26.1 C
Nador
Letnayen 2 Kṭuber 2023
- Advertisement -spot_img

tifray.com

570 n yedrisen

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar...

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H. EL MADANI 14 - Nuwanbir...

Jar ILFU d Arrif: Taqessist Tarifit i yeḥḍaren din s tniɣt n Beɣdad Lmesbaḥi

ILFU d ijjen ufistival n tsekla d usefru, cerrken dag-s kter zi 1000 n uzlawi, yeḥḍar dag-s uzlawi Arifi Beɣdad Lmesbaḥi s ict tqessist...

Tmazuzt n Mulay Muḥend, trewweḥ ɣer Mulana

Temmut ass n larbeɛ i yeɛdun di Ddarbiḍa, massa Ɛica Lxeṭṭabi, yelli-s n wemjahed Mulay Muḥend. Ɛica Lxeṭṭabi, ixelqen deg iseggusa n rebɛin, ila...

Aɣewweɣ n Arrif: tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg useggʷas n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersiggʷed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Tineggura

- Advertisement -spot_img