20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Brif, braf, bruf.

 Tanfust n Gianni Rodari.
Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Sin (2) n iḥenjirn tteɛyarn gi zzenqet, ssufɣen-dd awal (tutlayt) d amaynu (d jjdid) sawaln zeg-s.
Inna-s ijjen:

– Brif, braf.

Irra-dd x-as wenneɣni

– Braf, bruf

Uka ksin gi tḍḥḥakt

G ijj n ubalkun, iqqim ijj n uwessar iqqar, arendad-ines ict n twessart teqqim ula d nettat gi balkun-ines.

Mana ibuhaliyyen-in n iḥermucn- tenna-s twessart i uwessar-nni

Awessar-nni imxaṭa akis g uxezzar:

– Nec ufiɣ-ten ssawalen nican.

– Yak ma zeɛma tfehmed-asen?

– Yyih, kulci.

– Tuka zid min nnan!

– Amzgaru inna-s “ass a d asebḥan”, wenneɣnni irra-dd x-s “tiwecca ɛad ḥsen”.

Traḥ a das-tini ci, tettsla i iḥenjiren-nni bdan ssawalen ɛawed:

– Maraki, barabaski, bibbirimuski- inṭeq-dd umezgaru

– Bruf irra-dd x-s wnneɣni

Uka ḍeḥken ɛawed

– Raḥ uka ini-ay qa tfehmed-asen xlli d lux- tenna twessart-nni.

– I ma lla, inna-s umezgaru “ɣer-neɣ sswirti nedder”, inna-s wenneɣni “tudert d tasebḥant”.

Texzer g-s twessart-nni, tenna-s:

– Iwa zeɛma d tidet tudert d tasebḥant?

Irra-dd x-s uwssar-nni:

– Brif, braf, bruf

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt