25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid awarn-ac tamɣart d tnayen n tarwa-nnec. Aḍbib yegga marra tizemmar ac-dd-yerr buḥbel, maca walu. Amen-ayi mala nniɣ-ak qa ttuɣa rrimet-nnek treddej, lmewt-nnek xir zi mli tnejmed teddred.  Uca temselqid kid-i "Mamec … min yemsaren? Tesseqsid "Mani lliɣ?" "Qa temmuted", rriɣ-d x-ak s nniyet....

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Min ɛnant titikniyin n welqaḍ n zzitun?

Alqaḍ n zzitun d ijjen tferkit (étape) s lhimmet-nnes di tfellaḥt. Mala wer nessin mamec ɣa negg a nessugur alqaḍ-a n zzitun, manayenni izemmer...

Afras n leɣwabi deg Wamaẓun ineqq imezdaɣ imezwura

« dag-i amnus-nnsen. Iggur a ten-nɣen, neccin ad aneɣ-sweḍḍren ». Umi Rita Piripkura tebda tessawal ɣer Kamira, ttuɣa ssuṭ-nnes igga ca n ddeg. Tamɣart-a innumɣaren tessawal da x...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Abeddel n uklima: Amaḍal ittemsazzal ɣer uhidrujin

Briṭaniya deg useggas i yeɛdan tiweḍ ɣer ijjen nnumru d ameqqran di min yeqqnen ɣer ufares (production) n ttrisinti zeg waḍu (Asemmiḍ). Wwḍen di...

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

S tlimant:Macron teqḍa-yas Fransa

Ad ttɛawned Afrika s usexdem n isemɣan di tbeḥḥar i yettɛwanen Uruppa ad teṭṭewwar, ad ṭṭewren. Afrika i iɛawnen Uruppa deg wakud n uḥewwes, qa-tt ɛad tettɛawan, s min deg-s d tixubay di tmurt-nnes.

Amsawal aked uzlawi d unaẓur Amaziɣ ɛabid Ḥammic

ɛabid Ḥammic d memmis n Arif, ilul g useggwas n 1959. Itri-ines g ujenna n "tedyazt tamaziɣt" (niɣ "asefru...

Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (02)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAMTaridirt tanimantTiwlafin : Ahmed AbdelkhalkiIXEF AMEZWARU: 2):Ufiɣ ict tyaẓiḍt temmut. Darrɛeɣ-as ɣer yidmaren-inu uca ruḥeɣ...

S Ubidyu

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tamsirt 3

https://www.youtube.com/watch?v=wkPQCiWflOE

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Ɛumar Ayyaw, yarr-d buḥber di ca n iɣennijen cnan.

S tmijja-nnes yecnan. Ɛumar Ayyaw, yarr-d buḥbel di ca n iɣennijen, i ttuɣa ɣennjen taseḍma n Wayyawen. Iɣennijen-a i yejjin ijjen limaret d tameqqrant...

Lebni akulunyal di Arrif : Lfusina tazeggʷaɣt idwel-as-dd buḥbel

Yura-t : RIDOUAN PAKHROU Deg ussan-a ineggura teksi lfusina tazeggʷaɣt ij n wudem d amaynu. Udem yezdig yecna, yerra-dd buḥbel di teɣremt-a awareni ma yexleq-as ij...

Cwayt zi tsikulujit iferɣen… Manaya nneɣ, iwa inu!

Ittewqiɛ ijjen lɣalaṭ; kul ijjen zeg-neɣ iḥesseb min icerken, min yellan n yewdan merra, (iḥesseb-it) am xmi nnes netta weḥd-s. Am ca n lḥajet-nnes...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif

Arr-if