20.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

CATEGORY

Taẓuri

Min teɛna tḥajit n “Ralla buya”?

« Ini-dd « ralla buya », uca ttawi day-s A dd-iniɣ tenni’ nu, maca tettwi-dd iḍes » Zeg yezlan n Arif « Ralla buya », d ij n tisit tesskan ij n uɣezdis...

Min teɛna tḥajit n “Ralla buya”?

« Ini-dd « ralla buya », uca ttawi day-s A dd-iniɣ tenni’ nu, maca tettwi-dd iḍes » Zeg yezlan n Arif « Ralla buya », d ij n tisit tesskan ij n uɣezdis...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (wis tnayen)

Yura-t: Sufyan Lhani I. Aremmus n uɣennij Iweṭṭa umerzu, ig ittarin s Tmaziɣt Tamirayt n Arif, deg waṭṭaṣ n tmukrisin xmi t-id-tettawi ad iwc iremmusen i...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (azgen amezgaru)

Yura-t: Sufyan Lhani Tasezgurt: Ur nettif, gi Tmaziɣt Tamirayt n Arif, ci n terzut niɣ ci n tɣuri d tamassant ig iksin aɣennij maknaw d asentel...

Sting yessiwel x tudert-nnes deg ijjen wemsawal aked Le Monde

40 iseggusa zeg wami ismeḥ di gruppu-nnes amezwaru ittwassnen s « THE POLICE », zzenzen ktar zi 100 melyun n walbumat.. ad awem-d-nessiweḍ ijjen wemsawal ag...

“Yelli-s n Hulanda” d tilifilem amaynu n Buzeggu

Yebda usewwer n ufilem n tlibizyun "Yelli-s n Hulanda" i d ɣa yeɛdan x ttlibizyu di remḍan i d ɣa asen. Yettɛawad atilifilem-a tḥajit...

“Acwiq” d afilem ittbeqqacen x uɣennej n temɣarin ɣer teqbayliyin

Deg wass n 17 zi cher-a, yeɛda deg ufistival n "Tamazɣa; tiggʷej, tudes" i yettwaggen di Aude, di jjwayeh n Fransa ijjen ufilem d...

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x...

Man wen zzay-wem i yessnen Racid Abeṭṭuy niɣ Lbaz n Arrif?

Di twalat tamezwaut a x-as sliɣ, ttuɣa deg ijemmuɛen i nettegg di Miḍar. Ttuɣa ttmunen iḥudriyen ḥuma ad lemden ad wten x izeffanen n...

Lily Gladstone tebda awal-nnes s yiles n “iḍaren-iberkanen”

Sinima - ijjen trennawt d tameqqrant min ɣer tiweḍ Lily Gladstone, i yewwin tasemɣurt n tanẓurt isebḥen deg ijjen ufilem d adrami x tilalt-nnes...

Ma s tidett ttekksen x ca n imeɣnaj n Arrif deg ifistivalen?

Ila yezwar-aneɣ nura di "Tifray" x ẓẓeyyar ittemsaren x tseḍma n Agraf, wami din ijjen ubelleɛ zzat i tseḍma-ya ɣer ifistivalen i yettemsaren di...

Timaynutin