25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

A.Aouattah

24 n yedrisen
Asmaa Aouattah

Tamɣart gi lḥirak n Arrif (1/3)

Tazwara Tanukkra n tmɣart d ucrak ins gi tudrt tasrtant rid tbda ag lḥirak. Zi 1984 aɣil ad, nbda nttwala tiḥnjirin ttfɣnt gi tmskanin, swizan...

Iwdan‑nneɣ (1)

Mohamed Aouattah, ittwassnen s yisem n Ibarqi. D abeqquy mmi-s n Tala Yusf. Izdeɣ gi Biyya ag twacunt-ines mani ixdem d abeḥri am waṭṭas...

Kkes a tamɣart, egg a tamɣart

Xmi nssawal x tsɣart tmɣart gi tleli d umquddi jr as dd d iwdan nnɣni, nssawal x manaya, x "tlelli". Taɣnsa x tɣawasa n tmɣart twwi abrid d azgrar aṭṭas, gs izrgawn mswḍan bzzaf x wayawya.

Taɛansart, lɛada d tamaziɣt tettlaɣa dd x ayt d suyt bab ins

Asmaa Aouattah Tafaska ya d min ɣrs  iqqnen ttggn tt g tmura n Tmazɣa. Smman tt tɛansart (din wi tt ittsmman tacɛɛalt niɣ crrḥ mllḥ)....

Tineggura