20.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

TAG

Ajenna

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Mamec d Melmi ɣa temmet Tfukt-nneɣ ?

Mamec i ɣa tili tfukt-nneɣ awerni xmi ɣa temmut ? Ssersen imussnawen aṭṭas n lxezrat zi ssa d usawen x mamec i ɣa isala usistim-nneɣ...

Amelqi n yexbulen iberkanen – Lḥajet tameqqrant i yemsaren deg weɣraḍ awerni i uḍuqqez aqemqam

Ixbulen iberkanen, zi twafitin timeqqranin min xef xeddmen imussnawen maḥend ad asent-afen ca n ufessay. Amenɛad ɛad, imussnawen ufin belli tnayen n ixublen mmelqan...

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda) niɣ buḥbel ittmetta ? Ina d iseqsan min...

Ajenna s kamira: umi qqaren cwayt n ttsawar!

Deg umḥizwar n "Astronomy Photographer" i di ttemḥizwaren mkul aseggas imkessin n kamira s ttsawar n ujenna. Tḥeṭṭer din tikkest n leɣben. Ajenna izemmer...

Ajenna d azegza, maca mayemmi?

Lebḥer merra nessen belli itawid kulur s tisit (Mirror) itegg i wjenna, maca mayemmi nettwala ajenna d azegza s wass, s tmeddit nettwalat d abarkan. waxxa i ttili ṭya n tziri, niɣ ṭya n yetran. Akulur n ujenna yeqqen ɣa ṭya n tfukt,

Ammu i tebda tudert.

Mermi d manis id tebda tudert twalat tamezgarut, ɛad wer nessin nican. Imerezzuten ggin tizemmar ad allén di lebḥurat. Dewren di trezzut‑nsen x weẓwar n tudert ɣer 3.5 milyar n iseggusa

Tazzla n tfawt : itran-nni nettwala deg ujenna wer qqimen

Anir Maziɣ Tettaweḍ tazzla n tfawt di lxawi ɣer ca n 300 milliyun mitru di tsigunt (299,792 Km/s). Wer din bu ca n winat izemmar...

Ammu i tebda ddunit!

Zi mani bdan yewdan ad sxedmen alli‑nsen, xewwjenten sin (2) n iseqsan. Mayemmi nella? niɣ maynumi? d mamek tebda ddunit twalat tamzgarut. Tyacit nneɣ s lweqt yeɛdan, tebna x wanict nni i neddar waha.

Teffeɣ‑dd lxariṭa 3D n weɣrad (Univers)!

20 iseggusa n twiza jar imussnawen, ḥima ad awḍen ad ssaresen lxariṭa  tamezwarut n weɣrad (univers) s min day-s! Ijjen uswizi d ameḍlan tcarek dag‑s...

Timaynutin