25.1 C
Nador
Ssebt 22 Yunyu 2024

Zi min izemmem Biarnay:Tḥajit n weɣyul d ikarri d uyaẓiḍ

Ḥajitek! Inna-k ijjen zik, Aɣyul irwel-dd, yufa ijj n ikerri, inna-s: Rwaḥ ad tugured! Inna-s ikerri: Maɣa? Inna-s: Ajellid issekker abarraḥ inna-s: mani ma yella weɣyul asebḥan d ikerri! Qa issekker xa-sen abarraḥ, ikerri ad t-yeccc, Aɣyul a x-as yeksi aẓru! Uguren aked webrid, ufin ayaẓid, nnan-as: Aqa ajellid yessekker aberraḥ, inna-s: Mani ma yella weɣyul d asebḥan, d ikarri d uyaẓiḍ? Qa issekker...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Ma Taɛrabt d ijjen wudem zeg ukulunyalizem adelsan?

Qbel ma a nessiwel x ukulunyalizem adelsan d tɣuni-nnes aked teɛrabt. D amezwaru nrezzu a nessen min ixes ad yini ukunsipt "kulunyalizem adelsan". ...

Min daneɣ-ixessen a nelmed zi lehlacat ileqqfen tanefsect-nneɣ?

Deg ijjen n ssbeḥ ɣriɣ ijjen artikel x “uhardef ineffeɛen” n ijjen uselmad n tfilusufit deg umarikan qqaren-as Justin Garson.

“Txoria txori” aɣennij n tlelli ɣer ibaskuten

Txoria txori (txori ixes ad yini s tuskart « ajḍiḍ » : Txoria txori ixes ad yini « Ajḍiḍ d ajḍiḍ »), niɣ amek i das-ttlaɣan aṭṭas Hegoak (lmeɛna-nnes « afriwen ») d ijjen tqessist i...

“Tafinuminulujit” am mamec i tt-issefhem ChatGPT i iḥenjiren imeẓẓyanen

Egg ixef-nnec tesxed ad tessiwled x minzi tettacid amen tettetted ca n ulaḍu. Tzemmred ad tinid belli tettacid s tessmeḍ deg yiles-nnec, ɛawed tettacid...

Mulud Ferɛun; amari zeg idurar n Leqbayel

Ilul Mulud Ferɛun di Tizi Hibel deg useggʷas n 1913. Netta d ijjen zeg imariten imeqqranen i d-yejja ucal n Tmazɣa. D ijjen wudem...

Mayemmi tiddi n walli-nneɣ temẓi x tenni n Inyundirtaliyen?

Zi lebda ila nettɣil ila "alli-nneɣ ameqqran" d wenni i daneɣ-issemsebḍan x iklusay-nniḍen n zzwayel. Wami nezmer a nxarres, ad d-nsaqar; d aya i...

Amaḍal

C.Andic
Chahid Andich
M.ElHankari
Milouda El Hankari
A.Aouattah
Asmaa Aouattah
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu
K.Ouaali
Karima Ouaali
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

D manaya i dawem ɣa iweqɛen mala teksem x weksum!

"Lla ɛafak, necc d abigitari", " wenni itett arrbiɛ waha", Aṭṭas n yewdan i itteksen x weksum (azeggʷaɣ, d...

Iran: ij n yilef ugelmam, yedwel d sseḥra!

Iran yeggur-dd ɣer-s ij n lazaɣ wer das teɛqil. Urid ij n lesbab niɣ tnayen, maca lazaɣ yettban, yettban...

Tacmant, Tikumam, Tikmamin, amxumbel n ddunect!

Tikmamin n ijjen wass, iwantiten, tiziyyatin n warqun, i daneɣ iḥeṭṭan zi COVID-19. Azgen ameqran nsent tyura‑yasent deg ibriden,...

S Ubidyu

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Ɣer

Tinfas

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen x yij n uɛelɛul, yexzer deg-s, yenna-s: - baba-c ttuɣ-t yecna, ɣer-s ij n tmijja wer...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n...

Sell

Amezruy

“Afrique 50”, afilm amezwaru i dd-yemmlen udem n tkulunyalit.

D ij n ufilem ibedd x-as René Vautier, zegga i t-sqaden aseggas n 1949 bac a dd-isaqar ij n ufilem i yeccaten allun i...

Lyinin: 3 n isura ḥuma a nefhem min igga i tegrawla tasuvyatit

Aqqa-aneɣ di llilet n 16 n wabril 1917. Luluf n midden ttrajan s lambat deg ifassen x sira n ussers (la gare) n Finland...

Mayen teɛna tḥajit n “Iɣzer n wuccen”?

Amenɣi n "Iɣzer n wuccen" niɣ amek i das-qqaren ispunya (Desastre del Barranco del Lobo) d ijjen umenɣi i yewwin Iqelɛiyen kuntra i ispunya...

Kultura

Tmuɣli

“Tafinuminulujit” am mamec i tt-issefhem ChatGPT i iḥenjiren imeẓẓyanen

Egg ixef-nnec tesxed ad tessiwled x minzi tettacid amen tettetted ca n ulaḍu. Tzemmred ad tinid belli tettacid s tessmeḍ deg yiles-nnec, ɛawed tettacid...

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din...

Azul, nec qqaren-ayi Massin

Necc d Massin. Ggiɣ ixef-inu d Massin. Massin ur illi...

Ma s tidett tessenḍi ddrama Tarifit?

Zeg wami tettwagg tbadut tamaziɣt, terẓem abrid maḥend ad...

Tasekla

Tawlaft-nni