22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Idlisen n iḥenjiren imeẓẓyanen i d-isturjem Abderraḥman El Aissati ɣer Tmaziɣt n Arrif

Deg useggʷas n 2022, yesturjem-d Abderrahman El Aissati, amussnaw n yiles n Tmaziɣt, ijjen udlis d zi Thulandit ɣer Tmaziɣt n Arrif. Adlis-a yegga-as i yisem “Sarah d řexyař n llwanat”; ameggaru-ya yura-t Ron Leunissen, yeksi jar tefray-nnes ca n 31 n tafart. Zemmren ad t-ɣren yewdan i yettexsen ad lemden Tmaziɣt niɣ iḥenjiren zi 03 n iseggusa ar 18...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Tutlayt d izumal: Mamec i d-banen ɣer bnadem?

Iwdan, ttemsawaḍen Beddlen izumal di mamec ttɛicen midden, wcin tibridin d timaynutin maḥend a nedder deg ijjen umaḍal, wer nessin min dag-s ɣa yemsaren...

Tagrawt n Bni Nsar tessendaf iyezzimen n Irifiyen s waf n Muḥemmed Ameẓẓyan

Deg ussan-a i yeɛdan, txarres tagrawt n Bni Nsar txezzer mamec i ɣa tegg ḥma ad tebna ijjen wemkan mani i ɣa sfekkaren s...

30 n imettinen Irifiyen i dd-yewwḍen ɣer playat n Mlilet

Tessufeɣ-d ijjen tmurgant ijjen uneqqis di Mlilet, tenna-d belli 30 n imenneɛraq mmuten di arrbeɛ amezwaru n useggʷas-a amen ttexsen ad awḍen ɣer Mlilet...

Azlawi Arifi Muḥemmed Ḥenkur i yettwassnen s Lhewwari, yewweḍ leɛfu n Rebbi

Yemmut ass-a wezlawi Amaziɣ Arifi, Muḥemmed Ḥenkur i yettwassnen s yisem n Lhewwari, mmi-s n wezɣenɣan. Iggur ad yettwamḍel di temḍelt n Leɛsara ɣer...

Tagrawla n Lqenurfel: Umi i d-weyyen iɛeskriyen tadimukraṭit ɣer upurtuɣal

Ɣer tseɛɛet n 1h30 n tuffut zeg wass n 25 abril 1974, di tmezgida timeskert n temnayt di Santarém deg upurtuɣal, ismun uqebṭan Salagueiro...

Tafuɣalt temmel-d min ttuɣa ttetten iwdan iqdimen qbel i tfellaḥt

Ittban-d belli tudert n lejdud-nneɣ ɛad tesnuffer aṭṭas n wufuren, i dd-itteḍharen aked wakud. Ta d ijjen tɣuri x usistim n macca zzat ma...

Amaḍal

C.Andic
Chahid Andich
M.ElHankari
Milouda El Hankari
A.Aouattah
Asmaa Aouattah
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu
K.Ouaali
Karima Ouaali
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

Tmenya n ipilaren n tudert i zi ɣa ternid cwayt n iseggusa di tudert!

Imrezzuten ggin ij n lista n ca n tmegga, i izemmarn ad sneqsent zi tewsar, zemmarent ad smeẓyent rrimet...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i...

Zimbabwi: Aṭṭas n lfilat i tenɣa tzawa.

Deg ij n uparki anamur n Zimbawi, mmuten di telt chur yeɛdan kṭer zi 100 lfilat s lazaɣ. Tzawa ileqfen...

S Ubidyu

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Ɣer

Tinfas

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen x yij n uɛelɛul, yexzer deg-s, yenna-s: - baba-c ttuɣ-t yecna, ɣer-s ij n tmijja wer...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n...

Sell

Amezruy

Lyinin: 3 n isura ḥuma a nefhem min igga i tegrawla tasuvyatit

Aqqa-aneɣ di llilet n 16 n wabril 1917. Luluf n midden ttrajan s lambat deg ifassen x sira n ussers (la gare) n Finland...

Mayen teɛna tḥajit n “Iɣzer n wuccen”?

Amenɣi n "Iɣzer n wuccen" niɣ amek i das-qqaren ispunya (Desastre del Barranco del Lobo) d ijjen umenɣi i yewwin Iqelɛiyen kuntra i ispunya...

Tagrawt n Bni Nsar tessendaf iyezzimen n Irifiyen s waf n Muḥemmed Ameẓẓyan

Deg ussan-a i yeɛdan, txarres tagrawt n Bni Nsar txezzer mamec i ɣa tegg ḥma ad tebna ijjen wemkan mani i ɣa sfekkaren s...

Kultura

Tmuɣli

Tajmilt i Jamal Lmeḥdali

Maci d necc i ɣa yarin x Jamal. Din iwdan udsen-t ktar, ɛacren-t ktar, ssnen-t ktar. D netnin i ɣa yinin awal-nsen x yijj...

Azul, nec qqaren-ayi Massin

Necc d Massin. Ggiɣ ixef-inu d Massin. Massin ur illi...

Ma s tidett tessenḍi ddrama Tarifit?

Zeg wami tettwagg tbadut tamaziɣt, terẓem abrid maḥend ad...

Asusem i wer iqeṭṭin n tyaẓiḍin n waman !

Jjet-aneɣ a nxarres di ca n wemsagar aked isaḥafiyen,...

Tasekla

Tawlaft-nni