26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Iwdan‑nneɣ (1)

Mohamed Aouattah, ittwassnen s yisem n Ibarqi. D abeqquy mmi-s n Tala Yusf. Izdeɣ gi Biyya ag twacunt-ines mani ixdem d abeḥri am waṭṭas n yergazen n Biyya n wakud-nni. Zggʷami illa, yudef-it umnus n bnadm ameẓluḍ, icca-t wul-ines x tmurt-ines d tarwa n tmurt-ines. Wi issnen Ibarqi, xmi t-idd-ttidaren, ttidaren-dd targazt d tɣensa d ssxawet d ubeddi ag yewdan.

Mohamed Aouṭṭaḥ
Mohamed Aouttah ‑ Lḥirak
Tala: Facebook

Aswizi-ines g umussu ameɣnas n ibeḥriyyen ur ɣer-s bu lḥedd. Igga afus gi tlalit n waṭṭas n nnaqabat i ɣa issersen amnus n ibeḥriyyen gi lajunda n tɣensa tanaqabit.
G umeggaru n isggʷusa n 70, ibedd x tlalit n nnaqaba n ibeḥriyyen g wammas n Tmunt Tamatant n Ixeddamen n Lmeɣrib (UGTM). Zi ssin d tsawent, immutti ar Tkunfidiralit Tadimuqraṭit n Lxedmet d Tmunt Tameɣrabit n Lxedmet. Marra manaya ḥuma ad yaf araq i ɣa yeksin amnus d idetti i tudert n tɛenkraf n ibeḥriyyen.

Σizi Ibarqi, ijja-anɣ ass n iḍennaṭ, iksi akid-s aqeṭṭus zeg-neɣ, ijja-aneɣ-dd maca lwert d ameqqran mala nsun-it, neḍfer-it, a danɣ-isseɣna.
Iseṭṭiren-a ur das-tterrin i Ɛizi Ibarqi min yuca i Arrif, min igga ur t-qqirent tuddimin-a n wawalen. Nessitim a dd-yas wass min ɣa das-ittwagg ccan i istahell.
Aɛzzi-inu i twacunt-ines, tameẓẓyant d tmeqqrant d Biyya d Arrif amen illa!!

Skuta g wafra ay argaz amqqran!!

Tura‑t: Asmaa Aouattah

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt