33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Paul Auster: amari amarikani i yuran tatriyulujit tanyuyurkit

Di 30 abril i yeɛdan n useggʷas-a, texsi tcumɛet n buḥbel n Paul Auster bu “tatriyulujit tanyuyurkit” d “The Moon Palace” i yemmuten x 77 n useggʷas.

Di Brooklyn, baryu n New-York, tamedint i ttuɣa yettxes amari-ya, din i yemmut deg ijjen tmeddit n ttlata.

Amari-ya, ttuɣa ittemseksi aked uxenzir n tarut i t-ileqfen di mars 2023.

Zeg idlisen-nnes i yura “tatriyulujit tanyuyurkit” – i yellan d ijjen wungal d abulisi, yugem-d zeg uklasi abulisi -, “Iɣerm n tziri” d “4 3 2 1”, wa i yellan d ijjen udlis-nnes asebḥan, mani tira-nnes jebbdent-id imeɣri.

Ccwarti d sseɛd lebda ttuɣa-ten d ijjen ucwiḥ zi lxedmet-nnes, minzi, am mamec yenna netta i usaḥafi Gerardo Lissardy deg ijjen wemsawal i kid-s igga aseggʷas n 2020, “Min xseɣ ad iniɣ deg waṭṭas n tmeslayin i uriɣ, belli kulci izemmer ad yili melmi mma, mamec mma”.

Ɛawed yura ungal n “Tombouctou” (1999) d ijjen useddi n wungalen igzistunsyalen : “Moon Palace” (1998), “tamuziqt n sseɛd” (1990) d “Léviathan” (1992).

Tiɣist-nnes di tira d imsawalen i t-iwwin ḥuma ad ilin d isura i ɣa yejjen filem n “Smoke” ad yenjeḥ.

Mamec yura; issufeɣ-d filem n “Lulu on the Bridge”.

Bla ungalen-nni i yura, ttuɣa ittari tinfas, tiqessisin d ca tqellabutin.

Maca di tudert-nnes, yura kter zi 30 n idlisen, i nzemmer a naf deg izaggʷzen, x listat n tɣuri di tesdawiyin i yettwassuɣlen ɣer 40 n tutlayin.

Tus-d lmewt-nnes zegga i yefser “Baumgartner”, d ijjen wungal s buḥbel d utubiyugraf, aked ijjen tnixt n nustaljiya i d-immalen iktayen-nnes n tesdawit, lemlak-nnes niɣ lxedmet-nnes n uselmad n tfilusuft di Princeton.

D ijjen “udlis yemẓri, yeḍref” i x-as tenna tamɣart-nnes, tamarit Siri Hustvedt.

Ilul Auster di 1947, yemɣer di Newark, New Jersey. Ttuɣa-t d mmi-s n twacunt n immenɛraq udayen ipuluniyen.

Zi senni, iraḥ ad yezdeɣ di New York, maḥend ad yadef di tesdawit n Columbia, mani yeɣra tasekla tafransist, taṭalyant d tbriṭanit.

Awerni tɣuri-nnes, yiɛic di Paris jer 1971 d 1975, issuɣel tiqessisin tifransisin, maca ttuɣa ittegg ca n lexdayem-nniḍen ḥuma ad yedder. Xenni, ttuɣa Samuel Beckett yejja x-as later-nnes, umi netta d araɣẓan igzitunsyal.

Mayen das-d-yejja baba-s d lwert, i yemmuten deg useggʷas n 1979, yejj-it ḥuma ad yewec ixef-nnes i tsekla.

Ttuɣa itteḥsab Fransa netta axmi d tamurt-nnes tis tnayen.

Deg wemsawal-nnes i yegga Lissardy, ttuɣa yessawal x lmewt-nnes ammu:

“Wah, qa zemmreɣ ad mmteɣ. Lebda ttfekkreɣ dag-s. Fehhmeɣ belli zemmreɣ ad mmteɣ ɣir ḥa ad saliɣ amsawal-inu akid-c, wer ɣer- min ɣa ggeɣ […] maca qa wejdeɣ-as, “ttwaliɣ belli qa wejdeɣ”.

Zi senni yemmut di Brooklyn, baryu-ya anyuyurki i di yezdeɣ zi 1980, din i yedwel d ijjen umit d aseklan.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt