16.1 C
Nador
Lḥed 3 Mars 2024

“Sin igujilen d Tamẓa” .. Tḥajit zi tmurt n Ayt Bu wulli.

Asuɣel : Ali Elbouhammouchi Ijjen uhenjir d ijjet tḥenjirt temmut yemma-tsen. Baba-tsen iɛawed aggwal (lemlak), tuɣa-t d anegmar, ijjen n wass tamɣart-nnes tamaynut tenna-as : « ruḥ sweḍḍar iḥenjiren-a di tagant, ataf ur ten-tessecid ca uɣil xaf-k, xmi i d ɣa tettawid snat n tsekkurin, cekk ad tecced ijjt, nec ad cceɣ tenneḍni ». S uyenni, isseḍfar kid-s tarwa-nnes ɣer tagant. Min...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Iɣuyyan x waman.. Min ittemsaren deg Ifiyey?

Kter zi 100 n wussan, d tmeskanin deg Ifiyey (Figig) ɣir min rennyent ḍḍuqquẓent. Iwdan ugin x useɛdi i yegga useqqim n tegrawt...

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Min nessen x Ɛli Agzennay, amussnaw Arifi deg wakud n Imariniyen?

Netta d argaz n umezruy, d mmi-s n Igzennayen. Taqbilt-a tejj-d aṭṭas n yezlawiyen d lefquyyat ameknaw Ḥmed Ben Cɛayeb, i ttuɣa yellan d...

Zi min izemmem Renisio: “Bab n tfunast”

Ijjen yiwi ij n tfunast ɣer ssuq ad tt-yezzenz. Iruḥ deg iḍ. Ami yiweḍ ssuq ttuɣa ɛad ur yuley wass. Ibda issawal weḥdes aked...

Aliman: Axeddam zi lmeɣrib, ttenfeɛ necc, ttenfeɛ cek?

Yura ass n 19.11.2023 deg ijurnalen ilimaniyyen. Azref n jdid n wenɛarq n ixeddamen (Fachkräfteeinwanderungsgesetz ) deg uliman yebda a zeg-s yettwaxdem. Ij n webrid...

Ufin di Leɛrayec later n Homo Sapiens aqdim qaɛ.

Ufin ca n tweggaḍ (traces) n iḍaren n yewdan di Leɛrayec ɣer-sen ca n 90 alef n useggʷas zi mani. Artikel-a yettwafsar di tesɣunt...

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

Xmi ittakkʷaḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg...

Furisti iṭṭef ca n iwejdawiyen yemmaren ajḍiḍ n menqeb-sennan bla lqanun

Awarn i waṭṭas n trezzut, ṭṭfen iryazen n furisti rebɛa n iwjdawiyen d awmaten . Usin-dd ɣer teyrawt n...

Ajris n 2000 useggas x Tqiccet n Ivirist ifsi di 25 iseggusa waha

Mala qqimen igazen i ḥman tteffɣen-d xenni amaḍal ad yili zzat i yijjen ukrisis n waman d ameqqran, mala...

S Ubidyu

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Ɣer

Tinfas

“Sin igujilen d Tamẓa” .. Tḥajit zi tmurt n Ayt Bu wulli.

Asuɣel : Ali Elbouhammouchi Ijjen uhenjir d ijjet tḥenjirt temmut yemma-tsen. Baba-tsen iɛawed aggwal (lemlak), tuɣa-t d anegmar, ijjen n wass tamɣart-nnes tamaynut tenna-as...

Aneybu bu yejḍaḍ d txademt n tmalla.

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Ijjen...

Uccen bu txentrisin d welɣem

Uccen d ijjen umuder dag-s aṭṭas n txentrisin, maca...

Tyaẓiḍt n waman i wer yeḥlin

Tḥajit n Hans Christian Andersen. Asuɣel n : Andic...

Sell

Amezruy

Tḥajit n Sebastián Acevedo, Atcili-nni iskemḍen ixef-nnes amen idder d netta irezzu x tarwa-nnes.

Yekka Sebastián Acevedo 3 n wussan d netta yettraḥ, ittas-d jar kumisiriyat n pulisiya, tiɣlisin, lbirawat n lḥukuma d ixxamen n tɣemsa. Iqqim axeddam-a...

Min inna G. DELBREL i ttuɣa yellan d aneḥbus deg ufus n Ibeqquyen di 1907?

Ta d ij n tebrat yessek-itt G. DELBREL zi Mlilt i ujurnal n « Akhbar », tettwafsar ass n lḥedd 5 zi kṭuber 1907, n° 13473....

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Kultura

Tmuɣli

Tubbuhelya wer dd-tenniy x weɣyul

Ḥennu Waḥid Nessen ila zzman yeggur ɣer zzat, ittlemmaẓ later n wussan, ḥuma a dd-lulen wussan nniḍen, s tefras nniḍen... Di lwesṭ n manaya, din...

Tayri n temẓi d asefru, tayri n tmeṭṭut d tafilusuft

D ict tawlaft n tidett, n tnayn imeɛcaq msebḍan...

Tḥajit n Sebastián Acevedo, Atcili-nni iskemḍen ixef-nnes amen idder d netta irezzu x tarwa-nnes.

Yekka Sebastián Acevedo 3 n wussan d netta yettraḥ,...

Min ismunen Bensɛid Ayt Idder d Najat Ɛtabu?

Iqqes-ayi lḥal wami yemmut ijjen ameknaw Muḥemmed Bensɛid Ayt...

Tasekla

Asfirnen i yimal.