22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid awarn-ac tamɣart d tnayen n tarwa-nnec. Aḍbib yegga marra tizemmar ac-dd-yerr buḥbel, maca walu. Amen-ayi mala nniɣ-ak qa ttuɣa rrimet-nnek treddej, lmewt-nnek xir zi mli tnejmed teddred.  Uca temselqid kid-i "Mamec … min yemsaren? Tesseqsid "Mani lliɣ?" "Qa temmuted", rriɣ-d x-ak s nniyet....

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi xsen ad zzag-s beddlen...

Setta n yeklusay n macca !!

Melmi tettemsawaled akd ca n ḥedd x macca, tettesrid “nec tetteɣ arrbiɛ waha”. Maci ar ḥima yegga arrijim. Izemmer ad yili yariyyeḥ ɣa usistim-nni...

Nufember n 2020.. D char i yeḥman deg umaḍal qaɛ.

Char n Numfember i yeɛdan izemmem ijjen nnumru yuɛla di lḥal n ujenna. Yiwweḍ leḥmu n nufember ɣer ijjen nnumru igeɛɛed aṭṭas. Wer ɣer-s...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Min ɛnant ticejjura tiqdimin qqaɛ di dduniyt?

Imussnawen ssnen aṭṭas n tmuceṭratin (mucṭra) n tsejjura tiqdimin deg umaḍal qqaɛ. Da a newwec ijj n tlata n imedyaten. Maca waxxa amenni, qa iqqseḥ...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

Cwayt n wawal x « Taḍeggʷalt » i yerra Ɛabdelmajid Ben Ḥemmadi ɣer Tmaziɣt

Azzɣat (2020) yettwafsar ij n udlis i yellan d assuɣel n ij n tmezgunt d taqdimt. Nessawal da x...

Cukri ibda ittcala x yixef-nnes.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (08)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki Tkeyyafeɣ lkif d igarruten s tnuffra. Xmi tsexxareɣ i ca n...

S tlimant:Macron teqḍa-yas Fransa

Ad ttɛawned Afrika s usexdem n isemɣan di tbeḥḥar i yettɛwanen Uruppa ad teṭṭewwar, ad ṭṭewren. Afrika i iɛawnen Uruppa deg wakud n uḥewwes, qa-tt ɛad tettɛawan, s min deg-s d tixubay di tmurt-nnes.

S Ubidyu

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Iker Casillas yegga llayhennik x čamma

Le Rifain Yegga umirar aseppanyu Iker Casillas llayhennik x tirart n čamma, ass n ttlata 4 zi ɣuct awarn i umi yiweḍ 39 n iseggʷusa...

Amwan : Mamec iyduden tteggen ficta n warmat n umwan ?

Ass-a n larbeε (22 zi Cutenber) tamurt teẓra ijjen temsart ɣer-s lhimmet-nnes d tameqqrant. Nessawal da x warmat n umwan (c) deg uzgen n...

Asemɣer s umenɣi gi tesɣunt “Akud n umenɣi”

Tura‑t: Asmaa Aouattah Xirebbi i dd-wwiɣ ttrajiɣ ḥuma ad ffurjeɣ gi tesɣunt “Akud n umengi-Tiempos de guerra” i dd-tsseɛda Antenaɛ g umeggaru n 2017. Zi...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif