21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

CATEGORY

Amaḍal

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n useggʷas, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg useggʷas...

“Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen”

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...

Imussnawen wwḍen ad ssnen mamec igga wudem n Ramsis II awerni 3300 useggʷas x lmewt-nnes.  

Deg wass n 28 cutenbir i dd-ɣa-asen, iggur ad dd-mmlen deg uɣawas n “iẓewran d wafriwen” (des racines et des ailes), ass n 28...

Mahsa Amini : Taḥudriyt iruḥen ad tessara di Tehran, tedwel-dd d lxecbet.

Wami temmut ijjen tḥenjirt d Takurdiyt-Tayranit zegga i tt-ṭṭfen ipulisen n « l’ircad » manaya yuru-dd aṭṭas n uxeyyeq di tmurt n Yiran ; taḥudriyt-a ila tella...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Ccinwa tufa ij n lmeɛden wer yelli wer yexliq deg uyur

Ccinwa tufa ij n lmeɛden d jjdid deg Uyur, di dujenbir 2020, yedwel-dd ssenni usarux i din sqaden s 1,7kg n weẓru. Lux fesren-dd temrezzutin...

Aliman ad yerẓem i wi yexsen ad yexdem.

S usistim n tneqqiḍin (am wenni di kanada d umarikan (Green card)) yexs uliman ad yeqḍa x nnaqes ɣer-s deg ixeddamen: Awzir n lxedmet Hubertus...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Mayemmi i xseɣ ad ẓalleɣ s ijjen yiles bla Taɛrabt?

Ijjen wergaz qqaren-as Ismael Nanfo Diaby, ijbed-d ijjen umherwaḍ d ameqqran di tmurt-nnes, di tegduda n Giniya. Argaz-a bu 48 iseggusa, ittẓalla s ijjen...

Timaynutin