Min Neɛna neccin

Tifray d ij n uraq mani nettari s Tmaziɣt waha. Tifray ẓrint tfawt di 19 Mayyu 2020 s Yisem n Lerifain. Lerifain ttuɣa-t d asenti n Tira deg wantirnit s Trifiyt.

Wi da ittarin?

min xef nettari?

min Nessitim?