34.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

🔊Zi min izemmem Biarnay: Yemma Mimuna Tagnawt

Tella mimunt tagnawt ucten tmeṭṭut d tismeɣt tcuc ad tezzall, wer tessin tella d tamlabeḍt. 

Iɛedda-dd ij n rrays g lebḥer, tɛiyyeḍ-as tenna-as: Bedd! Bedd! A dayi temled tẓallit! 

Iraḥ netta ur ixes, ixemmem deg-s. tekker nettat tegga ij n tsidut, tegga tgur s ufejju n lebḥar, yugi rrays ad yugur, taɣerrabut-ines tbedd, wami tbedd inaḍur a tkermin, yufa tameṭṭut-nni tusa-dd, ikker netta inna-as: Mani-s cem leḥkayet-nnem?

Tenna-as nettat: necc qqaren-ayi Yemma Mimunt tagnawt! 
Inna:s I mayn tcuced? 
Tenna-as: necc tcuceɣ ad ẓalleɣ! 
Inna-as rrays: iwa! Araḥ-idd.
Inna:as: ini: Allahu akbar! Bac Sellat lalla u sidi!
Traḥ nettat tedwel  ɣer tmurt-ines  ad teẓẓall, tettu-t teqqar: A rebbi sidi wi ɣa dayi immel tzallit?
Tɛud tegga tayḥurt,  tɛud traḥ s ufejja n lebḥar, teqqar i uɣerrabu: Bedd” Bedd! Tugur ibedd uɣerrabu. 
inna-as rrays: ma cem yuɣen,
tena-as: bedd ad ayi-temled tẓallit!
Iraḥ netta luxent inna:s: iwa in dini dam-tt-mliɣ!
Tenna-as nettat: Ttuɣ-tt!
Inna-as: iwa araḥ-dd ad-am-tt-mleɣ tẓallit!
Tenna-as nettat: iwa mel-ayi-tt! 
Inna-as luxan netta Ini: Allahu akbar! Bac sellat lalla u sidi! 
Aɣerrabu yugur fḥales, tedwel-dd luxa ɣer tmurt-ines ad teẓẓall.

Tettu tzallit, teqqar: Mimuna tessen rebbi, Rebbi issen Mimuna!

Teqqim deg wemkan-nni, tẓall amya, Amkan-nni yewɛar, qqarenx-as adrar buskar, llan deg-s ggan-as ijj n wexxam, teqqim teqqar amya, wami temmut, traḥ merfuɛ ɣer mekka.
Luxan a nẓur—itt din, bnan-as axxam yuɛar, ẓran-t zeg lebḥar. Luxan ẓurent midden axxam-nni. Tteggen din ssdqet, ttawye ḥalḥul, ttawyen iyaẓiḍen, ɣerrsen-ten din. Melmi  kemmlen hwan ɣer tmzida n sihar n Buskur!

Ittɛawad-itt mmuḥ abeqquy di Tanja. abril 1909, (lasel-nnes zi ddcar n tfensa) Izemmem-itt S.Biarnay “Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique” 1917.Tafart 170. Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Fser-itt