25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Min wer nessin x unhezzi n tmurt i yekkin x Arrif?

Teẓra tamurt n Arrif, iḍennaḍ n jjemɛa ijjen unhezzi n tmurt s jjehd iiwḍen jar 4,4 d 4,7 n tfesniwin. Aya iwekked-it usinag anamur n tjiyufizikt.

Ucan zzag-s azgen ameqqran n imezdaɣ n Arrif x tseɛɛet n tmenya d 17 n tminutin di Lḥusima, Ddriwec d Nnaḍur. Ḥaca, ddegg-a n inhezziten bdan zeg useggʷas n 2021.

Yenna Naser Jebbur, anemhal n usinag anamur n tjiyufizikt, ila “anhezzi-ya itteɛqab ɣer 2021, xenni ttuɣa ittakkʷaḍ ca n iswiren uɛlan, maca zegga ɛdan tnayen n iseggusa, akked unhezzi n Lḥewz, idwel ɣer deffer, ar mani i d-yeɛqeb unhezzi-ya n tmurt iḍennaḍ ɛlaɣefla.

“Wer nessin anhezzi-ya ma ad igeɛɛed zi ssa d usawen ma lla, wer nessin wenn iḍennaḍ ad iqqim d ijjen unhezzi d amjahdi amenni i lebda”. I yenna Naser i usit n Hespress.

Yerni yenna “Tafesna n unhezzi-ya tettakkʷaḍ ar 4.7 x sellum n richter, ula d ammas n Awuru-miditrani idwel ɣer leḥsab-nnes maḥend ad yades ɣer min nzemmem neccin”.

Ammas-a yenna ila almessi n unhezzi-a aqa-t di lebḥer qibalt i Ddriwec, s ijjen lallaɣ iwwḍen 18 kilumiter d laggʷaj n 28 kilumiter x cceṭṭ.

Yemmel-d unemhal n usinag anamur n tjiyufizikt ila lebda nitni ḥeṭṭan anhezzi-ya, uca ufin belli lebda ittemsar-as ubeddel, minzi anhezzi-ya yeqqen ɣer uɣezdis atiktuni i yezdin s ixef-nnes ɣer leḥmu i yellan ɣer daxel i tmurt.

Yerni iwekked belli “ibeddilen n leḥmu di lallaɣ n tmurt d nitni, imken, i d-isḥarracen ameknaw inhezziten-a”.

Xenni, yenna ila aqqa din ijjen wemsebḍi jar unhezzi n tmurt n Lḥewz d wenni n Arrif, minzi amezwaru yudef di tfilt tafrikant, min ixes ad yini ila amsurruf-nnes ittemsebḍa x wenni i yellan x cceṭ”.

Ɣer umeggaru qqaɛ, yenna Jebbur ila aqqa anhezzi n tmurt wer ittbeddi ca di Arrif, ad yeqqim isiɣa maca wenni n Lḥewz ataf ad yerr s tinedffert.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt