25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid awarn-ac tamɣart d tnayen n tarwa-nnec. Aḍbib yegga marra tizemmar ac-dd-yerr buḥbel, maca walu. Amen-ayi mala nniɣ-ak qa ttuɣa rrimet-nnek treddej, lmewt-nnek xir zi mli tnejmed teddred.  Uca temselqid kid-i "Mamec … min yemsaren? Tesseqsid "Mani lliɣ?" "Qa temmuted", rriɣ-d x-ak s nniyet....

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Abeddel n uklima: Amaḍal ittemsazzal ɣer uhidrujin

Briṭaniya deg useggas i yeɛdan tiweḍ ɣer ijjen nnumru d ameqqran di min yeqqnen ɣer ufares (production) n ttrisinti zeg waḍu (Asemmiḍ). Wwḍen di...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Ijjen playa d jjdid tban-d deg Ibeqquyen

Ggin-d iwdan itterra taynit i tnaturt di Arrif, ca n ttssawar d jjdid n ijjen playa tban-d deg Ibeqquyen. Playa-ya i d-ibanen di jjihet...

Ma s tidet iggur ad yemsar ca n tsunami di Arrif?

Aṭṭas n ineqqisen (rapports) nnan-d ila ippudar ad yuqeɛ ca n tsunami x jjihet n lebḥar acemlal. S uya izemmer tsunami-ya ad iwwet tineddam...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

Cukri aceffar n tfirasin… Aɣrum ḥafi s Tmaziɣt (04)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAMTiwlafin : Ahmed AbdelkhalkiIXEF AMEZWARU :4) :Tettawiy-ayi akid-s ɣer weswiq ameqqran. Nessaɣ ɛurric n...

Cwayt n wawal x « Taḍeggʷalt » i yerra Ɛabdelmajid Ben Ḥemmadi ɣer Tmaziɣt

Azzɣat (2020) yettwafsar ij n udlis i yellan d assuɣel n ij n tmezgunt d taqdimt. Nessawal da x...

Asiya tɛerra deg usarij.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (09)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM, Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki Jjiɣ twuri-inu di lqehwa. Wami ttuɣa-ayi zgenfiɣ lemdeɣ ad ymareɣ...

S Ubidyu

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Awal n Qadi Qeddur deg Ulanda.

Ḥuma war nttettu yen yewcin tudart-nsen i Tmaziɣt... (15.09.1995 - 15.09.2015) Ass-a 25 iseggwusa zegwami yemmut umussnaw n yires d tussna n Arrif Cadi...

Inubiyen : Tḥajit n temɣart i yesserɣen tifawin x tussna n Inubiyen di Misra.

Ḥefsa Amberkab d ijjen temssufeɣt d Tanubit tessakkʷaḍ i iḥudriyen Inubiyen iles-nnsen d tussna-nnsen iweḍḍren di tmurt n lejdud-nnsen. Deg izlan imezwura n ij n...

🔊 Aseggʷas amaynu Amaziɣ

https://open.spotify.com/episode/1KqDpy56XjE12SV6REFOVv Nnayer, niɣ min yettwassnen jer yewdan s useggʷas amaynu. Nnayer d ij n tnamit ssnen‑tet lejdud-nneɣ,  maca mala nesseqsa tiḥennatin‑nneɣ, mant aseggʷas i di...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif