25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

Tinfas

Zi min izemmem Biarnay:Tḥajit n weɣyul d ikarri d uyaẓiḍ

Ḥajitek! Inna-k ijjen zik, Aɣyul irwel-dd, yufa ijj n ikerri, inna-s: Rwaḥ ad tugured! Inna-s ikerri: Maɣa? Inna-s: Ajellid issekker abarraḥ inna-s: mani ma yella weɣyul asebḥan...

Tḥajit n wuccen d uyaẓiḍ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt..Ij n wass, yeɛdu wuccen x yij n uɛelɛul, yexzer deg-s, yenna-s: - baba-c ttuɣ-t yecna, ɣer-s ij n tmijja wer...

Zi min izemmem Biarnay: Tḥajit n wen iraren tcamma.

Yugur ijj wargaz gi ddunit, yufa din ijj n wargaz iccat tcamma ssiha ssiha, ittɛawad-as-dd ssiha; Memmis yewsar, kessin-t-idd di teqrabt, ttawyen-t-idd ad iffurrej...

🔊Yekfa ac-yexs ij n wul  ḥenja ad teddred

Yekfa ac-yexs ij n wul; deg yefran n buḥbel-nnes i yullɣen, ammu ttuɣa teqqar tettɛawad, i mmi-s nni abuhali, i ɣer yella 4 n iseggusa,...

Tḥajit n “Wenn i itteggen ḥa min das-iqqar uzellif-nnes!”

Ijjen wass Buyejḍaḍ yus-as-d mezri n usafer. Inni i t-isseqqsan x mayemmi, iqqar-asen: "Xseɣ ad ẓreɣ timeslayin ɛemmers wer tent-ẓriɣ qbel". Uca yugur Buyejḍaḍ...

Aɣyul n Jeḥḥa. Zeg yeḍrisen imezwura n tmaziɣt n Arif i zemmemen yefransisen.

Yusa-dd yij n wergaz ɣer Jeḥḥa ad yerḍel aɣyul-nnes . Yenna-s Jeḥḥa : « a uma, ad raḥeɣ ad sawaleɣ aɣyul . » Yudef ɣer arrwa, cway. Yeffeɣ ,...

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari - Tasuɣelt n Asmaa Aouattah Ixemmem ijj n ukurẓemmiw, ijj n wass, inna deg wul-ines: “Ussa maɣar leḥbab-inu qqaɛ gguren metkermin?...

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n uḥenjir, tteẓẓun ijjen tcejjert di tebḥirt-nnes. Ammu, melmi mma yemɣer uḥenjir-nni, tmeqqar akid-s tacejjert-nni. Zi...

Icɛeb abeztutuḥ iweḍḍren x yemma-s!

Ijjen yecɛeb ttuɣa yettraja yemma-s deg ijjen yefri. Yelluẓ. Nettat tɛeṭṭar x-as. Tenqard tfukt d nettat ɛad wer d-tusi amec ila tettegg lebda. Tiseɛɛatin...

“Sin igujilen d Tamẓa” .. Tḥajit zi tmurt n Ayt Bu wulli.

Asuɣel : Ali Elbouhammouchi Ijjen uhenjir d ijjet tḥenjirt temmut yemma-tsen. Baba-tsen iɛawed aggwal (lemlak), tuɣa-t d anegmar, ijjen n wass tamɣart-nnes tamaynut tenna-as...

Timaynutin