12.1 C
Nador
Ssebt 24 Febrayer 2024

CATEGORY

Taẓuri

Sting yessiwel x tudert-nnes deg ijjen wemsawal aked Le Monde

40 iseggusa zeg wami ismeḥ di gruppu-nnes amezwaru ittwassnen s « THE POLICE », zzenzen ktar zi 100 melyun n walbumat.. ad awem-d-nessiweḍ ijjen wemsawal ag...

Sting yessiwel x tudert-nnes deg ijjen wemsawal aked Le Monde

40 iseggusa zeg wami ismeḥ di gruppu-nnes amezwaru ittwassnen s « THE POLICE », zzenzen ktar zi 100 melyun n walbumat.. ad awem-d-nessiweḍ ijjen wemsawal ag...

“Yelli-s n Hulanda” d tilifilem amaynu n Buzeggu

Yebda usewwer n ufilem n tlibizyun "Yelli-s n Hulanda" i d ɣa yeɛdan x ttlibizyu di remḍan i d ɣa asen. Yettɛawad atilifilem-a tḥajit...

“Acwiq” d afilem ittbeqqacen x uɣennej n temɣarin ɣer teqbayliyin

Deg wass n 17 zi cher-a, yeɛda deg ufistival n "Tamazɣa; tiggʷej, tudes" i yettwaggen di Aude, di jjwayeh n Fransa ijjen ufilem d...

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x...

Man wen zzay-wem i yessnen Racid Abeṭṭuy niɣ Lbaz n Arrif?

Di twalat tamezwaut a x-as sliɣ, ttuɣa deg ijemmuɛen i nettegg di Miḍar. Ttuɣa ttmunen iḥudriyen ḥuma ad lemden ad wten x izeffanen n...

Lily Gladstone tebda awal-nnes s yiles n “iḍaren-iberkanen”

Sinima - ijjen trennawt d tameqqrant min ɣer tiweḍ Lily Gladstone, i yewwin tasemɣurt n tanẓurt isebḥen deg ijjen ufilem d adrami x tilalt-nnes...

Ma s tidett ttekksen x ca n imeɣnaj n Arrif deg ifistivalen?

Ila yezwar-aneɣ nura di "Tifray" x ẓẓeyyar ittemsaren x tseḍma n Agraf, wami din ijjen ubelleɛ zzat i tseḍma-ya ɣer ifistivalen i yettemsaren di...

Zhar, tessemɣara zi baba-s d Timmuzɣa-nnes.

Di Strasbourg, mani i tlul ijjen Trifiyt i yetteggen tamuzikt Talikṭrunit, umi qqaren "Zhar". Ta d ijjen tnaẓurt iẓuran-nnes zi Arrif, tettegg ijjen musika...

“Agraf” ad yekk Uruppa zegga i das-tteggen yeẓra di Arrif

Aṭṭas zi mani, ila yeffeɣ umeqqran n tseḍma n Agraf Naser Lweɛzizi, iccetka x ubelleɛ n tebridin i yettawin ɣer ifistivalen i yettemsaren di...

Ddriz n Tmazɣa izruddeḥ di Agadir

Ɛebdlmuṭṭalib Zizawi Mkul aseggʷas, tamesmunt Issni n wureɣ tetteg ijjen wemsagar n sinima tamaziɣt. Amsagar-a d ijjen wemsagar n tawmat, tettacid axmi tellid akd lwacun,...

Timaynutin