18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tacmant, Tikumam, Tikmamin, amxumbel n ddunect!

Tikmamin n ijjen wass, iwantiten, tiziyyatin n warqun, i daneɣ iḥeṭṭan zi COVID-19. Azgen ameqran nsent tyura‑yasent deg ibriden, iɣeẓran, d lebḥer.

Irifyyen ggin zzag‑s ura d ttiseḍḥak, “wer neṭṭrem takmant di barra qa tbaned d 400 Dduru tesnexraɛ.” Maca agezzim d unexriɛ n tidet wer t‑neẓri. Aṭṭas n imudder (lḥayawan) yettwafen carfen s tekmant, niɣ mmuten zzag‑s. Minzi imilyaren n yewdan iteggen tikmamin n ijjen wass, teggen “ac ɛendi fih”, azzag‑sent kemmren, ad dasent ḍelqen mani mma!

Ijḍaḍ d iselman ɛad kṭer!

Ca n ifuṭuten zeg ijjen taddart n ḥeṭṭu n imudder zi Briṭanya, d nettat yessiɣen tfawt x manaya. X ijjen tuffut ufin ijjen Ɣabyuta tennuɣ di tekmamt. Ufin tkref‑as tiḍarin ar mani tedwel wer tzemmer ad tugur ula ad tḍu.
Ttɛawaden belli ufin “alastik nni n tekmant yceddas x iḍarn, ar mani bdan ad uffen”
Ta d icct zeg waṭṭas n itegg wefraḍ nneɣ di rmar agrnaw, Tamunt n ḥeṭṭu n lebḥurat tufa Ticmamin xf waṭṭas n playat.

Tikmamin
Fuṭu: RSPCA

Takmant leɛber d uklasi d ukulur i texsem!!!

Tamunt n ḥeṭṭu n lebḥurat tḥekker i wemxumbel‑a di febrayer yeɛdan. di jjwayeh tejmeɛ‑dd zi tegzirt n Soko do Hongkong deg ijjen wass 60 ar 70 n tekmamin. Ɛad deg ijjen wemkan waha. simana awarn‑as ufin din ɛawd yujer 30.
deg ufuṭu n Gary Stokes zi “OceansAsia”, nettwala belli tikmamin nni marra n “ijjen wass”, mkul ict d kulur‑nnes. Tikmamin‑a dag‑sent “Polypropyl” niɣ “Plastik wer ireccin”.

Gary Stokes

Wer d teqqim di ḥeṭṭu zi Covid-19

Aṭṭas umi yeɣir qa takmant tessleqqa x corona. Takmant mala teggid‑tet qa ḥima ad teḥḍiḍ wi kidek mala dayk lehlak wer dag‑s ilesseq. maca mala tkemmled zzag‑s uca ddelqed‑as manimma. Rexdennit t‑ḍerrid tamurt amen tekmel.
Mala dayk amnus n yixf‑nnek waha. Cḥal ma ɣa tekked ad tedwel ar ɣerk, ad tecced di ca n weslem, mala dayk amnus n yixf nnek waha.

Mala texsem ad teswizam di ḥettu n tmurt i yellan ixessa ad‑as nerr taynit kṭer zi ḥeṭṭu zi ca nniḍen. Ha min ɣa teggem:

Xeyyeḍ tikmamin n ukettan, tsebbni‑tent mkul ass, wer ssaɣ ca tinni n yirḍ nder.
Mala wer tzemmred ad txeyḍed ad tafed tinni n ukettan tmenzant, ad tesɣed ijjen twarat, xir zi mala tessaɣed mkul ass.
Takmant mala tkemmled zzag‑s, amkan nnes d AFRAD. Maci d iɣzar niɣ d abrid niɣ azzarg.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt