19.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca “sessɣaḍen” ijurnalisten

Tala : HRW

Tenna Human Rights Watch belli waxxa din amesɛdaw jar tmurt n Lmuɣrib d tmurt n Lezzayer. Maca s tnayen idsent, i ibellɛen igmiren deg wudem n wayawya, msetfaqent x usmsurref-nnsent aɛeffan aked ijurnalisten, wer ḥemmlent ad slent i ijurnalisten ilelliyen.

Yerni-dd yenna-dd Eric Goldstein, amɣar n HRW di Tmazɣa d Usammer Anammas, belli Dzayer teḍfar Xalid Drarni x ttuhmet n “uḥadi n tmunt tanamurt” mamec i das-tetter nniyba rebɛa isseggusa n leḥbes. Di Kaza, zegga i tuɣa tejja “taseḍma tanamurt” Ɛumar Rraḍi yettraḥ ittas-dd ca n 12 n twalatin, maḥend ad akid-s ggen listijwab, ɣer umeggaru ṭṭfen-t s ttuhmet n “uhuddi x tenfrut n ddewla n berra” s umsurref aked icekkamen d iberraniyen… d ttaɛeddu x ijjen tjurnalist.

Goldstein, yenna belli lḥemla yettwaggen x Ɛumar Rraḍi s webrid n ca n isiten, qqaren ila ḍeffren i ddewla, ittejja-aneɣ ad ncekk ila ddewla txes ad tsesseɣeḍ Rraḍi, ad ssiggʷden inniḍen.

Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, Ddrarni i yeggin asit n “casbah-tribune.com”, mani i t-ḍeffren ca n 150 alef n yiwdan x Tweeter d Facebook, d tira-nnes n kul ass x lḥirak Azzayri, ad yili d manaya i yessekkɛan lmexzen Adzayri ar ami i t-ṭṭfen.

HRW, tura x uraq-nnes belli “waxxa ttemḥizwaren Dzayar d Lmuɣrib deg waṭṭas n yiyyaren maca waxxa amenni wer ttemsebḍin ca deg wekrah-nnsen i tajurnalist tanimant d wefran”

Timaynutin

Fser-itt