20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Xwan amḍḍihses

(Juan el distraido). Tanfust n Gianni Rodari.
Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Yemma, ad fɣeɣ ad ggeɣ ḍḍura.
-Waxxa maca ḥḍa ixef-inek xmi ɣa teẓwid abrid.
-Waxxa a yemma.
-Qa tettiyyamed wah ay amcum!
Nec raḥeɣ a yemma

Iqqim Xwan iggur, itterra taynit i yixef -ines ma ɛad aqa-t imun, ma iraḥ zeg-s ci.

-Yak aqa-ay ɛad kemleɣ

(iqqar i yixef-ines uka ikessi gi tḍeḥḥakt.)

Iɛjeb-as lḥal wami igga s wawal n yemmas, yuka ag ixef-ines iṭṭaw am yejḍaḍ. Maca deɣya uka ittu, irra taynit i tḥuna, ttunubinat, isegnuten… Ixecc-dd akis unebheḍ-nni n lebda, xeccent-idd akid-s tmukrisin (lmacakil).

– May treẓmed aqemmum a memmi, aqa din ittwakkes-ak ufus (inna as ijj n wargaz)

Ayyaw, wellah ila d tidet. Shiɣ ɛawd!

Ibda irezzu x ufus-ines, netta iẓra ijj n weqqzin isḥiḍur iqqim ittazzel tikarmin-as, ikka gi tɣemmart ittwakkes-as uɣil. Ur deg-s tt-iwwi, iraḥ ammen ittazzel. Ar wami das-tenna ict n temɣart:

– Aɣil-inek a Xwan!

Walu, yuc-as ameẓẓuɣ iḍḍuhcern. Tamɣart-nni teksi aɣil-nni twwi-as-t i yemmas. Wami tiwweḍ tberreḥ-as:

– Aqa-m aɣil n memmim, qa ijja-t gi zzenqet.

-Mana umɣllel nni n uḥermuc. Ussa muk kid-s ɣa ggeɣ!

– Iwa qqaɛ ammen iḥermucn n yiḍa a ultma, ssbar waha.

Qbel ad tadef yemmas n Xwan ar taddart, txecc-dd ict n tmɣart nneɣni teksi ijj n uḍar

– Ufiɣ ḍar-a, maci n memmim sebḥant?

– Ines a ultma yyih, ssnɣ-t s tɣersi n uherkus.

Zid tusa-dd ict n twessart, bu uferran, mikaniku, taselmadt, … kul ijjen ictn ksin ijj n uqettus zi ddat n Xwan: Aḍewḍ, fus, ameẓẓuɣ, tinzar, …

– Ma qqaɛ tarwa n middn amya ma memmi waha?

– Qqaɛ amya i ggin a ultma.

Tameddit, irewweḥ‑dd Xwan ineṭṭu x ijj n uḍar, ur deg‑s iqqim umeẓẓuɣ, ula d tinzar ula d ifassn. Maca ifreḥ am lebda, astiqa d ajḍiḍ. Terra‑as yemma‑s qqaɛ iqettusen‑ines g imukan nsen, tssers‑as ict n tbeḥḥat x wudem.

– Yak ur d zeg‑i iriḥ walu a yemma? Qa ḥḍiɣ ixef‑inu mliḥ.

– Ur d zeg‑k iriḥ walu a memmi. Kulci g umkan‑ines.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt