19.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yebril 2024

Pablo Neruda.. Ma yemmut niɣ s tidett nɣin-t?

"Lankiṭ ɛad wer tesili." D ina d iwalen i zi tewca lmeḥkama n Santiago awardi ass n ttlata maḥend ad ɛawden ad reẓmen lankiṭ x lmewt n umedyaz n utcili Pablo Neruda, i yewqɛen deg wass n 23 cutenbir 1973, 12 n wussan awerni umi yemneɛ Augusto Pinochet leḥkam s uɣil deg wemkan n Salvador Allende. Arẓam-a n jjdid...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Fransa d Uliman sskanen ɣer wayawya, kul ijjen yeqqar qeɛ d cekk d lesbab n txessart n Seppanya di Arif

Wa d lexber, yettwafser deg ujurnal Le Petit Haut-Marnais aseggas n 1921, awern i txessart n lɛesker n useppanyu deg Uɛerwi d Selwan. Yesskan...

S rebɛa n tmeslayin i zi ibeddel facebook tudert-nneɣ

Di fuṭu n sennej, amenni i zi ibda Facebook, niɣ 'The Facebook' am mamec i illa i das-ttlaɣan, wami i das-yebda Mark Zuckerberg d...

X ubunt ili yeṭṭef Fas ; Buḥmara d wemseksi-nnes aked lmexzen mamec i dd-yusa deg yij n ujurnal d afransis aseggas n 1909

Yettwaṭṭef urugi. Ass-a, yiweḍ-aneɣ-dd lexber-nnes. Manaya, d ij n temsart d tasebḥant i Mulay Ḥafiḍ. S manaya, ad yettwakkes zeg webrid yijjen zeg yinni...

Umi ufin “amezruy n Arrif” innuffer deg ijjen baliza.

Deg useggʷas i yeɛdan, ggin di Urrextun (i yellan d ijjen ubilaj d ameẓẓyan di tmurt n Basek) ijjen umelqi n ifuṭuten deg wammas...

Aḥewwas qbel ma ad yeffeɣ, yuker la d ixsan! 

Deg uliman waha, din kṭer n zeg 17000 n yexsan d iɣess n izellifen di tesdawiyyin d isalayen Manis dd-kkin lami din iwḍen, d...

Tawgrat Ult Ɛisa; tazlawit taderɣalt ibedden deg wudem n uḥewwas

Mala nessawal x temɣarin ibedden deg wudem n uḥewwas, d amezwaru ad neydar tajellidt Tamaziɣt Dihya i yewwḍen ad tbedd deg wudem n usugi...

Amaḍal

C.Andic
Chahid Andich
M.ElHankari
Milouda El Hankari
A.Aouattah
Asmaa Aouattah
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu
K.Ouaali
Karima Ouaali
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

Azgen n imudar di Tmazɣa gguren ad nqaḍan

Igelwan n tmura n Tmazɣa teqqen lebda ɣer cḥal isekkʷa ubermil n pitrul d cḥal i dd-ittasen n imsariyen...

Aman, iggur ad qḍan zeg uggug n Lxeṭṭabi di jjwayeh n Lḥusima!

Lḥusima (Tifray)- Aḍfar n iseggusa n tzawa d laẓaɣ ula kṭer deg useggʷas-a wanita mani ɛad anẓar wer yekki...

Tayemra s lmaynat (ddinamit).. Xmi iyemmaren neqqen lebḥer n Arrif

Tayemra s ddinamit niɣ s lmaynat, amek i das-neqqar di Arrif. D ijjen marka n tyemra ittagi x-as lqanun....

S Ubidyu

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Ɣer

Tinfas

Tḥajit n “Wenn i itteggen ḥa min das-iqqar uzellif-nnes!”

Ijjen wass Buyejḍaḍ yus-as-d mezri n usafer. Inni i t-isseqqsan x mayemmi, iqqar-asen: "Xseɣ ad ẓreɣ timeslayin ɛemmers wer tent-ẓriɣ qbel". Uca yugur Buyejḍaḍ...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n...

Icɛeb abeztutuḥ iweḍḍren x yemma-s!

Ijjen yecɛeb ttuɣa yettraja yemma-s deg ijjen yefri. Yelluẓ....

Sell

Amezruy

Pablo Neruda.. Ma yemmut niɣ s tidett nɣin-t?

"Lankiṭ ɛad wer tesili." D ina d iwalen i zi tewca lmeḥkama n Santiago awardi ass n ttlata maḥend ad ɛawden ad reẓmen lankiṭ x...

Min ixes ad yini awal n “l’awbac” i zi ikkʷer Ḥasan II Irifiyen?

Aqqa-aneɣ di beddu n useggʷas n 1959, Arrif aqqa-t yestextux s ijjen uɣewweɣ i yegga Mmi-s n Lḥaj Sellam Ameẓẓyan zi ktuber 1958. Deg...

Fransa d Uliman sskanen ɣer wayawya, kul ijjen yeqqar qeɛ d cekk d lesbab n txessart n Seppanya di Arif

Wa d lexber, yettwafser deg ujurnal Le Petit Haut-Marnais aseggas n 1921, awern i txessart n lɛesker n useppanyu deg Uɛerwi d Selwan. Yesskan...

Kultura

Tmuɣli

Awal n Lhani x Lmeḥdali: “Dder gi twengimt-nneɣ d amɣar a Ssi Jamal”

Tedwel-dd tmettant-nni taεeffant, i twala-nneɣni εawed, ad aneɣ-teksi ijjen zeg yergazen imeqqranen mig necrek cwit zi teẓyuḍi d terẓugi n yimunas i t-izedɣen min...

Tḥajit tzelleɛ-d adan n ijjen zeg inni i dd-inejmen zi fantum-nni innqeblen.

Tḥajit-a tanita i iydar-itt-id ijjen tawmat qqaren-as Muḥemmed zi...

Ass amaḍlan n temɣart: Amezruy, amseksi d fictat

Ɛlaḥal meyya n useggʷas zi mani i yeggin zeg...

Wer ssineɣ ca n ḥajet x arrimet ɣir min ɣriɣ deg idlisen

Ur ssineɣ ca n ḥajet x arrimet-inu, ɣir min...

Tasekla

Asfirnen i yimal.