25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

A.Aouattah

24 n yedrisen
Asmaa Aouattah

Zi Zinnuh Binnuh ar Trick or treat

Asmaa Aouattah Gi Hallowen i nessen iḍ-a, i nettwala gi utilifizyun niɣ x tudmawin n umsawaḍ, iḥenjiren imeẓẓyanen ttsaran x tudrin, sqarquben, ttnuffuren. Xmi dd-tteffɣen...

Tabrat n Seattle amɣar n teqbilt n  Swaminc, i Franklin Peirce arrays n USA

Asuɣel : Asmaa Aouattah Gi 1854, arrayes n USA Franklin Peirce Issek a umɣar n Teqbilt n Swaminc. Itter-as ad as-izzenz tmurt may zeddɣen iwdan-ines,...

Xwan amḍḍihses

(Juan el distraido). Tanfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah -Yemma, ad fɣeɣ ad ggeɣ ḍḍura. -Waxxa maca ḥḍa ixef-inek xmi ɣa teẓwid abrid.-Waxxa...

Aḥermuc i ur iggʷidn Ɛebdekrim: Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin.

Asujed: Asmaa Aouattah Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin, s tiyti n uqerṭas gi jjuf. Tanfust-a ittwafsren x uɣemis n BBC, ass...

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Tura-tt : Asmaa Aouattah. Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt. Yallah ẓerreɣ lexyal n tewwura. Waxxa ammen,...

Asemɣer s umenɣi gi tesɣunt “Akud n umenɣi”

Tura‑t: Asmaa Aouattah Xirebbi i dd-wwiɣ ttrajiɣ ḥuma ad ffurjeɣ gi tesɣunt “Akud n umengi-Tiempos de guerra” i dd-tsseɛda Antenaɛ g umeggaru n 2017. Zi...

Najat Lhacmi, twwi awardi “Nadal” n tskla.

Tura‑t: Asmaa Aouattah Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi "Nadal" n tskla x ungal ins "Ltnayn ad anɣ ḥdajjn". Ungal a...

Akwadru

Akwadru Tura‑t: Asmaa Aouattah Iciyyar as s ufus i ukwaḍru i dd yusa ad ijmɛ. Immrs yuɛla. Tuli ar ɣrs tmɣart i din yufa x ijj...

Xaymi (Jaime) n zzaj

Tanfust n Gianni Rodari Tasuɣlt n Asmaa Aouattah G ict n tmdint tggwj, ilul dd ijj n uḥrmuc d afrawan (transparent/شفاف). Qqaɛ min gs gi ddat...

Tamɣart gi lḥirak (2/3) |

Azgen Amzwar:  Tamɣart gi lḥirak n Arrif (1) Azgn zg umnni a ila uriɣ t ci n sin n isggʷasn zggʷami, ittwafsar gi tzwara n...

Tineggura