22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

yelyasz

7 n yedrisen

Blockchain: karni izi itturja mkul butḥanut.

Blockchain d ij n ttiknuluji i dd-yesqellacen imejjan i weni tt-itteslan deg issegʷussa yeɛdan. ad yili teslid walli d amur urid d tnayen x...

Umi qqaren paraduks?

Paraduks (En: Paradox) niγ "ttanaquḍ" s Terɛrabt. D ijj n i illan metnaqḍa aked ixef-nnes. tzemmar a tili d axarres, d awal, d...

Tmuccewt n Schrodinger

Erwin Schrödinger zeg yimezwura i ixedmen x ufisik n wanict (Quantum Physics). Schrodinger ittwassen s tmuccewt-nnes, d lmuɛadala-nnes ixef yeksi Tasemɣurt n Nobel....

Arwina ɣer imussnawen n isistimen i yemxumblen

Arrwina tzemmer ad tili deg uxxam-nnek. Mamek tzemmer ad tili di tudert-nnek. Arrwina tzemmer ad tili d aṭṭas nni n ixarrissen i ɣer-k deg...

Min yeɛna web yessullsen?

@iPshel di lwesst n lherd x yiger n technology. Yenna-yi ijjen, ij n useqsi, yeqqim itenned-ayi deg uzellif. Inna‑dd: ttegged cwayt n “Deep web”?. “Deep web”...

Min yeɛna Linux?

@ipshelLinux d ij n usistim n usexdem. am netta am Windows, iOS, Android d macOS. Asistim usexdem, netta d ijj n uprugram lxedmet ness:...

Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdid s ‘C’!

@ipshelxsseɣ ad lemdeɣ aprugrami maca wer ssineγ man tutlayt /lluɣa i ɣa yexdareɣ. ḥedd yeqqar-ayi lmed HTML, ḥedd Java. Neccin assa ad ak‑nini maɣar...

Tineggura

- Advertisement -spot_img