21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Taẓuri

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n useggʷas, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg useggʷas...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n “tikramin” jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭuber 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n useggʷas wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur...

Aɣennij n “Iraḥ ad iseyyeḍ” ɣar Yimedyazen n zik n Arif (1/2)

Yura-t: Sufyan Lhani Drus xmi ila dd-ittadef unaẓur ameɣnaj Sellam Arifi, deg yiɣennijen-ines, s teɣri i yezlan niɣ i tqessist ig ittɣennaj, maca g...

Tixt umyaway g usaru isrbubn: tamawayt.

Yura-t: Ḥmmu Bucxar iɣimi mnid usaru n isrbubn/serie n tamawayt, turi massa bucra malak, ha issufɣ mass ḥamid zayan,  tbaḍt i taṭsa, am i...

Afilem Arifi « le chant du péché » yewwya tasemɣurt tameqqrant di Yaoundé.

Yewwya ufilem aquḍaḍ Arifi « le chant du péché » (aɣennij n ubekkiḍ) n umessufeɣ Arifi Xalid Meɛḍur (Khalid Maadour), tasemɣurt n ufilem aquḍaḍ asebḥan aberrani,...

Timaynutin