25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Cwayt zi tnayen n ussan i tegga tmurgant n Isuraf di Tsaft

Yusi-d umsagar-a s adu uzwel : “Arrif.. Tilalt n tutlayt tayemmat di tugguzt n twengimt d usdus n tnettit”.

Amelqi-a yusi-d s tmelda n wass amaḍlan n tutlayt tayemmat min ijjin “Isuraf” ad tssers tutlayt tamaziɣt d asentel i wemṣawad d ucrac wawal jar imeɣnas d iselmaden-nneɣ ḥuma ad nssers merra imxumbal i tettaf tmaziɣt g ubrid n tyumi-nnes.

Mamc ttuɣa tssers Isuraf ijj n uprugram i ussan-a, tbedd ass amezwaru ɣer ijj n “uskasi d amyaɣ” ismun ja tarwa n tsaft d imucan i yudsen g ijj n umsawad xef tilalt n uddad amunan Amaziɣ di Arrif, s uɛecci ttuɣa-aneɣ deg umelqi ag ict n tseqqamut tesmun awal xef tutlayt tamaziɣt d ubrid n wugim

Ass wiss tnayen aked tuffut tuɣa din amelqi jar iḥudriyyen n tsaft akked ijn Tasawart i welmad n tira d tiɣri s tmaziɣt.

Aɛecci n wass-a tesmun-aneɣ ict n tinawt tusi-d d asenweji i yselmaden-nneɣ

Mass :Sifaw Lhani

Mass: Saɛid Lɛebbuti

Mass :Ɛebdlxaliq Uɛekki

Nesmun awal deg usentel : tasertit n tutlayt di arrif tidinamitin d icqirwen, d marra imxumbal n i taf tutlayt tamaziɣt tarifit g ubrid n tyumi-nnes.

Iwweḍ ucrac n wawal ɣer waṭṭas n tneqqidin d iseqsiten xef man abrid i yettrajan tmaziɣt? Niɣ man tmaziɣt umi ssewjaden i irifiyen?

D mani ggurent tisertay n tutlayt di Arrif?

Nkemmel amelqi-nneɣ s usgmed n sin idlisen d imaynuten n uselmad-nneɣ saɛid Lɛebbuti, awal danita xef : “Tisgnef n ujenna” d “Tɣuyyet n tallest”.

Amelqi-a ikkes ixemrawen x waqqan n tutlayt d iɣezdisen n tudert d mamec nzemmar ad nssiwel xef tutlayt tarifit d uterras arifi

Ad d-yass di min d igguren awal xef ussan-a ujar i manaya deg ict n tanaḍt di tasna n iṣuraf.

Asekki zi tmurgant n Isuraf.

Timaynutin

Fser-itt