25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

Zi tebratin

🔊Yekfa ac-yexs ij n wul  ḥenja ad teddred

Yekfa ac-yexs ij n wul; deg yefran n buḥbel-nnes i yullɣen, ammu ttuɣa teqqar tettɛawad, i mmi-s nni abuhali, i ɣer yella 4 n iseggusa,...

Awal n Lhani x Lmeḥdali: “Dder gi twengimt-nneɣ d amɣar a Ssi Jamal”

Tedwel-dd tmettant-nni taεeffant, i twala-nneɣni εawed, ad aneɣ-teksi ijjen zeg yergazen imeqqranen mig necrek cwit zi teẓyuḍi d terẓugi n yimunas i t-izedɣen min...

Min ismunan izlan n Arrif aked Landay n Pactu?

Anict i nzemmer a nini, belli izlan n irifiyyen, d Landay n Pactun, d ij n tsekla n tnayen weyduden, ijjen yedder di ccerq...

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar...

Azellid n imeḍẓi

Wi dd-igguren s llilet, gi tsaɛt-a, x uyis?D ijj n urgaz, iksi-dd akid-s memmi-s,iẓiyyer-it ɣer-s, zeg waḍu, isnuffer-it,iɣmes-as baba-s, ittezɣal, g uderriɛ-ines. Min cekk-yuɣen tettadef-dd...

Asijji x “Jar udiqqi d ulaɣi” n Ḥalim Lmadani.

Abrid n tira s tmaziɣt wer ihwin mamec ttɣilen ca n yewdan, maca iccur s taẓyuḍi issuren akd leḥriq d tamara. Jar udiqqi d...

lqecla n talamɣayt, ar melmi?

Yura-t: Ridouan Pakhrou Lqecla n talamɣact, tus-d deg ucal n tegrawt n Tsaft, tasga n Ddriwec i yettwaggen deg useggʷas n 2009, awern-i ma...

Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tala: www.vrt.be Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu....

Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar,...

Qabu – Beɣdad Mesbaḥi

Beɣdad Mesbaḥi Deg wass amezwaru i di iwyeɣ mmi ɣer temzida n tɣuri ucin-as-dd ij n tmeqyast n plastic uran deg-s: "Wer sseḥqart ḥedd, ttenhellat...

Timaynutin