16.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yebril 2024

Icɛeb abeztutuḥ iweḍḍren x yemma-s!

Ijjen yecɛeb ttuɣa yettraja yemma-s deg ijjen yefri. Yelluẓ. Nettat tɛeṭṭar x-as. Tenqard tfukt d nettat ɛad wer d-tusi amec ila tettegg lebda.

Tiseɛɛatin ɛeddant d netta yettlaẓ kṭer. Yebda itteṭṭef-it wemnus. Hi mala ɛemmer-s ma ad tedwel ɛad?

Iqess taryazt yecɛeb ameẓẓyan, iffeɣ s rebɛa n tḍarin zeg yefri. Ɣer berra, asemmiḍ ittzebzib, tamurt tuff. Netta ma ɛemmer-s yeffeɣ zeg yefri-nnsen mani ttawan.

Ijjen cwayt, immelqa aked ijjen umuder d ameqqran x-as, ɣer-s imeẓẓuɣen d iqehwiyen, s ca n tneqqiḍin d tiberkanin.

– “Min tettegged di berra ay icɛeb ameẓẓyan?” I das-yenna uyerẓiẓ.

– “rezzuɣ x yemma. Ɛad wer d-trewweḥ, nec lluẓeɣ”. Yerra x-as yecɛeb abeztutuḥ.

Ifekker mliḥ uyerẓiẓ uca yenna-as: “Imken ad tili tehlek niɣ iyezm-itt ca n sslek n buwackuḍen. Aqqa tagant dag-s aṭṭas n imiziten”. Xenni yegga axmi innehmez minzi iyerẓiẓen tteggʷden cwayt zeg iceɛbawen.

Wer das-yeɛjib bu lḥal i yicɛeb abeztutuḥ wami das-yenna uyerẓiẓ manayenni. Yeṭṭef-it wemnus lux.

Isiɣa ittmulluɣ ar mani yufa ixef-nnes zzat i ijjen mm rebɛa n tḍarin d tizdadin. Iksi ɣer-s azllif-nnes, yufa zzat-s ijjen umuder yecna, isbuhluy.

– “Min tettegged ɣer berra weḥḥd-c?” Tesseqsa-t tɣaydit n wezɣar.

– “Rezzuɣ x yemma. Teɛḍel aṭṭas d nec lluẓeɣ”. Yerra x-as yecɛeb.

Tesgeɛɛed tɣaydit n wezɣar azellif-nnes ɣer tma-nnes taẓelmaḍt, uca tenna-as: “ssitimeɣ ili wer telqi bu ca n unegmar. Aqqa nesla ijjen ssuṭ n tejwijt ɣer ssbeḥ zik. Aqqa anegmar ittneyyac s tejwijt-nnes iɣeṭṭel-d imudar mmuten. Tthella deg ixef-nnec ay yicɛeb abeztuttuḥ”.

Mamec tɣaydit n wezɣar tettagg°ej, ttuɣa yegg°ed yecɛeb abezkukkuḥ. Mayemmi i ɣa nɣen yemma-s? Netta ɛad iḥwaj-itt. Ittxes ad ittu min das-tenna tɣaydit n wezɣar uca ittkemmal abrid-nnes.

Yudef yecɛeb sadu tseḍwin n tcejjart. Ittesla i usxuncef xenni yettwala ijjen tili tettnhezza. Ittades ɣer uyenni i yellan d anifasi uca yufa zzat-s ijjen yilef ittneffalen tamurt x uyenfif-nnes. Isgeɛɛed yilef ayenfif-nnes, isseqsa-t, yenna-as:

– “Min da tettegged weḥḥd-c ay icɛeb abezkukkuḥ?”

– “Wer ssineɣ mani tella yemma. Wer d-trewwiḥ ca ɣer yefri-nneɣ ssbeḥ-a”, yerra x-as yecɛeb ameẓẓyan.

Issenhezz yilef ayenfif-nnes, uca isxuncef, yenna-d: “iwa mala tennum tẓekk°a abrid n lguḍrun, ad yili tewt-itt ca n ṭṭumubin. Di tḥimmert-nneɣ, ɣer-neɣ aṭṭas n yegmamen innyezmen niɣ mmuten wami ttwawten s ṭṭumubinat. Kkalen ttazzlen deg webrid, wer tterrin bu taynit i wi din zzat-nnsen”.

Yebda yilef ittneffal cal. Yuca yecɛeb ameẓẓyan ila wul-nnes iẓeyyer. Zeɛma nican tewta ṭṭumubin yemma? Wer izemmer ad yamen di manaya. Wer izemmer ad yedder bla nettat.

Ul-nnes ineddu mliḥ, xenni yejja yecɛeb ilef-nni s wemnus. Iḍḍiqq wami merra imudar ssawalen-as x imiziten d lmewt. Ixes ca n usitem.

Ijjen cwayt, isla ijjen tɣuyyit tegga ca n ddegg n ijjen wejḍiḍ i yeṭṭawen x ijjen uxeccab zzat-s, ila ixes ad ires x ijjen tcejjert tegg°ej x-as. Yudes-d ɣer-s yicɛeb ameẓẓyan.

– “Tessiggʷded-ayi!” i das-yenna usaqsaq s ucetki. Xenni yenna-as ɛawed: “Min da tettegged cekk deg uxeccab-a weḥḥd-c ay yicɛeb atutuḥ?”.

Wer yufi yecɛeb atutuḥ min ɣa yini ɛad. Ma ɛad ad yerni imunas? Maca mala saqsaq yeḍwa, ataf izemmer ad iẓer yemma-s deɣya deɣya.

Yenna-as i usaqsaq: “Rezzuɣ ad afeɣ yemma. Wer d-teɛqib ca ssbeḥ-a”.

Saqsaq issenhezz afriwen-nnes iberkanen, iremc s tiṭṭawin-nnes. Xenni inna-as: “Ṭṭerf i ukerkur-in n leɣbar, ijjen bnadem imdi tixcbin qesḥent i iceɛbawen. Ẓriɣ yegmar ca zzag-sen. Ass-a, wer ẓriɣ ca ila yemneɛ ḥedd di tsarrawt. Maca izemmer ad yili imneɛ inneḍni, i yella nnuffren di tagant. Ssitimeɣ ili yemma-c tessen mamec ɣa tegg ad tent-tanef”.

Xenni, yeḍwa saqsaq-nni bla ma ad yerni ula d ijjen wawal. Iqqim yecɛeb-nni ameẓẓyan cwayt. Tisarrawin? Mayemmi amaḍal-a iɛuffen qqaɛ ammu? Adan-nnes ttwijjiqen s laẓ. Yedwel ittaca s tesmeḍ. Aqqa yeggʷed s tidett x yemma-s. Mala wer d-tedwil ca, walli wi t ɣa iɛawnen, ataf ad yemmet.

Yekkes yecɛeb ameẓẓyan ad yedwel ɣer yefri-nnes. Ataɣ tili tedwel-d yemma-s ɣer taddart?

Deg webrid, icɛeb ameẓẓyan yeẓra ijjen uḥaduq d azeggʷaɣ ineggez-d zi rrbiɛ i yuɛlan. Inneḥmez s iɣuyyan: “yemma!”.

Maca ijjen umuder d azegrar, yemẓi issufeɣ-d azellif-nnes, ittemseqsa. Wa maci d icɛeb. Maci d yemma-s.

– “Min teqqared ammu, ay yiceɛeb ameẓẓyan?” Tesseqsa tawerta.

Yerreẓ wul n yecɛeb-nni abezkukkuḥ. Yebda yettru uca yenna-as i twerta ila ttuɣa yettɣil-as yufa yemma-s.

Teqleb ixef-nnes tawerta x weɛrur ḥma ad tekmez aɛrur-nnes, uca tbedd ḥma ad xaf-s terr:

– “Afellaḥ aqqa-t iɛesseb lux minzi nɣiɣ-as ca n tfillusin-nnes. Mala yemma-c traḥ ɣer ugennir-nnes, aqqa izemmer ad tt-yeṭṭef s tazzart. Netta yekreh iceɛbawen kṭer zi twartiwin!”.

Iḍḍiq yecɛeb ameẓẓyan. Melmi mma yeẓra ca n umuder ittɛawed-as x ca n yimizi. Yuzzel ɣer yefri-nnes maca yufa ixef-nnes weḥḥed-s di tallest. Ɛad yelluẓ. Yegga ḥma ad iraja. Ufuɣ-a nnes isseḥl-it, yeksuḍ wer iẓerr yemma-s ɛad.

Lweqt tɛedda, tusa-d tmeddit. Ijjen cwayt, yesla yecɛeb ameẓẓyan ijjen ssuṭ innum akid-s. Ijjen ucewwaḍ d azuraɣ ittemḥeyyar deg yefri.

– “Yemma!”. Wer yumin yecɛeb ameẓẓyan tiṭṭawin-nnes. Ineṭṭu s lefraḥet.

Yemma-s tderreɛ-it ḥma ad t-tessiḥma. Lux izemmer ad yetteḍ! Aceffay yeḥman ad as-issreɣ arrimet d wul. Tettelleɣ-it yemma-s, txezzer dag-s s tmexsa.

– “Wadem-ayi a mmi”, i das-tenna. “ruḥeɣ ad gemreɣ iɣerḍayen deg ufital uca afellaḥ ibelleɛ-d xaf-i tawwurt bla ma ad ɣer-i yili lweqt ad rewleɣ. Qqimeɣ din ḥesleɣ nnhar yekmel, ar mani i yerẓem tawwurt ɛawed”.

Aqqa ijjen yimizi-nneḍni min xef ula d ijjen umuder ma yessiwel x-as.

Iɛawed yecɛeb ameẓẓyan ufuɣ-nnes i yemma-s. Lux ibbukkeḍ, yerɣa deg weḥsin n yemma-s. Tewca-as ijjen uɣerda yeknan ittqasa-t s teɣmas-nnes tibezkukkuḥin. Xenni, yeqqim yettɛawad-as.

– “hah, zixenta ttuɣa cek d matcu, tlemded xirebbi n tmeslayin ass-a. Amek dak-nnan imudar, aqqa tudert n tagant dag-s aṭṭas n imiziten. Maca nec ceḍreɣ, ataf ac-slemdeɣ tiḥilatin i zi ɣa tanfed zi tsarrawin. Tiwecca, akid-i traḥed”.

Yesmed yecɛeb ameẓẓyan macca-nnes uca yeṭṭes deg uḥsin n yemma-s iḥman. Yessen ila aqqa-tt da akid-s i lebda: D nettat i yiɣisen jar imudar n tagant amen kemlen.


Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt