25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

M.ElHankari

10 n yedrisen
Milouda El Hankari

Ijjen tḥajit tarifit d taqdimt s uzemmem n Pedro Sarrionandia

Tɛawed-as tira: Milouda El Hankari. "Ijjen useggʷas ttuɣa laẓ aṭṭas di Arif; ij urifi iruḥ ɣar ijj n ṭṭaleb, inna-as: tarwa-inu ttmettan s laẓ;...

Uma : Tanfust d tameẓẓyant aṭṭas (microrrelato) n Rafael Novoa.

Asuɣel: Milouda El Hankari Ur das-ɣeffreɣ i wuma akniw-inu wami i dag-i yesmeḥ deg uεeddis n yemma sebεa n tminutin, wami i day-i yejja dinni,...

Tifawin x umsagar n Lḥusima x usedder n Trifit (ittwaggen zi 7 ar 9 zi Kṭuber 2022)

Tira: Miluda Lḥenkari Deg uraq n Miramar di Lḥusima, mani ittwagg umsagar x testratijiyin n usedder n yiles n Trifiyt, s wecrak n 59 n...

Cristina Calderón, Skuta di lehna

" Ixeyyeq aṭṭas wul-inu, wami war kid-s ḥḍireɣ wami i truḥ, ass-a d ij n wass n uxeyyeq n weydud n Yagán. Merra min...

Taqessist n tayri tugem-itt-dd Miluda Lḥenkari zeg wedlis n Justinard (1926)

Milouda El Hankari Asefru-ya ksiɣ-t-idd zeg wedlis n Leopold Victor Justinard “MANUEL DE BERBÉRE MAROCAIN (DIALECTE RIFAIN)”  1926. Leopold-a (1878-1959) ila yella d amilitar d afransis...

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n tutlayt tettmettaAṭṭas ttwaḥsaben mmutenYin neḍḍen ɛlayen ad mmtenTisitin ad rrẓent, ad...

Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA DE...

Ass ameggaru n Mulay Muḥend gi Arif

Leḥkayet- a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA DE SRAÏR. GRAMMAIRE,...

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA...

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BENI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA DE SRAÏR. GRAMMAIRE, TEXTES...

Tineggura