20.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

CATEGORY

Tajerrumt

Tamukrist : Ma a nari: /ijjt/ niɣ /ict/?

Ixess a nessen asinag ageldan n tussna Tamaziɣt ittari /ict/. Amedya: Ict n temɣart1. Maca nettaf deg uwetman tettari ijj. Aseqsi manis i dd-yekka usekkil /C/ ɣer twetmant? Mamec nessen di tmaziɣt iluganen i zi nttessen tawetmant ittili ɣer-s ɣer umezwar n tguri d umeggar-nnes (t…t) Agmar -> Tagmart Isli -> Tislit Uccen -> Tuccent2 Nettaf ɛawed tawetmant i di tettizzar (t), wer zeg-s tesguri ca amecnaw: Taziri Tili Tala Nettaf ɛawed tawetmant i di tettyura (t), amecnaw: Ssrimet Zzaylet Ddemnet Min nexs a nini s imedyaten a, aqqa/ict/ tudef deg waddad wiss kraḍ i dd-nidar (t)...

Tajerrumt n trifit (1)

Tamsirt 1: Addad ilelli d waddad amaruz di trifit Isem di trifit, ittili di tnayen n waddaden : Addad ilelli d waddad amaruz.▪️ Addad ilelli,...

Timaynutin