziɣ: d “afellaḥ” niɣ d “ameɣrabi”?

Zegga yedwel nnayer d "ass n uzgenfi" i tegga ddewla tameɣrabit, awerni i waṭṭas n iseggusa n weɣnas d uɛebbeẓ zɣer umussu Amaziɣ, ffɣen-d...

Mayemmi isalafiyen kerhen Tmaziɣt?

Ufuɣ ameggaru i yegga Yasin Lɛamri, ijjen "lefqi-youtuber" d asalafi, mani ila yegga tizemmar-nnes maḥend ad yeɣḍel zi tzemmar n yiles Amaziɣ d yedles-nnes,...

Minumi kurbata ?

Aṭṭas n twalatin, ttɣimiɣ aked imeddukkal-inu xeddmen di lbanku, ttafeɣ-ten mellen kurbata. Ij n twala, yenna-yi umeddukkel-inu: xmi dd-ttasen yinni ittkuntrulan zi Ddarelbiḍa, lḥajet...

Tamettant issɣden n Tmaziɣt, bulu d haoussa… Man imal i yilsawen afrikanen?

Yura-t: Gado Alzouma Ta d ijjen twaɣit d tameqqrant drus wi das-itterran taynit: Qa din tamettant n yelsawen-nneɣ afrikanen. Ilsawen iɛelmen drus n imessiwlen, ittraḥen...

Tamarit Emilia Roig texs ” Aneggar n lemlak”

Tamarit d tpulitikulujt Emilia Roig tettwala belli lemlak d ij n muḍa teɛda lweqt-nnes, trezzu deg udellis-nnes "Aneggar n lemlak".

Ma tzemmer ca n tutlayt d tmudrust ad awin ayt bab-nnes tasemɣurt n Nobel?

Ula d ijjen ma ila yettɣil ca n ɛecra n iseggusa zi mani (di 2013) ila tzemmer ad terbeḥ Takanadit Alice Munro tasemɣurt n...

Timaynutin