18.1 C
Nador
Ssebt 9 Dujembir 2023

Awerni i tlata urebɛin iseggusa x tmenɣiwt n John Lennon, Chapman yeksi awal!

Zegga teɛda rebɛin iseggusa zeg wami yemmut John Lennon, itter Mark Chapman, aterras-nni i t-yenɣin, awadem zi Yoko Ono, tajjalt n wenn issersen ddsas i Beatle. Itira Chapman di Lennon rebɛa n twalatin zzat i parṭma-nnes di New York, di Manhattan, sadu lxezrat n Ono, deg useggʷas n 1980. Ugin ad as-ḍelqen i wis ḥiṭac n twalatin di lmeḥkama...

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Tacmant, Tikumam, Tikmamin, amxumbel n ddunect!

Tikmamin n ijjen wass, iwantiten, tiziyyatin n warqun, i daneɣ iḥeṭṭan zi COVID-19. Azgen ameqran nsent tyura‑yasent deg ibriden, iɣeẓran, d lebḥer. Irifyyen ggin zzag‑s...

Martcika tetter zeg yiwdan ad ḥḍan tazdugi n Buqana

Zegga ttyarita, tegga tasnurayt n Martcika, ijjen tfust n twiza maḥend ad ssizdgen aftas n Buqana deg Ayt Nsar. Mani, bdan ifuraḍ ttceyyanen aẓri...

Afras n leɣwabi deg Wamaẓun ineqq imezdaɣ imezwura

« dag-i amnus-nnsen. Iggur a ten-nɣen, neccin ad aneɣ-sweḍḍren ». Umi Rita Piripkura tebda tessawal ɣer Kamira, ttuɣa ssuṭ-nnes igga ca n ddeg. Tamɣart-a innumɣaren tessawal da x...

Mamec d Melmi ɣa temmet Tfukt-nneɣ ?

Mamec i ɣa tili tfukt-nneɣ awerni xmi ɣa temmut ? Ssersen imussnawen aṭṭas n lxezrat zi ssa d usawen x mamec i ɣa isala usistim-nneɣ...

Tmenya n ipilaren n tudert i zi ɣa ternid cwayt n iseggusa di tudert!

Imrezzuten ggin ij n lista n ca n tmegga, i izemmarn ad sneqsent zi tewsar, zemmarent ad smeẓyent rrimet al setta n iseggusa. Timegga-ya,...

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi xsen ad zzag-s beddlen...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

Tabrat n Ghandi i Hitler

Ameddukkel iɛizzen, Ca imeddukkal, ḥeccmen-ayi a dac-dd-ariɣ x nnfeɛ n telsanit (l'insaniya). Maca ttuɣa ugiɣ-asen minzi d minzi wer umineɣ....

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s,...

Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (1)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Σumar LMEDDAMTaridirt tanimantTiwlafin : Ahmed AbdelkhalkiIXEF AMEZWARU:1):Iḥenjiren unuḍen-ayi-dd necc ttruɣ xef tmettant n Xali. Ca...

S Ubidyu

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 1

https://youtu.be/9qLxaoOUyQ0

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

Akitu, niɣ ixf n useggas n ibabilen d iyacuren, d netta i yellan d lɛid aqdim qeɛ deg umezruy n yewdan. Ttbeddan ɣer-s ɣer...

Amussu amaziɣ di Lmeɣrib, zi beddu n lebni, ɣer wemsebḍi n yebriden (1/2)

Ɛ. ḤENNU Zegga i yeffeɣ uḥewwas zi tmurt n Lmuɣrib, ṭṭfen x-as lemfateḥ yewdan i ɣer tella lxezrat n usemẓi d useɛqer i merra min...

Lalla Faḍma n Sumer.. Taqbyalit i ibedden deg wudem n uḥewwas Afransis

Deg useggas n 1857 iweḍ uḥewwas Afransis di Legzayer ad issexsi aɣewweɣ n Leqbayel i ttuɣa tessugur ijjen tḥudriyt qqaren-as « Lalla n Sumer ». Tamɣart-a...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif