15.1 C
Nador
Ssebt 24 Febrayer 2024

Iɣuyyan x waman.. Min ittemsaren deg Ifiyey?

Kter zi 100 n wussan, d tmeskanin deg Ifiyey (Figig) ɣir min rennyent ḍḍuqquẓent. Iwdan ugin x useɛdi i yegga useqqim n tegrawt n Ifiyey i waman n tsessi d tfawt i ccarika n ccerq n ubeṭṭu. Deg wussan-a i yeɛdan, ṭṭfen "Muvu", ijjen zeg wudmawen imeqqranen n unhezzi; aya i ikebben zzeyt x tmessi kṭer. Ɛad iɣuyyan...

Sijj

Taẓuri

Tussna

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Min nessen x Ɛli Agzennay, amussnaw Arifi deg wakud n Imariniyen?

Netta d argaz n umezruy, d mmi-s n Igzennayen. Taqbilt-a tejj-d aṭṭas n yezlawiyen d lefquyyat ameknaw Ḥmed Ben Cɛayeb, i ttuɣa yellan d...

Zi min izemmem Renisio: “Bab n tfunast”

Ijjen yiwi ij n tfunast ɣer ssuq ad tt-yezzenz. Iruḥ deg iḍ. Ami yiweḍ ssuq ttuɣa ɛad ur yuley wass. Ibda issawal weḥdes aked...

Aliman: Axeddam zi lmeɣrib, ttenfeɛ necc, ttenfeɛ cek?

Yura ass n 19.11.2023 deg ijurnalen ilimaniyyen. Azref n jdid n wenɛarq n ixeddamen (Fachkräfteeinwanderungsgesetz ) deg uliman yebda a zeg-s yettwaxdem. Ij n webrid...

Ufin di Leɛrayec later n Homo Sapiens aqdim qaɛ.

Ufin ca n tweggaḍ (traces) n iḍaren n yewdan di Leɛrayec ɣer-sen ca n 90 alef n useggʷas zi mani. Artikel-a yettwafsar di tesɣunt...

Manis d-ikka xellu n Irifiyen ɣer Uruppa?

Ɣer berra i Arrif, nettaf aṭṭas n Irifiyen di tneddam am Ṭanja, Tiṭṭawin, Fas niɣ Wejda. Ayt Lḥusima ila ttwassnen s weɛraq-nnsen ɣer Tiṭṭawin,...

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Tudert tazegzawt - Taykulujit

Min ɣa iweqɛen i tmurt d bnadem mala nqaḍant tzizwa ?

« Bnadem ad yedder rebɛa n iseggusa waha mala wer qqiment tzizwa s nnej i tmurt ». Wa d ijjen wawal qqaren...

Ammu i ɣa ibeddel uklima tudert-nneɣ amen tekmel 

Imken lux aqqa tettseqsid, teqqared-as min ixes ad yini asinyi x ijjen umestfaq d jjdid di cop26 ittwaggen di...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d aseggʷas n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr aseggʷas-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg...

S Ubidyu

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Ɣer

Tinfas

Aneybu bu yejḍaḍ d txademt n tmalla.

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Ijjen uneybu d aceḍbi qqaren-as Ségué Karanmbé ttuɣa igemmer ijḍaḍ. Melmi mma iraḥ ɣer tsarrawin-nnes, ittaf...

Tyaẓiḍt n waman i wer yeḥlin

Tḥajit n Hans Christian Andersen. Asuɣel n : Andic...

Min tessnem x tenfust n Sizif ?

D ij n tenfust n yegriken iqdimen, tettɛawad x...

Ij n wargaz ɣer-s Sebɛa n yessi-s.

Ijjen ɣer-ssebɛa n yessis. Temmut yemmat-sent. Yiwi tenniḍen. Yeɣleb...

Sell

Amezruy

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami...

Min nessen x Ɛli Agzennay, amussnaw Arifi deg wakud n Imariniyen?

Netta d argaz n umezruy, d mmi-s n Igzennayen. Taqbilt-a tejj-d aṭṭas n yezlawiyen d lefquyyat ameknaw Ḥmed Ben Cɛayeb, i ttuɣa yellan d...

Taḥaryaḍt i yewtin Lḥusima deg iseggusa n rebɛin s tiṭṭawin n Juan Roman

Asuɣel ɣer Tmaziɣt : El Morabet Abdelilah Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo: Udmawen d inagan n temdint n Mass Ɛabdelḥamid Rrayes. " ...Iqqar Aspanyu-Arifi "Juan Roman"...

Kultura

Tmuɣli

Min ismunen Bensɛid Ayt Idder d Najat Ɛtabu?

Iqqes-ayi lḥal wami yemmut ijjen ameknaw Muḥemmed Bensɛid Ayt Idder, ssneɣ ila nefqed iijjen zeg yergazen i ttuɣa yellan deg umezruy. Ijjen zeg wudmawen...

Timuɣliwin x mamec ttwaliɣ timeslayin

Tira: Fawzi Arḥimi Nesɣawsa tagrawla d tamaynut deg uxarres...

Mamec yegga “lḥeqq” yedwel d mmi-s n Arbaṭ?

Ɛemmers ma issers-d umseksi n Lmuɣrib aked iseḥrawiyen ijjen...

Aseggʷas Amaziɣ: d “afellaḥ” niɣ d “ameɣrabi”?

Zegga yedwel nnayer d "ass n uzgenfi" i tegga...

Tasekla