25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

K.Ouaali

4 n yedrisen
Karima Ouaali

Min nessen x umseksi n weydud Afilisṭini di Ɣazza?

Zi ssebet i yeɛdun ar ass-a yewweḍ nnumru n yewdan i yemmuten di tmurt n Falisṭin ɣer kṭer zi 4385 d 12 alef n...

“Tamurt tettɣima d tmurt” yewt-itt unhezzi niɣ d lazaɣ…

Tira: Karima Weɛli Xminni nettemselqa neccin Imaziɣen jar-aneɣ war nettseqsi ayawya x ismawen-nneɣ niɣ x min di nxeddem, maca min xef nettseqsa d amzwaru manis...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x “lminimalizem”? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

Tineggura

- Advertisement -spot_img