33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

“Sin igujilen d Tamẓa” .. Tḥajit zi tmurt n Ayt Bu wulli.

Asuɣel : Ali Elbouhammouchi

Ijjen uhenjir d ijjet tḥenjirt temmut yemma-tsen. Baba-tsen iɛawed aggwal (lemlak), tuɣa-t d anegmar, ijjen n wass tamɣart-nnes tamaynut tenna-as : « ruḥ sweḍḍar iḥenjiren-a di tagant, ataf ur ten-tessecid ca uɣil xaf-k, xmi i d ɣa tettawid snat n tsekkurin, cekk ad tecced ijjt, nec ad cceɣ tenneḍni ».

S uyenni, isseḍfar kid-s tarwa-nnes ɣer tagant. Min uguren d abrid nettat taḥenjirt teqqar : « Nus-d ɣer tagant ». Inna-as baba-s i memmi-s : « Qqim xef tesḍart-a minxef d-zedmeɣ akeccuḍ i usɣar-nnek (asekraz)», inna-as i yelli-s : « Qqim x uɣezdis n uma-m x wansu i d ɣa ḥarewceɣ akeccuḍ i uzḍi-nnem ».

Yudef di tagant, yuger ahiḍur x ukeccud n tbelluḍt islawen, iwta waḍu deg uhiḍur issekker ddriz yewweḍ ɣer iḥenjiren imeẓyanen.

Inna-as warba  i weltma-s : « Weltma iɛizzen, ma tetteslid i Baba ittḥarwac ikeccwaḍ i usekraz-inu! », terra xaf-s : « Uma iɛizzen, ma tetteslid i Baba ittḥarwac ikeccuḍen i uzḍi-inu ! »  Awarni umi dasen-imsar manaya, argaz igmer-d sin n tsekkurin.

S tmeddit, ufin ixef-nsen nitni waha di tagant, ssentan qqaren: « aley, aley, a tasḍart n Rebbi, baba-tneɣ, aley al ajenna ad nẓer taddart n baba-tneɣ! »  ur ẓrin walu, tarbat tenna :  « Yallah ad nugur, Baba ijja-aneɣ ». Ḍfaren adasil-nsen (limart n tsila) al ami iwḍen taddart, arba  innuffer x uɣezdis n uɣyul, tarbat x uɣezdis n tfunast. Baba-tsen d temɣart-nnes illa ttmunsiwen. Tamɣart tenna: « Mli da tarbat ili tewca-as i tfunast ad tecc » Argaz inna : « Mli da memmi ili yewca-as i uɣyul min ɣa yecc », Taneybut tesɣuy : « aqqa-ayi a Lalla! », Aneybu : «aqqa-ayi a Baba », Ucin-asen ad ccen i imudar, zi sseni mmunswen. Tamɣart tenna-as i wargaz-nnes : « Mli ten-tejjid ili teccid tasekkurt-nnek, nec cciɣ tasekkurt-inu»

Tiwecca-nnes, Baba-tsen yerri-ten ɣer tagant. Taneybut tameẓẓyant twalat a teksi kid-s tazart tneṭṭar-itt aked ubrid ataf ad t-tessen, maca uma-s s deffer nnes igarru tazart-nni itett-itt. Issiweḍ-iten al tesḍart. Inna-as i uḥenjir : « Qqim da xwansu i d ɣa ḥarewceɣ ikeccuḍen i wesɣar-nnek! » inna-as i yelli-s : « Qqim al d am d ɣa kkseɣ akeccuḍ i uzḍi-nnem », ijja-ten din, uca iruḥ ad igmar.

S tmeddit, iḥenjiren ufin ixef-nsen illa nitni, nnan-as i tesḍart :« Aley, aley, a tasḍart n Rebbi, Baba-tneɣ, ad nẓer taddart n Baba-tneɣ » Zi sennej, ad twalan timessi ad inin: « Ḍer, a tasḍart ! », Lumi wḍen tamurt tenna-as terbat: « yallah ad nedwel ɣer taddart! ur nweḍḍar ci : abrid ad t-ssneɣ s tazart-nni illa neṭṭareɣ! », yerra xaf-s uma-s : « Weltma iɛizzen, manayenni icnan i tenḍared di tmurt, cciɣ-t!

     – Ayyaw ! tesweḍḍared-aneɣ ! Mani ɣa nraḥ lexxu ? (tenna-as weltma-s)

Ruḥen ɣer tmessi-nni dasen-d-yumanen wḍen ɣer ifri n Temẓa. Ufin-tt tetteggʷ aɣrum. Tenna-as tḥenjirt i uma-s : « Qqim da, ur ɣer-s traḥ ci ! ». Truḥ ɣer-s nnit teksi d akid-s cwayt n uɣrum bla ma ad kid-s taca temẓa illa ihelcen (yuḍnen) zi tiṭṭawin,

-tebḍa-t akid-s uca ssentan ad ccen.

Tiwecca-nnes, yexs uḥenjir ad iraḥ ad yawi aɣrum, maca tenna-as weltma-s : « Qqim da, ad tḍeḥced (teḍṣed) ad ak-teṭṭef, ad aneɣ-tecc aqqa d tamẓa! »,  Ur ɣer-s isḥess, iruḥ ad yaker aɣrum, ilqef-itt ɣer ufus uca tesɣuyy d xaf-s : « Hah, Tarwa n Iblis! » Umi isell manaya idwel ur izemmer ad isbedd taḍsa, tcebbar day-s tenna-as: « wi ked tellid a memmi »

– Aked weltma, Lallla tubɣya!   –

– Mani tella ?

– Aqqa-tt.

Truḥ ɣer-s, tegga mkull ijjen zzay-sen di tendut n tazart ataf ad dewlen cnin gdarn.

Tenna-as tḥenjirt i weltma-s : « Xmi dak ɣa tini : ewc-ayi-d fus-nnek, ewc-as ca n ukeccuḍ d azdad, minzi mala tucid-as fus-nnek tḥada-t tufa-t igdar, ad aneɣ-tecc! »  Ittuqar-d Aḥenjir iweḍḍar ukeccuḍ, Tubɣya tewc-as akeccuḍ-nnes i Temẓa, netta yuc- as aḍaḍ-nnes. Tamẓa tenna-as :” Ffeɣ-d, tegdard a memmi-s n leḥram! ” Teksi-t-id zi tendut uca tecci-t, zi sseni tenna-as i tḥenjirt: « cem ɛad d tazdadt ».

Tanfust tsala, maca irden d imendi ɛemmers ad salan.

Timaynutin

Fser-itt