25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Melyun Dular i tekmamt!

Takmant n melyun dular, niɣ mala nerzu a nini tidet, melyun d wezgen ɛad, ad teffeɣ di lmecta-ya di Shangay.

Lebda neqqar aqa ttsebbaben day-neɣ s tkumam-a n Kuruna. Ijjen tecdaḍt n tcuqet teḍfes, turem. Wer dag-s ula d azgen n tseɛɛet n lxedmet maca tettmenza s wanict n min tsekkʷa tfunast d yelli-s akid-s.

Teswert: Sebastian Scheiner/AP/dpa

Maca rbix ameqqran a tig Isaac Levy, ijjen bu-wureɣ di temdint-a n Cina. Mamec i ɣa tili tekmant-a n melyun? Yenna belli tettawi 250g n wureɣ d 3500 n idyamanten. Ula d filter rrin-as taynit. Ad yili zi marka N-99. Wexxa a das-tinid d taqessert. Netta Levy yeqqar belli axarres-a ifekk-it zeg umxumbel n usizi. Ixdem x-as netta d ixeddamen-nnes bac a tt-ikemmel qbel ad yeffeɣ useggʷas.

Timaynutin

Fser-itt

Previous article
Next article