27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Aɛeddis ittuf, wer issin maɣer.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (05)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM

Iḍeffar-aneɣ s tɣennant. Ittades-d ɣar-s wer ssineɣ min das-iqqar deg umeẓẓuɣ wer das- ttesliɣ. Taggʷaj xaf-s. Nzekkʷa ɣer tma n webrid nniḍen amen dayi-teṭṭef deg wufus. Ca n twalatin teẓẓuɣar-ayi s jjehd. Iḍeffar-aneɣ-d s tɣennant. Itteḍsa. Tessuffa anḍrumen. Nbedd. Yizwar-aneɣ uca issenta iggur s cway-cwayt. Neẓwa tanya ɣer tma nniḍen n webrid. Iḍeffar- aneɣ s tɣennant. Necc kfareɣ. Sseqsiɣ-tt :

-Min irezzu waryaz a ?
-Min dac iruḥen day-s.
Xezzareɣ ɣar-s. Isfarnin. Iḍeffar-aneɣ s tɣennant. Min irezzu i yemma ? Wac irezzu ad tt- icqeḍ ? Wer ittili ɣir d aceffar. Ẓeyyareɣ mliḥ xef ufus-nnes.
-Wer xaf-i tẓeyyar ammu xef ufus-inu. Wer dac-ttrekkʷileɣ ca.

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (1)

Nniɣ-as s wekfar :
-Tleɛ, tleɛ. Min trezzud ?
Ttfu xaf-s. Isfarnin.Isfarnin-ayi-d i necc d yemma. Tenna-ayi :
-Nniɣ-ac sqar cekk. Ma wer tetteslid niɣ ?
Kfareɣ deg uxarres-inu. Necc neɛɛareɣ xafs nettat tettar zzay-i ad sqareɣ.
Temsagar yemma aked yict temɣart. Ssentant sawalent xef baba. Bu tɣennant-nni n waryaz ittaggʷaj xaftneɣ. Tḥada temɣart-nni acenkuk-inu. Iḥrulleḍ ufus-nnes aḥarcaw isḥinneb i uɣembub-inu. Jjiɣ afus n yemma ṭṭfeɣ-as deg uɣezdis-nnes. Tenna temɣart-nni :
-Maɣar Muḥemmed-nnem ixeyyeq ammu ?
Texzar-d dayi yemma amen xaf-i tessunneḍ aɣil-nnes xef yiri-inu. Irsa wekfar-inu. Tenna-as i temɣart-nni :
-Netta lebda ammu.
Msafaḍent. Tenna-ayi yemma :
– Sudem afus n lalla Lwiza.
(Ggiɣ-as rray ssudmeɣ afus n lalla Lwiza).

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (2)


Aɛeddis n yemma ittuff. Ca n twalatin wer tettriḥ ɣer weswiq. Tettensir aṭṭas n twalatin deg wass. Twareɣ. Teqqsen-as ifadden. Tettru. Ittuff, ittuff uɛeddistnnes. Ggʷdeɣ ad iḍḍuqqeẓ. Wer iqqim itaɣ day-i umeṭṭaw-nnes. Tẓeyyareɣ, tẓeyyareɣ uca ad xeyyqeɣ. Ttuɣ liraret. Ksin- ayi ict tmeddit amen ṭṭseɣ ɣer yijjen wexxam nneḍni. Ṭṭseɣ aked kraḍ n iḥenjiren. Tenna-ayi tnaragt-nneɣ tajjalt ɣer tuffut :
— Ha aqqa-ac lexxu ɣar-k weltmac. Ili mliḥ akid-s.
Tettssajja xaf-s twalat deg yimalas. Teddakkʷal d tettru. Ssentiɣ tessneɣ belli timɣarin ɛdunt iryazen deg imeṭṭawen. Ttrunt seqqarent am iḥenjiren. Ca n twalatin txeyyaqent xmi ca n yijjen itxarres belli nitenti ad ibbirhent, tbarrihent xmi ca n yijjen itxarres belli nitenti ad xeyyqent. Melmi txeyyaqent ? Melmi tbarrihent ? Ẓriɣ ict twala yemma tettru tesfarnin. Ma txareḍ niɣ ?

Γer ɛawed: Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (03)


Ttɣimiɣ di taddart ḥeṭṭiɣ weltma Rḥimu. Ssneɣ mammec tt ɣa sḍeḥceɣ, maca wer ssineɣ mammec das ɣa ggeɣ ḥuma ad tesqar zeg imeṭṭawen. Ttɣufiɣ uca teffɣeɣ. Tejjiɣ-tt tettru tettmuɣẓur aked yixef-nnes s ifassen-nnes d iḍaren-nnes ifarɣen am yecfar itwaḍarnen xef weɛrur-nnes. Xmi i d-ddakkʷaleɣ ttafeɣ-tt teṭṭes niɣ tesfarnin. Izan neṭṭwen xef uɣembub- nnes immeccen s izeɛɛifen n tizit. S wass d izan s tmeddit d tizit.
Weltma teggam. Yemma wer teqqim tettru aṭṭas ula tessetca aṭṭas. Necc renniɣ deg wewɛar aked yemma niɣ aked iḥenjiren n tuddurt. Mala terna-ayi niɣ rnin-ayi treẓẓiɣ ca niɣ weṭṭiɣ ɣer tmurt sɣuyyuɣ tmuɣẓureɣ aked yixef-inu amen ttruɣ tekkʷareɣ-tt nettat niɣ d iḥenjiren.
Sseqsiɣ-tt :
— Ma ula d timɣarin zemmarent ad adfent taxxamt ?
— Mayemmi ?
— Ttseqsiɣ waha.
— Wah, ula d nettat mala tegga min wer iḥlin aked yewdan.

Γer ɛawed: Cukri aceffar n tfirasin… Aɣrum ḥafi s Tmaziɣt (04)

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt